مطلب کلاس چهارم
 
- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟  

   الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )

2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟

الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )

3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟

الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )

4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟

الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     ) 

ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )

5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .

6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .

7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .

8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .

9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .

10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟

13-نقشه چیست ؟

14- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟

15- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟

           

16- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟

17-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟

18-به چه کاری بازرگانی گویند ؟

19- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟

20- جلگه چگونه به وجود می آید ؟

21- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟

22-چرا به شهر بوشهربندر می گویند؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

- با رقم و حروف بنویسید ؟1                                      283050 :

هفتصد وچهل هزار و دویست وپنج :

--------------------------------------------------------------------                                  2-با توجه به عدد 403789 به سؤالات زیر پاسخ دهید .2

الف این عدد چند رقمی است ؟

ب- کدام رقم این عدد دارای بیشترین ارزش مکانی است ؟

ج- کدام رقم این عدد دارای کمترین ارزش مکانی است ؟

د-رقم یکان هزار آن چند است ؟

3-درجای خالی علامت منا سب <  =  >بگذارید ؟ 1

8×4 O  3×8               31004O7594                            51766O41765                           7538O7594

---------------------------------------------------

4-جاهای خالی را کامل کنید ؟2

- هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ، ...................  نامیده می شو د .

-دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ،دو خط .................................  نامیده می شود .

-هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد ،مثلث ...................نامیده می شود.

-هر پاره خط فقط .......................... عمود منصف دارد.

-------------------------------------------------------------

5- یک زاویه ی راست بکشید وبا استفاده از خط کش و پرگار ، نیمساز آن را رسم کنید. 2

--------------------------------------------------------------------

6- حاصل هریک از ضرب های زیر را به دست آورید. 5/3

      704         490               3281          4 3          328

    207×        543  ×          300 ×          57×         5    ×

   -------       ---------            ---------     --------     ----------

         

                                                                      =1000×   780                                                           = 200× 54

                                                

7- یک خط بکشید و نقطه ای به فاصله 3سانتی متر از آن مشخص کنید . از این نقطه خّطی موازی با آن خط رسم کنید. 5/1

-------------------------------------------------------------------

8- عمود منصف پاره خط ( س م ) را رسم کنید. 1

                                                                     س _______________________________م

-----------------------------------------------------------

9- محصول خرمای یک نخل در جهرم 400 کیلو گرم است . قیمت محصول خرمای این درخت از قرار هر کیلویی 530 تومان

چقدر می شود؟ 5/ 1

-----------------------------------------------------------

10- قلب یک کودک در هر دقیقه 115 با ر می زند . قلب اودر هر ساعت چند بار می زند؟ 5/1

-------------------------------------------------------------

11-حاصل هر یک از عبارت های زیر را به دست آورید: 5/1

                                                                                                             =( 40+35)- 175

                                                                                                                                      =( 589+724) -1621      

                                                                                                                                             =( 13-19) × 17

-----------------------------------------------------

12- یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید که طول ضلع های زا ویه ی قائمه ی آن 3 سانتی مترو 4سانتی متر  باشد . وتر این مثلث چند سانتی متر است؟5/1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

ریاضی بهمن 

دانلود

ریاضی دی

دانلود


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

1 – فرضیه ای که با آزمایش های فراوان درستیش ثابت شود ......... است.5/0

1 – جمع آوری اطلاعات           2- آزمایش                   3- فرضیه                     4- نظریه

2- کدام یک از تفاوت های موجود زنده و غیر زنده نیست؟5/0

1 – راه رفتن                     2- نیاز به غذا                 3- رشد کردن

3- غذاسازان بزرگ کدامند؟5/0

1 – جانوران                    2- حشرات                       4- گیاهان

4- کدام یک انگل نیست؟5/0

1 – کرمک                    2- کرم خاکی                     3- کرم کدو                     4- کرم آسکاریس

5- آینه ی معمولی را آینه ی .................... می نامند.5/0

6- در محلول شکر در آب ..................حلال و ..................... حل شونده می باشد.1

7- ....................فراوان ترین جانوران روی زمین اند.5/0

8- به پرورش گیاهان مفید ................. می گویند.5/0

9- اگر فرضیه ای قابل آزمایش نبود باید آن را عوض کنیم.5/0        ص                 غ

10- آوند آب را از برگ به ریشه می رساند. 5/0            ص                   غ

11- سلول چیست؟1

12- قسمت های مختلف سلول را نام ببرید.5/1

13- برای غذاسازی چه چیزهایی لازم است؟1

14- سفر آب از ریشه به برگ چگونه است؟1

15- شخم زدن چه فایده ای دارد؟5/0

16- علف هرز چیست؟1

17- بی مهره ها چند گروهند نام ببرید.5/1

18- دوره ی زندگی کرم کدوی گاوی را شرح دهید.1

19- چهار گروه بندپایان را نام ببرید.1

20- محلول چیست؟1

21- چگونه بفهمیم یک مخلوط محلول نیز هست؟5/0

22- بازتابش نور چیست؟1

23- سه گروه آینه ها را نام ببرید؟5/1

24- از کوره ی آفتابی چه استفاده هایی می توان کرد؟1 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

الف)پاسخ صحیح را با علامت   مشخص نمائید:

-1محل غذا سازی گیاه...........است.

الف)ساقه           ب)ریشه        ج)برگ

-2کدام دسته از گیاهان زیر مصرف دارویی دارند؟

الف)زعفران و زرد چوبه        ب)خاکشیر وبه دانه      ج)پوست انار و حنا

۳-بزرگترین گروه بندپایان کدام گروه است؟

الف)عنکبوتها      ب)حشرات      ج)هزارپا     

۴-هوای اطراف کدام حالت را دارد؟

الف)جامد      ب)مایع       ج)گاز

۵-کدامیک از مواد زیر نارسانا است؟

الف)چوب       ب)میخ آهنی       ج)سیم مسی

۶-هوا از راه دهان و بینی وارد ...........می شود.

الف)شش ها        ب)ریه        ج)قلب

۷-دستگاه گردش خون با کدام دستگاههای زیر ارتباط بیشتری دارد؟

الف)گوارش      ب)ماهیچه ها        ج)تنفس

۸-قلب در هر دقیقه چند بار پر و خالی می شود؟

الف)70 بار        ب)75 بار        ج)65 بار

ب)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

۱-واحد ساختمانی بدن............است.

۲-خاکی که گیاه در آن کاشته می شود باید ...........باشد.

۳-بهترین زمان برای سم پاشی زمان ..............است.

