مطلب کلاس چهارم
 
بگذار هر روز برایت رویایی باشد در دست
نه دور دست...

عشقی باشد در دل
نه در سر...

و دلیلی باشد برای زندگی
نه روزمرگی...

دوستان عزیز من
پیشاپیش بهارتون خجسته باد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام فروردین 1391 توسط 

الف : پاسخ درست را با علامت (×) مشخص کنید.

بلندترین قله ی ایران چه نام دارد؟

الف : دنا ()                      ب: زرد کوه ()                   ج : دماوند ()                د: سهند()

شن و ماسه و گل و لایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود؟

الف : رود()                      ب: آبرفت ()               ج: جلگه ()                  د: جویبار()

معنی هر رنگ یا نشانه ای را که در پایین نقشه می نویسند چه می گویند؟

الف: شکل نقشه()                ب: علامت نقشه ()             ج: جهت های نقشه ()            د: راهنمای نقشه()

در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟

الف: ناحیه کوهستانی()          ب: ناحیه خزری()             ج: ناحیه گرم و خشک()           د: ناحیه معتدل()

کشور ایران به کدام راهها دسترسی دارد؟

الف: زمینی()                  ب: هوایی()                      ج: آبی()                 د: هر سه مورد()

شورترین و بزرگ ترین دریاچه ی داخلی ایران چه نام دارد؟

الف: دریاچه ی نمک()        ب: دریاچه ی بختگان()          ج: دریاچه ی ارومیه ()    د: دریاچه ی هامون()

ب: در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

به پستی و بلندی های زمین ......................... می گویند.

دو قله ی بلند رشته کوه زاگرس ................ و .....................هستند.

خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند .....................نامیده می شوند.

به خرید و فروش در داخل کشور یا به کشورهای دیگر .................... می گویند.

زاینده رود به ..................و رود کارون به ....................... می ریزند.

پهناورترین و حاصل خیز ترین جلگه ی ایران ،جلگه ی....................است.

بیشتر نواحی داخلی و جنوبی ایران آب و هوای ............................ دارند.

به سوالات زیر پاسخ دهید.

چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟

چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید.

رشته کوه را تعریف کرده ، دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید.

جلگه چگونه به وجود می آید؟

دشت را تعریف کرده،دو دشت وسیع و پهناور ایران را نام ببرید.

مفاهیم زیر را تعریف کنید:

نقشه :.......................................................

ابرفت:.............................................................

جویبار:.......................................................................

کوهپایه:................................................................

چرا آب همه ی رودها برای کشور قابل استفاده نیست؟

چرا در کناره های دریای خزر جنگل های انبوه روییده اند؟

مفهوم صادرات و واردات را توضیح دهید؟

دو رود که به دریای خزر می ریزند نام ببرید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم آذر 1390 توسط 

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                          ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

                          = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

                         X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

                                                                                         =۵×(۴+۶)

                                                                                        =(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......         

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

 ۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین           

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه     

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 ۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم آذر 1390 توسط 

الف : پاسخ صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید.

 مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()             ج : نداشتن ابزار ()            د :بی سوادی ()

کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف:مادها()               ب:پارس ها()                    ج: پارت ها()                     د: آشوری ها()

حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف:بابل-نمرود()             ب:مصر-فرعون()                  ج:بین النهرین-هیرود()               د: فلسطین فرعون()

چه کسی دولت ساسانیان را به وجود آورد؟

الف: کوروش()                     ب: داریوش ()                ج: اردشیر()                د: خسروپرویز()

ب : در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

در دوره ی ساسانیان شغل های مهم کشور در دست طبقه ی .................بود.

یکی از علل عمده ی جنگ ایران و روم بر سر سرزمین ................... بود.

پارس ها به رهبری .................... دولت ماد را از بین بردند.

کتاب مقدس زردشتیان ...................... نام دارد.

فرمان روایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهر ها ....................را به وجود آوردند.

ج : به سوالات زیر پاسخ دهید:

دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد نام ببرید.

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟

کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

چهار مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد بنویسید.

سورنا که بود و چه کرد؟

حضرت عیسی (ع) مردم را به چه کارهایی دعوت می کرد؟

دین زردشت بر چه پایه هایی استوار بود؟

چه چیزهایی باعث اختراع خط شد؟ 

دین اسلام مردم را به چه چیزهایی دعوت می کرد؟

مدنی

الف : جاهای خالی را کامل کنید. 

مدرسه محل ...............و................... است.