۴-به موجودی که غذای خود را از بدن موجودات زنده ی دیگری می گیرد..............می گویند.

۵یکی از کرمهای لوله ای انگل.........است.

۶-به مخلوط آب و قند..........می گوییم.

-۷ نور از سطح صافی مانند آینه به طور .............بازتابش می کند.

-۸می توان با یک لامپ،سیم،و باتری یک..............تشکیل داد.

-۹هر آهنربا..........دارد به سر یک از دو سر آهنربا...........می گوییم.

-۱۰سنگهای کوههایی مانند.......و....... از نوع آذرین هستند.

-۱۱زمین هم به دور ........می گردد و هم به دور .........

-۱۲خون اکسیژن را به همه ی ...........می رساند و ...........تولید شده را از آن ها پس می گیرد.

ج)به سئوالات پاسخ کامل دهید:

1-هر سلول از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

2-گیاه برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟

3-شخم زدن چه فایده ای دارد؟

4- دانشمندان کرم ها را به چند دسته تقسیم کرده اند نام ببرید؟

5-چگونه می توان مخلوط آب و نشاسته را از هم جا کرد؟

6-بازتابش نور را تعریف کنید؟

7- وقتی قطبهای هم نام دو آهنربا به هم نزدیک شوند،چه اتفاقی می افتد؟

8-سنگهای رسوبی چگونه بوجود آمده اند؟

9-ویژگیهای سومین سیاره ی منظومه شمسی را بنویسید؟

10-وظیفه گلبول های سفید در بدن چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

1 برای دیدن سلول از کدام یک از وسایل زیر استفاده می شود؟

الف: ذربین                   ب: میکروسکوپ                               ج: چشم زیردریایی 

2 کدام یک از گیاهان زیر از نوع دارویی می باشد؟

الف: زرد چوبه                      ب: چای                    ج: خاکشیر    

3 در کوره‏ی آفتابی از کدام آینه استفاده می شود؟

الف: آینه برآمده                ب: آینه تخت                    ج: آینه فرو رفته 

4 کدام یک مخلوط است؟

الف: روغن و آب                 ب: آبلیمو و آب                  ج: جوهر و آب 

5 از آینه‏ی برآمده در کدام محل استفاده می شود؟

الف: آرایشگاه                    ب: زیبا بین                              ج: سر پیچ جاده ها  

6 به جانورانی که در بدن خود اسکلت استخوانی « ستون مهره » وجود ندارد . . . . . گفته می شود. 

7 شکر در آب حل می شود ، به شکر ماده‏ی حل شونده و به آب . . . . . . . . . . . . . . . . می گویند. 

8 واحد ساختمانی بدن موجودات را . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . می گویند. 

9 سبزی رنگ برگ به سبب ماده‏ای به نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . است. 

10 ادویه بیشتر از کشورهایی که آب و هوای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارند ، به دست می آید. 

11 - کار کشاورزی یعنی چه؟ 

12- آوند چیست؟ 13 – هر سلول از چه قسمت هایی درست شده است؟ 14 – انگل چیست؟ 15 – آنچه برای غذا سازی در گیاهان لازم است را نام ببرید ( چهار مورد) . 16 – مخلوط چیست؟ یک مثال بزنید. 17 – بازتابش نور را تعریف کنید. 18 – شخم زدن چه فایده هایی دارد؟(سه مورد) 19 – جدول داده شده را کامل کنید. نوع مخلوطمثال جامد در مایع. . . . . . . . . . . . . نوع محلولمثال مایع در مایع. . . . . . . . . . . . . 20 – سه تفاوت بین موجود زنده و موجود غیر زنده را بنویسید. 21 – سه مورد از از استفاده‏های گوناگون گیاهان را نام ببرید. 22 – برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه کارهایی باید انجام داد؟(دو مورد) 23 – مدار الکتریکی را تعریف کنید. 24 – رسانا چیست؟ یک مثال بزنید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

1 جمله های درست را علامت بزنید.

الف: بیچاره آن بچّه خرگوش ها . . . آنها همیشه تنها می مانند.

ب: خدای مهربان به همه‏ی موجودات توجّه دارد و به آنها یاری می رساند. 

2 پاسخ صحیح را علامت بزنید.

چرا مادر حضرت موسی«ع» هنگام به آب انداختن او امیدوار بود؟

الف: چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد.

ب: چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ امیدوار بود.  

3 او کیست که بیش از هر کس دیگر به فکر بچّه خرگوش ها و بقیه‏ی حیوانات جنگل است؟

الف: خدا                            ب: آهو                 ج: مادر بچه خرگوش ها 

4 « رَبّنا عَلیکَ تَوَکّلنا » یعنی چه؟

الف: پروردگارا ما تنها بر توانایی تو تکیه می کنیم.

ب: پروردگارا ما تنها بر توانایی خودمان تکیه می کنیم. 

5 اولین مسجدی که پیامبر و یارانش در نزدیکی مدینه ساختند چه نام داشت؟

الف: مسجد الاقصی              ب: مسجد الحرام              ج: مسجد قبا

6 نمازی که موقع خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی به جای می آوریم چه نام دارد؟

الف: نماز صبح                         ب: نماز آیات                 ج: نماز عید فطر 

7 همسر فرعون . . . . . . . . . . . . . . . . . . زنی خدا پرست بود. 

8 در تمام مدتی که نماز جماعت می خوانیم تمام اعمال نماز را . . . . . . . . . . . . . . . . . . از امام جماعت انجام می دهیم. 

9 نماز . . . . . . . . . . . . . را قبل از طلوع آفتاب به جا می آوریم. 

10 شهر مشهد زیارتگاه امام . . . . . . . . . . . . . .«ع» است. 

11 خداوند مهربان برای برطرف شدن نیازهایت چه امکانات و توانایی هایی به تو داده است؟ 

12 – یک معجزه از حضرت موسی «ع» را بنویسید. 13 – ببین از خدای مهربان چه می خواهی ، خواسته ات را بصورت دعا بنویس. 14 – در مسجد چه فعالیت هایی انجام می گیرد؟ 15 – نام مسجدهای مهمی که می شناسی را بنویس (نام دو مسجد). 16 – نماز آیات را چگونه می خوانیم؟ 17 – برای اینکه بازی ما موجب آزار دیگران نشود چه کار باید بکنیم؟ 18 – در چه مواردی به جای وضو گرفتن باید تیمم کرد؟ 19 – دوستان واقعی با هم چگونه رفتار می کنند؟ 20 – نماز جماعت چه تفاوتی با نماز فرادی دارد؟

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

1-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

3- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

4- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

5- اولین ابزار های انسان نخستین بیشتر ...... بود.

6- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

7- چرا موجوداتی مانند مورچه یا پرندگان خانه ی خود را به همان سبک  قدیم می سازند ؟

8- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

9- با دیدن نقاشی های روی  دیوارغارها به چه چیز هایی پی می بریم؟

10- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

11- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

درس 2 پیدایش روستاها

1-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

2- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

3- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

4- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

5- چگونه انسان در یک جا ساکن شد و برای خود خانه های دائمی ساخت؟

6- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

7- انسان ها چرا خانه های خود را در کنارهم ساختند؟

درس 3 نخستین شهرها

1-  چرا مردم به جز کشاورزی به کار های دیگر نیز رو آوردند؟

2- داد و ستد یا مبادله ی کالا به کالا چیست؟

3- مبادله ی کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

4- برای حل مشکلات مبادله ی کالا به کالا چه وسایلی اختراع شد؟

5- شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

6- اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟

7- اداره ی شهرها بر عهده ی چه کسی بود؟

8- چرا فرمانروایان قانون به وجود آوردند؟

9- چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

10- چه چیز باعث اختراع خط شد؟

11- حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند؟

درس 4 پیامبران الهی

1-  چرا خداوند پیامبران را فرستاد؟

2- بین النهرین کجا بود؟

3- حضرت نوح(ع) کجا زندگی می کرد؟

4- پیروان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

5- مخالفان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

6-حضرت ابراهیم(ع) در ................... به دنیا آمد.

7- در زمان حضرت ابراهیم(ع) پادشاه بابل که بود؟

8- چرا حضرت ابراهیم(ع) به پیامبری برگزیده شد؟

9- چرا حضرت ابراهیم(ع) تبر را به گردن یکی از بت ها انداخت؟

10- حضرت موسی(ع) در .................... به دنیا آمد؟

11- لقب فرمان روایان مصر چه بود؟

12- فرعون ها چگونه فرمان روایانی بودند؟

13- چگونه فرعون به عذاب الهی گرفتار شد؟

درس 5 مهاجرت آریایی ها

1-  آریایی ها از کجا به ایران آمدند؟

2- آریایی ها در کجا ساکن شدند؟

3- آریایی ها چند گروه بودند،نام ببرید.

4- چرا آریایی ها ایران را برای سکونت انتخاب کردند؟

5- چگونه ماد ها آشوری ها را شکست دادند؟

6- پایتخت مادها چه نام داشت؟نام امروزی آن چیست؟

7- چرا حکومت مادها از بین رفت؟

8- کوروش که بود و چه کرد؟

9- مادها در ...................و ............................ایران ساکن شدند.

10- پارس ها در ........................ایران ساکن شدند.

11- .......................در شمال شرقی ایران ساکن شدند.

درس 6 هخامنشیان

1-  حکومت هخامنشیان را چه کسی به وجود آورد؟

2- چرا حکومت هخامنشیان به این نام می باشد؟

3- چهار مورد از کارهای مهم داریوش را بنویسید.

4- راه شاهی چیست؟

5- چاپارخانه به چه مکان هایی می گفتند؟

6- نامه رسانی در زمان هخامنشیان با امروز چه فرقی دارد؟

7- چرا داریوش سکه ی طلا ضرب کرد؟

8- وظیفه ی شهربان چه بود؟

9- هدف از ایجاد سپاه جاویدان چه بود؟

10- حکومت هخامنشیان چگونه از بین رفت؟

11- چرا در زمان هخامنشی بین راه چاپارخانه و قلعه ساخته بودند؟

12- اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان است؟

درس 7 اشکانیان

1-  چرا مردم ایران از حکومت سلوکیان ناراحت بودند؟

2- حکومت سلوکیان چگونه از بین رفت؟

3- کدام گروه حکومت اشکانیان را به وجود آوردند؟

1-  ماد ها                   2- پارت ها                       3- پارس ها

4- اشکانیان ابتدا شهر ....................که در نزدیکی دامغان بود را به پایتختی انتخاب،اما بعدها ................. را پایتخت خود کردند.

5- چرا اشکانیان پایتخت خود را عوض کردند؟

6- مهرداد دوم که بود و چه کرد؟

7- در زمان اشکانیان علت جنگ های ایران و روم چه بود؟

8- سورنا که بود؟و چه کرد؟

9- کراسوس که بود؟

10- در زمان جنگ های اشکانیان با روم کدام پیامبر الهی به دنیا آمد؟

1-  حضرت محمد (ص)        2- حضرت ابراهیم (ع)          3- حضرت موسی(ع)          4- حضرت عیسی (ع)

11- چرا حکومت اشکانی ضعیف شد؟

12- حضرت عیسی (ع) در سرزمین .....................به دنیا آمد.

13- چرا به حکومتی که پارت ها به وجود آوردند اشکانیان هم می گویند؟

14- دولت اشکانیان چند مجلس داشت توضیح دهید.

15- مجلس مهستان چه موقع تشکیل می شد؟

16- علت جنگ های ایران و روم بر سر تیسفون بود.          ص ()                      غ ()

17- مجلس مهستان از افراد دو مجلس تشکیل می شد.  ص ()                        غ ()

درس 8 ساسانیان

1- حکومت ساسانیان چگونه به وجود آمد؟

2- در زمان ساسانیان دین رسمی چه بود؟

3- سه پایه ی دین زردشت کدامند؟

4- کتاب مقدس زردشتیان ..................... نام دارد.

5- چند نمونه از کارهای خسرو انوشیروان را بنویسید.

6- دو نمونه از بناهای باشکوه دوره ی ساسانی را نام ببرید.

7- به دستور انوشیروان دانشگاه بزرگی در ..................... ساخته شد.

8- طبقات اجتماعی در زمان ساسانیان کدامند؟

9- در زمان ساسانی چه کسانی در طبقه ی بزرگان بودند؟

10- در زمان ساسانی چه کسانی در طبقه ی معمولی بودند؟

11- در جنگ های ایران و روم کدام طبقه بیشتر آسیب دید ؟ چرا؟

12- اردشیر که بود و چه کرد؟

13- اردشیر دین رسمی را ......................... اعلام کرد.