زبان و خط رسمی ملت ایران زبان و خط ................ است.

همه ی مسلمانان جهان جزء .................. هستند.

ب : به سوالات پاسخ دهید:

ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند ،نام ببرید.

فرزندان چه وظایفی دارند ؟

چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است ؟

چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه ی اسلامی است ؟

معنای نظم چیست ؟  


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم آذر 1390 توسط 

1- عدد 3757 چند رقمی است رقم یکان هزار آن چند است

2- بزرگترین عدد سه رقمی و کوچکترین عدد سه رقمی را بنویسید

عدد های زیر به رقم بنویسید

-پنجاه و هفت هزار چهار صد و سی و دو

سیصد و هفت هزار و هشتصد و نود و پنج

نهصد هزار و چهل و دو

دویست و سه هزار و شش

4-اعداد زیر را به حروف بنویسید

954021

300002

999901

54014

5-اعداد را از کوچک به بزرگ بنویسید

9657- 6975- 5769- 12423 -17001

6-بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی که با 5 و 3و 7 می توان نوشت کدام است

7- یک خط و یک پاره خط ویک نیم خط رسم کنید

8-محصول برنج یک شالی کار در مازندران در مجموع 985 کیلو گرم بوده است او 272 کیلو گرم برنج صدری و 348 کیلو گرم برنج چمپا داشته است .چند کیلو گرم برنج از انواع دیگر داشته است

9- حاصل عبارتهای زیر را بدست آورید

=(10+15)-75

=(28+150)-378

10 جمع و تفریق های زیر را انجام دهید

55555 57000

44445+ 23000-


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 
فرضیه چیست ؟

دو مورد از ویژگی های موجودات زنده را نام ببرید

سلول چیست ؟

سبزینه چیست ؟

گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟

گیاهان چگونه آب را از زمین جذب می کنند؟

هر سلول چند قسمت دارد نام ببرید

آوند چیست

آیا گیا هان از غذایی که خودشان می سازند استفاده می کنند ؟

گیاهان چگونه غذا سازی می کنند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

1- یک ماشین چاپ در هر ساعت 700 ورق بزرگ که هر ورق آن 16 صفحه ی کتاب است چاپ می کند این ماشین در 10 ساعت چند صحفه چاپ می کند

2-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید = 70 ×1357 = 50000× 47

3- حاصل تقسیم های زیر را بدست آورید = 6 48 = 9 36

4-عبارتهای زیر را کامل کنید 30 = 6 × ( ) 35 = ( ) × 5

5 – هر یک از تساوی های زیر را کامل کنید

7×( ×3 ) = ( 7× 6 ) ×3 × = 4×7

6-نیمساز زاویه مقابل را رسم کنید

7- مشخص کنید کدام یک از زاویه های زیر باز و کدام یک تند است

8- در کارخانه بخاری سازی 27452 بخاری ساخته شده است از این تعداد 8432 بخاری به اصفهان و 5963 بخاری به آذربایجان فرستاده شده است چند بخاری در کارخانه مانده است

9 حاصل عبارت های زیر را بدست آورید

=( 10 +15 ) – 75 =50 - (100 + 370 )

10- یک پاره خط به طول 3 سانتیمتر رسم کنید و آنرا نام گذاری کنید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

ادویه در چه آب و هوایی بدست می آید ؟

علف های هرز چیست ؟

ادویه در چه آب و هوایی بدست می آید ؟

علف های هرز چیست ؟

قسمت های مختلف یک سلول رل نام ببرید ؟

سبزینه چیست ؟

گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟

از گیاهان چگونه استفاده می کنیم ؟

کشاورزی یعنی چه

آوند چیست ؟

شخم زدن چه فاید هایی دارد ؟

گیاهان چگونه غذا سازی می کنند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

در جمله های زیر منادا را مشخص کنید یا رب مرا کمک کن ( ) سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز ( )

مخالف هر کلمه را داخل کمانک بنویس کوتاه ( ) زشت ( ) کهنه ( ) طلوع ( )

با اضافه کردن ستان به هر کلمه یک کلمه مناسب در داخل کمانک بنویس گل ( ) بهار ( )

جمع هر کلمه را بنویس مدرسه ( ) ولی ( ) خانه ( ) کتاب ( )

کدام کلمه با بقیه کلمات متفاوت است تاریک - آبی - سفید - بنفش ( ) شعر بیت قافیه داستان ( )

کلمات را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن ( اعلام -مشعل -صلوات- مهلت- حریف ) ( )

جملات را کامل کن خواب دیدم در مسابقات المپیک ................... ورزش مورد علاقه من .....................