14- پایتخت ساسانیان شهر صد دروازه بود. ص ()                     غ ()

15- طبقه ی بزرگان مالیات می دادند و در زمان جنگ لشکر پیاده را تشکیل می دادند. ص()          غ()

16- هم اکنون خرابه های طاق کسرا در کدام کشور است؟

درس 9 طلوع خورشید اسلام در ایران

1-  خسرو پرویز که بود؟

2- پیامبر اسلام به کدام پادشاه ساسانی نامه نوشت؟

3- نامه ی پیامبر درمورد چه بود؟

4- نتیجه ی جنگ خسرو پرویز با رومیان چه شد؟

5- چرا حکومت ساسانی ضعیف شد؟

6- مسلمانان چگونه حکومت ساسانی را شکست دادند؟

7- چرا سپاه ساسانی از اعراب مسلمان شکست خورد؟

8- اسلام چگونه به ایران وارد شد؟

9- چرا مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند؟

10- چرا خسرو پرویز از رومیان شکست خورد؟

11- خسرو پرویز دعوت به اسلام را پذیرفت. ص ()                           غ ()

12- سپاهیان مسلمان شهر تیسفون را فتح کردند. ص ()                           غ ()

13- نام سلسله هایی که در ایران حکومت کرده اند را به ترتیب بنویسید.

14- ورود آریایی هامادها -- .............................سلوکیان --.........................--.......................حمله ی اعراب


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

- یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ،..................است.

2- دانش جغرافیا چیست؟

3- دانشی که به ماکمک می کند تا محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بهتر بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم .............. است.

درس 2 چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟

1- چهار مورد از وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید.

2- کدام یک از وسایل یادگیری جغرافیا می باشد ؟

1-  کتاب            2- فیلم               3- رایانه                   4-  هرسه مورد

3- چرا به زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم کره ی زمین هم می گوییم؟

4- رنگ آبی روی کره ی جغرافیایی نشانه ی چیست؟

5- خشکی های روی زمین وسعت بیشتری دارد یا آب ها؟

درس 3 نقشه چیست؟

1- نقشه چیست؟

2- راهنمای نقشه چیست؟

3- یک مکان به دلخواه خود انتخاب کن(مانند کلاس،اتاق خواب،حیاط مدرسه و ...)و نقشه ی آن را بکش ،برای نقشه ات یک راهنما بساز

درس 4 چگونه جهت های جغرافیایی راپیدا کنیم؟

1-  خورشید هر روز صبح از ...........طلوع می کند و در پایان روز در جهت ..........غروب می کند.

2- چگونه توسط خورشید جهت های جغرافیایی را مشخص کنیم؟

3- چهار جهت اصلی کدامند؟

4- قطب شمال در کجای کره قرار دارد؟

5- قطب نما چیست؟

6- عقربه ی قطب نما همیشه در امتداد ...........-............ قرار می گیرد.

7- جهت های فرعی کدامند؟

8- جهت های اصلی و فرعی را با رسم شکل نشان دهید.

درس 5 ناهمواری های ایران سرزمین های بلند

1-  به بلند ترین نقطه ی کوه چه می گویند؟

2- رشته کوه چیست؟

3- ناهمواری چیست؟

4- دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید.

5- بلندترین قله ی رشته کوه البرز ..............نام دارد.

6- رشته کوه زاگرس در کدام قسمت ایران است؟

7- کوهپایه به کدام قسمت کوه می گویند؟

8- سرزمین های بلند برای زندگی مناسب تر است یا سرزمین های پست؟ چرا؟

9- رشته کوه البرز در کدام قسمت ایران است؟

10- چرا در کوهپایه ها شهر و روستاهای زیادی به وجود آمده اند؟

درس 6  ناهمواری های ایران سرزمین های پست

1-  دشت چیست؟

2- دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.

3- جویبار چگونه به وجود می آید؟

4- رود چگونه تشکیل می شود؟

5- آبرفت چیست؟

6- جلگه چگونه تشکیل می شود؟

7- نام سه جلگه ی حاصل خیز ایران را بنویسید.

8- چرا در بعضی از دشت ها شهر ها و روستاهای زیادی به وجود آمده است؟

9- از به هم پیوستن رود جویبار درست می شود. ص ()                 غ ()

10- خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است. ص ()                      غ ()

11- به زمین های صاف و هموار ................. می گویند.

درس 7 آب و هوا چیست؟

1-  دماسنج چه کاربردی دارد؟

2- چرا می گوییم یزد آب و هوای گرم و خشک دارد؟

3- تغییرات دما در طول روز چگونه است؟

درس 8 نواحی آب و هوایی ایران کدامند؟

1-  سه ناحیه ی آب و هوایی ایران کدامند؟

2- ناحیه ی خزری چه خصوصیاتی دارد؟

3- ناحیه ی کوهستانی چه خصوصیاتی دارد؟

4- منظور از ییلاق و قشلاق چیست؟

5- ناحیه ی گرم و خشک چه خصوصیاتی دارد؟

6- وسیع ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

1-  گرم و خشک                  2- کوهستانی                            3- خزری

7- کم وسعت ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

1-  گرم و خشک                  2- کوهستانی                            3- خزری

8- پرباران ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

1-  گرم و خشک                  2- کوهستانی                            3- خزری

9- چرا در کناره ی دریای خزر جنگل های انبوه روییده اند؟

10- چرا در فصل تابستان در دامنه ی کوه ها مراتع سرسبز به وجود می آیند؟

درس 9 دریاها و دریاچه های ایران

1-  نام دریایی که در شمال ایران است چیست؟

1-  دریای خزر            2- دریای عمان                   3- دریاچه ی ارومیه             4- خلیج فارس

2- در جنوب ایران کدام دریاها قرار دارند؟

3- دریاها گودال های بسیار بزرگی در روی ................................................................................

4- چرا به دریاچه ی خزر دریا هم می گویند؟

5- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد؟

6- خلیج فارس و دریای عمان از چه نظر اهمیت دارند؟

7- جزیره چیست؟

8- سه جزیره در خلیج فارس نام ببرید؟

9- کشتی های نفت کش در خلیج فارس و دریای عمان چه می کنند؟

10- بندر به کجا می گویند؟

11- کشتی ها در بندر چه می کنند؟

12- بزرگ ترین دریاچه ی داخلی ایران کدام است؟

1-  نمک               2- گاو خونی                 3- جازموریان                 4- ارومیه

13- شورترین دریاچه ی ایران کدام است؟

14- دریاچه ی ارومیه در کدام قسمت ایران قرار دارد؟

15- نام سه دریاچه ی داخلی ایران را بنویسید.

16- چه عواملی باعث آلودگی دریاها می شود؟

17- آلودگی دریاها چه زیان هایی دارد؟

18- نام چند نوع ماهی خلیج فارس را بنویسید.