یک جمله پرسشی بنویس

شکل گفتاری کلمات را بنویس حمام ( ) آسان ( ) میهمان ( ) آمدم ( )

این شعر یعنی چه ؟ بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 
نخستین شهر ها چگونه بوجود آمدند ؟

اولین شهر ها در کنار کدام رود ها بوجود آمدند ؟

کشف آتش چه کمک هایی به انسان های نخستین کرد ؟

کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد

انسان های نخستین نیاز های خود به یکدیگر را چگونه بر طرف می کردند ؟

در گذشته اداره امور شهر ها بر عهده ............... بود و آنها برا نظم شهر را............... بوجود آوردند

چگونه به شیوه زندگی غار نشینی انسان های نخستین پی می بریم ؟

خانواده چگونه بوجود می آید

معنای نظم چیست

روز جمعه مخصوص چه کار هایی است


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 
یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ............... ...... است

زمینی که ما در آن زندگی می کنیم به شکل یک .........بسیار بزرگ است که به آن ................. می گوییم

به چهار جهت ...............و .....................و .................و ............... جهت های اصلی می گوییم

بالا ترین نقطه ای که روی کره زمین می بینیم .......................... نام دارد و پایین ترین نقطه ای که روی کره زمین می بینیم ......................نام دارد

جهت های فرعی را نام ببرید

قطب نما چیست ؟

از راهنمای نقشه چه استفاده هایی می کنیم ؟

نقشه چیست ؟

دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند

چهار مورد از وسایل یاد گیری جغرافیا را نام ببرید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 
سلام به بازدید کنندگان عزیز

بعد از وقفه ای طولانی برگشتیم و دوباره میخوایم ادامه بدیم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

 مادر عزيز در برابرت كويري تشنه هستم 
ودر انتظار باران محبتت غنچه اي هستم در دستان گرم تو

كه با اشكهاي پاكت سيراب مي شوم .
در درياي بي كران چشمانت پاكي وعشق را ديده ام و مي خواهم

چون كبوتري سبكبال در پهنه اين آسمان پرواز نمايم .
و اكنون از تولد مهر صداي بلبلان ترانه ساز زمين است و

اين ترانه نوايي است كه قلب هاي آدميان را به تپش وا مي دارد.
پس مادر اي مهربان ترين پيوند ، هستي ام به عشق تو زنده است

 و رأفتت و شهامتت در قلب انسانيت حك شده است. 

و تو را اي ُدرج بينواي مرواريد خِرد
چگونه بايد در اين بُرهه از زمان نمايان ساخت

كه قصه شجاعت و ايمانت از تمام شمع ها فروزان تر است

روزت را همواره ارج مي نهيم

و رايحه ايثار و محبتت را در جانمان مي ستاييم .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم خرداد 1390 توسط 

نمونه سوالات ریاضی


1-با رقم و با حروف بنویسید.


سیصد میلیون و چهارصدو سی و پنج هزار


7050000000012 – مریم کاسه ای را با 9 لیوان آب پر کرد . گنجایش لیوان چه کسری از گنجایش کاسه است ؟

 


3 – من چه شکلی ام ؟

 هر دوضلع متوالی ام بر هم عمودند ، دو قطرم با هم مساوی و بر هم عمودند . شکلم را رسم کن .

 

 


4 – با رقم های 8 ، 5 ، 3 عددهای سه رقمی بنویس که بر 5 بخش پذیر باشند .

 


5 – شهاب با یک قطعه سیم به طول 44 سانتی متر یک لوزی ساخته است . طول هر ضلع لوزی چند سانتی متر است ؟

 


6 – جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید .


-         هر مربع ، یک لوزی است . (          )


-         در هر متوازی الاضلاع قطرها بر هم عمودند. (            )


-         در مربع دو ضلع روبرو بر هم عمودند . (           )


-         در مستطیل قطرها با هم برابرند . (            )


7 – باغی است به شکل مستطیل که طول آن 315 متر و عرض آن 153 متر کم تر از طول آن است . محیط این باغ چند متر است ؟

 

 


8 – با 75800 تومان حداکثر جند دفتر 850 تومانی سیمی می توانیم بخریم و چند تومان برایمان باقی می ماند ؟

 

 


9 – امیر از کتابخانه مدرسه یک کتاب گرفت . این کتاب 145 صفحه دارد . او هفته ی گذشته 43 صفحه و این هفته 54 صفحه از آن را خوانده است . او چند صفحه را نخوانده است ؟

 

 


10 – در بین اعداد زیر دور اعدادی که بر2 بخش پذیر هستند و زیر اعدادی که بر 5 بخش پذیر هستند خط بکشید .