19- دو بندر نفتی و دو بندر بازرگانی در خلیج فارس و دریای عمان را بنویسید.

20- بندرها برای کشور چه اهمیتی دارند؟

21- مردمی که کنار دریاها زندگی می کنند به چه کارهایی مشغولند؟

درس 10 چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

1-  چرا کوهستان ها در کشور ما اهمیت زیادی دارند؟

2- کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟

3- زرینه رود و سیمینه رود به کدام دریاچه می ریزند؟

4- سه رود را نام ببرید که به دریای خزر می ریزند؟

5- رود کارون از کدام شهر بزرگ عبور می کند؟

6- آب مصرفی شهر تهران از کدام رودها تامین می شود؟

7- دو رود پرآب ایران کدامند؟

8- رودهای پرآب اغلب در ناحیه ی .....................قرار دارند.

9- چرا بیشتر رودهای ناحیه ی گرم و خشک موقتی هستند؟

10- طولانی ترین رود ایران کدام است؟

1-  فرات                2- زرینه رود                   3- البرز                   4- کارون

11- چرا در کشور ما رودها کم آبند؟

12- چرا آب همه ی رودها برای کشاورزی مناسب نیست؟

13- در زندگی شهری از آب رودها چه استفاده هایی می شود؟

14- چرا بر روی رودها سد می بندند؟

15- چگونه از رودها برق تولید می کنند؟

16- چرا نباید زباله ها را در رودها بریزیم؟

17- چرا باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم؟

18- رود .................از شهر اهواز می گذرد.

19- رود ................ از شهر اصفهان می گذرد.

درس 11 راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

1-  راه ها در رفع نیاز های مردم چه نقشی دارند؟

2- همه ی مکان ها به وسیله ی .......................به یکدیگر مربوط می شوند.

3- صادرات چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

4- واردات چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

5- بازرگانی چیست؟

6- دو دلیل اهمیت راه ها را بنویسید.

7- وسایل حمل و نقل را تعریف کنید.

8- چند وسیله ی حمل و نقل در گذشته های دور را نام ببرید.

9- راه ها و وسایل حمل و نقل به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید.

10- چند نمونه وسایل حمل و نقل زمینی را نام ببرید.

11- دو مورد از خوبی ها و عیب های حمل و نقل با کشتی را بنویسید.

12- دو مورد از خوبی ها و بدی های حمل و نقل با هواپیما را بنویسید.

13- بار چیست؟

درس 12 راه های ایران

1-  راه های ایران کدامند؟ نام ببرید.

2- شهر ..............یکی از محل های مهم اتصال راه های زمینی ایران است.

3- بخش مهم صادرات کشور ما از طریق راه های ................و بندر ها صورت می گیرد.

4- راه آهن سراسری ایران بندر ترکمن در کنار دریای خزر را به کدام بندرهای جنوبی وصل می کند؟

5- فرودگاه داخلی با بین المللی چه تفاوتی دارد؟

6- دو شهر که فرودگاه بین المللی دارند کدامند؟

7- دو شهر که فرودگاه داخلی دارند کدامند؟

8- راه آهن سراسری ایران در شمال به بندر ................. مربوط می شود.

9- اتوبوس،تاکسی و قطار جزء اموال عمومی اند برای حفظ آنها چه باید کرد؟

10- یک شهر را نام ببرید که به همه ی راه های آبی ،زمینی و هوایی دسترسی دارد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند؟

4- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یا یک خانواده ی کم جمعیت؟ .............چرا؟

5- دو نمونه از مشکلات خانواده ی پرجمعیت را بنویسید.

درس 2 زندگی خانوادگی

1-  وظیفه ی پدر در خانواده چیست؟

2- مادر در خانواده چه وظیفه ای دارد؟

3- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

4- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

5- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

6- معنی نظم چیست؟

7- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟

درس 3 مدرسه

1-  خانه ی دوم ما................ است.

2- هدف از آمدن به مدرسه چیست؟

3- مدرسه محل ...............و ............است.

4- در مدرسه چه کسانی برای تعلیم و تربیت ما تلاش می کنند؟ نام ببرید.

5- بهترین راهنمای ما در مدرسه ...............است.

1-  مدیر               2- معلم                  3- ناظم                    4- مربی بهداشت

6- با همکاری دانش آموزان و مدیر کمک می کند کارهای مدرسه بهتر انجام شود.

1-  مدیر                2- مربی پرورشی                     3- مربی بهداشت            4- معلم

7- برنامه ی کار مدرسه را با همکاری کارکنان مدرسه تنظیم می کند.

1-  معلم              2- مربی                     3- ناظم                  4- مدیر

درس 4 مسجد

1-  مردم برای برپا  داشتن نماز جماعت به کجا می روند؟

2- نماز جماعت چگونه خوانده می شود؟

3- محراب به چه جایی گفته می شود؟

4- مسجد محل انجام چه اعمالی است؟

5- ......................نمونه ی کوچکی از جامعه ی اسلامی است که در آن خداپرستی،همکاری،همدلی،نظم و آموزش وجود دارد.

6- مردم برای حل مشکلات محله ی خود در مسجد چه می کنند؟

درس 5 زندگی روستایی

1-  بیشتر روستائیان به کار ..............و...................مشغولند.

2- چرا بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند؟

3- زندگی روستایی با زندگی ایلی و عشایری چه تفاوت هایی دارد؟

4- چرا هوای روستاها تمیز و سالم است؟

5- سه محصول کشاورزی که در روستا تولید می شود نام ببرید.

6- دانش آموزان روستایی در چه کارهایی به خانواده کمک می کنند؟

7- با تلاش جهاد سازندگی در روستاها چه امکاناتی فراهم آمده است؟

درس 6 زندگی شهری

1-  شغل بیشتر مردم شهر نشین چیست؟

2- چند نمونه از مغازه های شهری را نام ببرید.

3- معمولا اداره های مهم در ..............شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در ..............شهر قرار دارند.

4- چند نمونه از اداره ها که مردم شهر در آن کار می کنند را نام ببرید.

5- اداره ی شهر بر عهده ی ................. است.

6- یکی از وظایف شهرداری........................................................................................

7- برای حفظ پاکیزگی شهر چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام داد؟

8- چند نمونه از مشکلات شهرهای بزرگ را بیان کنید.

9- شهر و روستا چه ارتباطی باهم دارند؟

10- چرا مردم یک شهر کمتر همدیگر را می شناسند؟

درس 7 ملت ایران

1-  مردم ایران در یک خانه ی بزرگ زندگی می کنند،نام این خانه ی بزرگ،کشور .........و نام این خانواده ی بزرگ، ......ایران است.

2- ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند؟

3- سال ایرانی(قمری/شمسی) است و از اول (فروردین/مهر) آغاز می شود.

4- به اولین روز فروردین .................می گویند.

5- زبان و خط رسمی ملت ایران .................. می باشد.

6- رنگ های پرچم ایران چه معنا و مفهومی دارد؟

7- وجود 22 کلمه ی الله اکبردر حاشیه ی پرچم نشانه ی چیست؟

درس 8 امت اسلامی

1-  امت اسلامی به چه کسانی گفته می شود؟

2- جمعیت امت اسلامی چند نفر است؟

3- چرا برای درس امت اسلامی عکس مراسم حج انتخاب شده است؟

4- وقتی مسلمانان در حج دور هم جمع می شوند چه کارهای مفیدی می توانند انجام دهند؟

5- چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

6- اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند چه می شود؟

7- مسلمانان جهان در چه چیزهایی مشترکند؟4مورد

8- آیا مسلمانان خارج از ایران هم جزء امت اسلامی هستند؟

9- آیا اگر مظلومی فریاد بزند: ای مسلمانان به دادم برسید. مسلمانی که این فریاد مظلومیت را بشنود ولی به او کمک نکند مسلمان است؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
امتحان تاریخ                                           پایه چهارم   فروردین 1388       

1-مهم ترین مشکل انسان نخستین ................................. بود .  5/0
2-با آغاز فن ......................... زندگی انسان ها تغییر کرد . 5/0
3-در زمان های قدیم ،اداره ی امور شهرها به عهده ی ..................................... بود .   5 /0
4- خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .............................. ساخته شد .5/0
5-پارس ها به رهبری ............................ به جنگ با مادها برخاستند وآن ها را شکست دادند. 5/0
6-نخستین بار در زمان .............................. از طلا سکه درست کردند .  5/0
7- یکی از علل عمده ی جنگ ایران و روم بر سر سرزمین ....................................... بود. 5/0
8- در دوره ی ساسانیان شغل های مهم کشور در دست طبقه ی ................................ بود .   5/0
1- چه چیزهایی به انسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند ؟1

2-اولین شهرها در کنار کدام رود ها پدید آمدند ؟ 2

3- لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟2


4- چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟ 1


5-چهار مورد از کارهای مهم که در زمان داریوش انجام شده بنویسید ؟ 2


6- سورنا که بود وچه کرد ؟ 2


7- سه پایه ی اصلی دین زردتشت را بنویسید ؟ 5/1

8- اردشیر که بود وچه کرد ؟ 2


9- در دوره ساسانیان چه کسانی در طبقه معمولی قرار داشتند ؟ 5/1


10- دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد را نام ببرید ؟ ۲


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
نام ونام خانوادگی :        امتحان جغرافیا         پایه چهارم   فروردین 88
1- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟     الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )
2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟
الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )
3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟
الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )
4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟
الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     )  ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )
5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .
6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .
7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .
8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .
9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .
10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟1

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟ 1

13-بازرگانی را تعریف کنید ؟ 1

14-نقشه چیست ؟ 1

15- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟ 5/1

16- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟1
 
17- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟ 1

18-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟1

19-بازرگانی را تعریف کنید؟1

20- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟1

21- جلگه چگونه به وجود می آید ؟ 1

22- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟ 5/1

23- بندر را تعریف کنید ؟ ۱


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 
خدا دوست انسان هاست.خدا همه ی موجودات را دوست دارد.اگر لطف و محبت خدا نبود، هیچ ابری نمی بارید .

          باغچه بان مرد بزرگی بود که با قلب روشن و اندیشه ی توانای خود ، دریچه ای از امید و آرزو به دنیای تیره و خاموش بسیاری از کودکان کشور ما باز کرد .

        یونیسف یک سازمان جهانی وابسته به سازمان ملل متحد است . این سازمان تلاش می کند تا کودکان محروم و عقب مانده ، زندگی بهتری داشته باشند .

          غلام رضا تختی ، مظهر مهربانی و آزادگی ، یکی از بزرگ ترین پهلوانان و ورزش کاران ایرانی است .

    قهرمان داستان های ژول ورن ، مردمانی شریف و دلیرند که برای پیشرفت دانش ،خوش بختی انسان ها آبادانی جهان و از بین بردن بدی ها و بیماری ها می کوشند .

          ما هر سال در ماه محرم ، به یادآوری رویدادهای کربلا می پردازیم و می کوشیم تا راه امام حسین (ع) را بهتر بشناسیم .

         ما باید ثروت های گران بهای کشورمان را بشناسیم ، از آن ها درست استفاده کنیم و آن ها را مانند امانتی بزرگ به نسل های آینده بسپاریم .

         در اوایل بهار هوا لطافت خود را باز می یابد . دشت ها جامه ی سبز می پوشند و درختان شکوفه می دهند .

         داستان ها از اندیشه ها ، عادت ها ، خیال بافی ها ، آرزوها و عقیده های پیشینیان با ما سخن می گویند ، از این رو ، می توان آن ها را از کهن ترین منابع تاریخ به شمار آورد .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

1- مشاهده کردن یعنی چه؟5/0نمره


2- تحقیقات علمی همیشه با ................ شروع می شود.25/0 نمره

3- فرضیه چیست؟5/0 نمره

4- چگونه می فهمیم فرضیه درست است؟5/0 نمره

5- برای آزمایش فرضیه از چند گروه استفاده می کنیم؟ این گروه ها چند تفاوت دارند؟1 نمره

6- نظریه چیست؟5/0 نمره

7- موجود زنده و غیر زنده چه تفاوتی با هم دارند؟5/0 نمره

8- واحد ساختمانی بدن موجودات زنده ............. است.25/0 نمره

9- سلول چیست؟5/0 نمره

10- سلول را با چه وسیله ای می توان مشاهده کرد؟5/0 نمره

11- راستی اگر آن وقت ها نمی توانستم گریه کنم یا بخندم چه می شد؟5/0 نمره

12- چند نمونه از نعمت های خداوند را بیان کنید.5/0 نمره

13- چه کسی بیشتر از همه به فکر بچه خرگوش هاست؟5/0 نمره

14- خداوند چگونه به بچه خرگوش ها کمک کرد؟5/0 نمره

15- چرا مادر موسی (ع) هنگام به آب انداختن او نگران اما امیدوار بود؟5/0 نمره

16- بنی اسرائیل از پیروان حضرت ............(ع) بودند.5/0 نمره

17- دایه به چه کسی می گویند؟5/0 نمره

18- یک پیام قرآنی به دلخواه خود بنویسید.5/0 نمره

19- از کجا می فهمیم که خدا مهربان است؟5/0 نمره

20- چگونه می توانیم با خدا حرف بزنیم؟5/0 نمره

21- پرورد + گار =..........                                      آموز + گار = ...........

22- مخالف هر کلمه را بنویسید. 1 نمره

کوتاه (...................)                               سیراب (..................)

23- برای مادر دو صفت مناسب بنویسید.   ....................               ........................1 نمره

24- باغچه بان در کودکی چه افکاری داشت؟5/0 نمره

25- جمع هر کلمه را بنویسید   فکر.............             طفل ..................1 نمره

26- کدام صفت برای باغچه بان مناسب تر است؟5/0 نمره

ستمگر              دلسوز                    کوشا            نویسنده              بردبار

27- برای کمک به نیازمندان چه پیشنهادی داری؟5/0 نمره

28- چرا عبدالله می گوید داریم مثل یک خانواده می شویم؟5/0 نمره

29- نامه ی دوستانه چه طور نامه ای است؟5/0 نمره

30- چرا کودکان سرمایه ی اصلی کشورند؟5/0 نمره

31- دوست داری آینده ی کودکان دنیا چگونه باشد؟5/0 نمره

32- عدد 301006 را با حروف بنویسید5/0 نمره

33- عدد دویست و پنجاه و شش هزار و دوازده را با رقم بنویسید.5/0 نمره

34- جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.1 نمره

                      = 35 – ( 75 + 36 )                              =( 68 + 456) – 548 )

35- نیم خط را تعریف کنید.5/0 نمره

36- خط راستی کشیده و سپس یک نقطهبه نام (م) روی آن مشخص نمایید، جند نقطه روی خط به فاصله ی 3 سانتیمتر از نقطه ی (م) می توانید پیدا کنید؟آنها را نام گذاری کنید1 نمره


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 
-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

3- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

4- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

5- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

6- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

7- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

8-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

9- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

10- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

11- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

12- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یایک خانواده ی کم جمعیت؟..................چرا؟

4- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

5- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

6- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

7- معنی نظم چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 
- کدام یک از وسایل یادگیری جغرافیا می باشد ؟

1-  کتاب            2- فیلم               3- رایانه                   4-  هرسه مورد

2- یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ،..................است.

3- دانش جغرافیا چیست؟

4- چرا به زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم کره ی زمین هم می گوییم؟

5- چهار مورد از وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید.

6- رنگ آبی روی کره ی جغرافیایی نشانه ی چیست؟

7- خشکی های روی زمین وسعت بیشتری دارد یا آب ها؟

8- نقشه چیست؟

9- یک مکان به دلخواه خود انتخاب کن(مانند کلاس،اتاق خواب،حیاط مدرسه و ...)و نقشه ی آن را بکش


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 

تاریخ

الف – پاسخ درست را با علامت ( ×) مشخص کنید: 2نمره

 1. مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود ؟

الف – ساختن خانه خدا                ب- نداشتن                                                ج – فراهم کردن غذا                           د- بی سوادی

 1. چه کسی حکومت هخامنشیان را تاسیس کرد ؟

الف – داریوش                                       ب –کورش                             ج- اسکند ر                          د- اردشیر

 1. حضرت موسی (ع) در کجا ودر زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف – مصر – فرعون                            ب- بابل – نمرود                  ج-بین النهرین – هیرود                     د-فلسطین – فرعون

 

 1. کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند ؟

الف – مادها                           ب- آشوری ها                      ج- پارت ها                           د – پارسها

ب – در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید : 5/2نمره

 1. فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها ................  را به وجود آوردند .

 1. مادها شهر ................را پایتخت خود قرار دادند.

 1. پایتخت دولت ایلام شهر ................ و پایتخت دولت آشور شهر ................. نام داشت .

 1. خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .................. از نو ساخته شد.

ج – به سوالات زیر پاسخ دهید :

 1. اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟1نمره

 1. کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجو د آورد ؟5/1نمره

 1. لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟آن ها چگونه مردمی بودند ؟1نمره

 1. چهار مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد ، بنویسید ؟1نمره

 1. چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟1نمره

 1. کشف آتش چه کمک هایی به انسان کرد ؟1نمره

 1. پیروان حضرت نوح (ع) چه کسانی بودند ؟1نمره

 مدنی  

الف – جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید ؟ 5/2نمره

 1. مدرسه محل .............. و...................است

 1. مردم در مسجد برای حل مشکلات  محله ی خود با هم .......................... می کنند

 1. وجود .................... به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد .

 1. تشکیل برنامه نماز جماعت  گروهای هنری در مدرسه به عهده ی .................. است .


ب- به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 1. فرزندان چه وظایفی دارند ؟1نمره

 1. معنای نظم چیست ؟5/1نمره

 1. وظیفه هر یک را در مدرسه بنویسید :1نمره

معلم : 

ناظم :

 1. چرا مسجد نمونه کوچکی از جامعه ی اسللامی است ؟ 1نمره

 1. چرا بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می شناسند ؟1نمره


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 

1 مهمترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: غذا                                                 ب: لباس                                               ج: خانه

5/0

2 اولین حیوانی که اهلی شد . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: گوسفند                                            ب: سگ                                                             ج: بز                                        

5/0

3 پیروان حضرت نوح «ع» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

الف: گروهی از مردم ثروتمند                 ب: گروهی از مردم ستمگر                                  ج: گروهی از مردم ستمدیده

5/0

4 رهبر پارس ها . . . . . . . . . . . . . . . نام داشت.

الف: کورش                                       ب: داریوش                                                ج: اسکندر

5/0

5 اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

 

5/0

6 در زمان قدیم انسان ها نیاز خود را از راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برطرف می کردند.

5/0

7 آریایی ها در دشت های سبز و حاصلخیز و مراتع کوهستانی ساکن شدند و از آن پس سرزمین ما . . . . . . . . . . . . . . . . .نام گرفت.

5/0

8 فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره‏ی بهتر شهرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . را به وجود آوردند.

5/0

9 کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

1

10 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1

11 اولین شهرها در کنار کدام رودخانه ها پدید آمدند؟

1

12- لقب فرمانروایان مصر چه بود؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آنها چگونه مردمی بودند؟

5/1

13 آریایی ها به چند گروه تقسیم شدند؟ نام ببرید.