                                                        343 -  276 – 960 – 570 – 238


11 – یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن 3 سانتی متر باشد .

 

 


12 – پاره خطی به طول 4 سانتی متر رسم کرده و خط (م  و ) را بر آن عمود کنید .

 

 


13 – در تقسیمی مقسوم 47050 و مقسوم علیه 52 است در این تقسیم خارج قسمت و باقیمانده را به دست آورده و عبارت های درستی آن را بنویسید .

 

 


14 –  مجموع و اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی را در هم ضرب کنید و جواب را به دست آورید  

 

 


15 – ذوزنقه ای رسم کنید که دارای یک زاویه ی قائمه باشد .  

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390 توسط 

نمونه سئوالات علوم نوبت دوم

دانش آموزان عزیز در ادامه  تعدادی از نمونه سئوالات درس علوم برای آشنایی شما آورده شده است . اما برای کسب نمره ی عالی خواندن متن درس های کتاب و امتحانات قبلی نیز لازم می باشد پس تنها به این نمونه سئوالات اکتفا نکنید .                                   موفق باشید


 1 – گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند ؟ (5 مورد )

 

2 – موجودات زنده با موجودات غیر زنده چه تفاوت هایی دارند ؟ ( 4 مورد )

 

3 – برای این که یک کشاورز محصول خوبی داشته باشد چه کارهایی را باید انجام دهد ؟

 

 

4 – شخم زدن زمین چه فایده هایی دارد ؟

 

 

5 – علف های هرز چیست ؟ چه ضررهایی دارد و چگونه می توانیم آن ها را از بین ببریم ؟

 

 

6 – بهترین زمان برای از بین بردن آفت ها چه زمانی است ؟ چرا ؟

 

 

7 - آوند چیست ؟ در کدام قسمت های گیاه قرار دارد ؟

 

 

8 – سلول را تعریف کرده و قسمت های آن را نام ببرید ؟

 

 

9 – آیا گیاه در نور چراغ هم می تواند غذا سازی کند ؟ چگونه می فهمید ؟

 

 

10 – ادویه چیست و از چه کشورهایی به دست می آید ؟ 2 نمونه نام ببرید .

 

 

11 – به چه موجودی انگل می گویند ؟

 

 

12 – کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید

 

 

13 – دوره ی زندگی کرم کدو را شرح دهید و بنویسید این کرم چگونه وارد بدن انسان می شود ؟

 

 

14 – کرم آسکاریس با خوردن چه چیزهایی وارد بدن انسان می شود ؟

 

 

15 – کدام کرم مفید است ؟ چرا ؟

 

 

16 – فراوانترین بندپایان چه نام دارند ؟ توضیح دهید .

 

 

17 – مخلوط را تعریف کنید و مثال بزنید .

 

18 – انواع مخلوط را نام برده و برای هریک مثالی بنویسید ؟

 

 

19 – محلول چیست ؟

 

 

20 – انواع محلول را نام برده و مثال بزنید ؟

 

 

21 روی لباس مرتضی قیر ریخته شده است مادرش آن را با بنزین و نفت پاک کرد و شست . حلال و ماده ی حل شونده در این مثال چیست ؟

 

 

22 – بازتابش نور را تعریف کنید ؟

 

 

23 – تفاوت بازتابش نور از سطح ایینه و مقوا را بنویسید ؟

 

 

24 – انواع ایینه را نام برده و برای هر یک مثالی بنویسید  ( کاربرد آن )

 

 

25 – در زیر دریایی ها برای دیدن اجسام سطح آب از چه وسیله ای استفاده می کنند ؟

 

 

26 - کوره ی آفتابی چیست واستفاده از آن  چه فایده هایی دارد ؟

 

 

27 – رسانا و نارسانا را با مثال توضیح دهید ؟

 

 

28 - شکل مدار متوالی و موازی را رسم کرده و بنویسید در هر مدار اگر یکی از لامپ ها بسوزد چه اتفاقی می افتد ؟

 

 

29 – برای ساختن یک آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی نیاز داریم ؟ چگونه می توانیم آهن ربای الکتریکی قویتری بسازیم ؟ ( 2 راه )

 

 

 

30 –سنگ های رسوبی چگونه به وجود می آیند ؟

 

 

31 – خصوصیات سنگ های رسوبی را نوشته و بنویسید سنگ های چه کوههایی از نوع رسوبی هستند ؟

 

 

32 – سنگ های آذرین چگونه به وجود می آیند ؟

 

 

33 – ویژگی سنگ های آذرین را نوشته و بنویسید سنگ های چه کوههایی از نوع آذرین هستند ؟

 

 

34 – سنگ های دگرگون شده چگونه به وجود می آیند ؟ یک نمونه نام ببر .