5/1

14 چرا مادها نمی توانستند جلوی آشوری ها را بگیرند؟

1

15 دو مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد نام ببرید.

1


16 دوّمین جامعه ای که در آن زندگی می کنیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

5/0

17 ما باید در زندگی خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داشته باشیم.

5/0

18 مدرسه محل . . . . . . . . . . . . . . . تربیت است.

5/0

19 خانواده هایی که بیش از دو فرزند دارند در گروه خانواده های . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار می گیرند.

5/0

20 معنی نظم چیست؟

5/1

21 نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود؟

1

22 چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند؟

1

23 چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

1

24 وظایف هر یک را بنویسید:

آموزگار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مدیر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ناظم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم مرداد 1389 توسط 
لطفابروبه ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پنجم مرداد 1389 توسط 
برو به ادامه مطلبادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهارم مرداد 1389 توسط 
سلام دوستان عزیز

من محمدرضا زیره پور میخوام یه سایت رو به شما معرفی کنم

آموزش مجازی پویا


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهارم مرداد 1389 توسط 

بسم الله الرحمن الرحیم             

نام :                                    پايه تحصيلي : چهارم دبستان                  

 نام خانوادگي:             مدت پاسخگويي : 60 دقيقه     امتحان: انشاء و آيين نگارش

نوبت : اول                       دبستان :                تاريخ امتحان :       /    /    8

رديف

سوال

بارم

1

براي اسمهاي زير دو صفت مناسب بنويسيد .

                                                                      

1

2

كلمه هاي مركب زير را بسازيد و با هر يك جمله بنويسيد .

....................... + رود = ................               ..............................................................

خوش + .................. = ................                ................................................................

1

3

جدول زير را كامل كنيد .

كلمه                          جمله              معنا                                        

ذبح

معالجه

1

4

جدول زير را كامل كنيد .

كلمه                                     هم معني                           مخالف                                          

اسراف :

قدرت :

1

5

جمله هاي زير را كامل كنيد .

الف) من ورزش را براي آن دوست دارم كه ............................................................ .

ب) براي سلامت و شادابي ورزش و هواي پاك........................................................... است.

1

6

جمع كلمات زير را بنويسيد .

طفل =                        مدرسه =                                    فكر =                                ولي=

1

7

اصل كلمه هاي زير را بنويسيد .

نگه :                           همره:                  سپه:                         بوعلي :

1

8

در جلمه ي زير به جاي جمله داخل كمانك جمله هاي ديگر بگذار . كه همان معني را بدهد.

الف) نازنين آنچه را خوانده بود در برابر جمع ( به فراموشي سپرد.)

ب) مادر از بيماري او ( اطلاع حاصل كرد.)

1ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوم مرداد 1389 توسط 

نام و نام خانوادگي:    پايه تحصيلي : چهارم دبستان     امتحان: تاريخ و مدني   

نوبت : اول    دبستان :     تاريخ امتحان :    /    /    8      مدت پاسخگويي : 60 دقيقه

 

رديف

سوالات درس تاريخ

بارم

1

مهمترين مشكل انسان نخستين ................................. بود.

5/0

2

انسان اشرف مخلوقات است چون انسان ................... و ................ دارد.

1

3

رسيدگي به كار ............................ وحساب كردن آن ها باعث اختراع خط شد.

5/0

4

در آن زمان انسان ها نيازهاي خود را از راه ............................. بر طرف مي كردند.

5/0

5

حضرت ابراهيم (ع) در شهر ....................... به دنيا آمد.

5/0

6

به پادشاهان زمان حضرت موسي (ع) ......................... مي گفتند.

5/0

7

مادها در ....................... ايران و پارس ها در ................................. ايران ساكن شدند.

1

8

چرا انسان هاي نخستين در غارها زندگي مي كردند؟

1

 9

به نظر شما اهلي كردن حيوانات چه كمك هايي به انسان كرد؟

1

10

اولين شهر در كنار كدام رودها خانه ها پديد آمدند؟

1

11

چرا مادها از آشوري ها شكست مي خوردند؟

1

12

آريايي ها چه كساني بودند؟

1

13

فرمانروايان چرا قانون را بوجود آوردند؟

1

14

كشف آتش در زندگي انسان نخستين چه اهميتي داشت؟

5/1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوم مرداد 1389 توسط 

به نام خدا      امتحان :تاريخ و مدني       پايه ي: چهارم          دبستان :   

نام :         نام خانوادگي :      تاريخ :      /      /       8      زمان : 60  دقيقه

 

رديف

سوال

بارم

1

اولين ابزارهاي انسانهاي نخست بيشتر از آهن بود .                   درستr              نادرستr

با رواج كشاورزي مردم در شهرها خانه هاي دائمي ساختند.         درست r        نادرستr

1

2

مادها در دامنه ي كوه ................................... شهري ساختند و نام آن شهر را ......................... گذاشتند.

سه پايه ي اصلي دين زردشتي پندار نيك ، گفتار نيك ، .................................... است .

5/1

3

اولين حيواني كه اهلي شد.

گربهr            گاوr         سگr            اسبr

5/0

4

كدام شاه ايران در جنگ رومي ها شكست خورد؟

خسرو پرويز r      انوشيروانr     اردشير r     سورناr

5/0

5

حضرت ابراهيم (ع) در كجا به دنيا آمد؟

1

6

سه گروه آريايي ها را كه به ايران آمدند نام ببريد؟

5/1

7

كشف آتش در زندگي نخستين چه اهميتي داشت؟

1

 8

اولين شهرها در كنار كدام رودها پديد آمدند؟

5/1

9

سه مورد از كارهاي مهمي را كه در زمان داريوش انجام شد توضيح دهيد؟

5/1

1

دومين جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم خانواده است .         درستr           نادرستr

زبان و خط رسمي ملت ايران فارسي است  .                               درستr            نادرستr

5/0

2

جمعه روز شركت در ............................ جمعه ، ديدن اقوام و آشنايان ............................. است.

مدرسه محل تعليم و ...................................... است.

75/0

3

وظيفه ي زيبا نگه داشتن محيط و حفظ پاكيزگي شهر را بر عهده دارد .

فرمانداري r        بانك r       مدرسهr       شهرداريr

5/0

4

مردم در مسجد براي حل مشكلات خود چه مي كند ؟

 

1

5

مسلمانان جهان در چه چيزهايي با هم مشتركند ؟

 

2

6

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است؟

 

2

7

با تلاش جهاد سازندگي در بيشتر روستاها چه امكاناتي فراهم شده است؟

 

25/1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوم مرداد 1389 توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