 

 

35 –موارد استفاده از سنگ ها و کانی ها را بنویسید / (4 مورد )

 

 

36 – چرا هنرمندان سنگ ها را برای کار خود انتخاب می کنند ؟

 

 

37 – نزدیک ترین همسایه ی زمین چه نام دارد ؟ دارای چه خصوصیاتی می باشد ؟

 

 

38 – زمین چند حرکت دارد ؟ هریک چه مدت طول می کشد ؟

 

 

39 – مهتاب چیست ؟

 

 

40 – منظور از منظومه ی شمسی چیست ؟

 

 

41 – به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید ؟

الف : نزدیک ترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

 

ب : این سیاره صبح و عصر نزدیک محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود ؟

 

ج : این سیاره جای مناسبی برای زندگی موجودات زنده است ؟

 

د : این ساره خاک قرمز رنگی دارد ؟

 

و : بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی است ؟

 

ه : زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی است ؟

 

ی : این سیارات دورترین سیارات به خورشیدند بنابراین بسیار سردند ؟

42 –اگر مسافر فضا باشید باید چه چیزهایی با خود بردارید ؟ چرا ؟

 

 

43 –اندام های تنفسی را نام ببرید ؟

 

 

44 – آموزگار به دانش آموزان توصیه می کند که از را بینی نفس بکشند ، دلیل این کار چیست ؟45 – چرا 45 - هنگام فعالیت تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد ؟

 

 

46 – چرا درها و پنجره ی کلاس ها نباید مدت زیادی بسته بمانند ؟

 

 

47 – دستگاه گردش خون شامل چه قسمت هایی می باشد ؟

 

 

48 – درباره ی قلب هر چه می دانید بنویسید ؟

 

 

49 - در رابطه با هر رگ توضیح دهید ؟

سرخرگ :

سیاهرگ

مویرگ :

 

50 – کدام رگ در نزدیکی بدن و زیر پوست قرار دارد ؟

 

 

51 – وظیفه ی دستگاه گردش خون چیست ؟

 

 

52 – خون شامل چه قسمت هایی است ؟ نام ببرید ؟

 

 

53 – وظیفه ی هر یک را بنویسید ؟

الف : گلبول های قرمز :

ب : گلبول های سفید :

ج : کلیه ها :

54 – اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می کنند ، خوردن دارو چه فایده ای دارد ؟

 

 

55 – مهمترین مواد دفعی بدن را نام ببرید ؟

 

56 – اوره چیست ؟

 

57 – وظیفه ی سلول های کلیه چیست ؟

 

58 – چه موقع شخص احساس دفع ادرار می کند ؟

 

59 – چرا می گوین نباید ادرار را زیاد در مثانه نگه داشت ؟

 

60 – فایده ی عرق کردن چیست ؟

 

توضیح این که هر کدام از سئوالات زیر می تواند به صورت چهار گزینه ای جاخالی و صحیح و غلط نیز در امتحان بیایید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390 توسط 

1 - بزرگترين و مهمترين مسجد اسلامي چه نام دارد ؟

الف : مسجد الاقصي      ب : مسجد النبي      ج : مسجد الحرام        د : مسجد قبا

2 - چه كسي امام رضا (ع) را به شهادت رساند ؟

 الف : فرعون         ب : يزيد       ج : هارون              د : مامون

3 - چرا ما مسلمانان روز مبعث را جشن مي گيريم ؟

 

4 - دوستان واقعي چگونه رفتار مي كنند ؟

 

5 - رفتار ابوذر نشانه ي چه چيزي بود ؟

 

6 - من در رؤياهايم به زيبائي هاي زندگي فكر مي كنم ، به دنيايي پر از لبخند و شادي و محبت و دوستي ....

 

 

7 - فرزند خوبم شما براي زيباتر شدن جهان چه پيشنهادي داري .  (دو مورد )

 

8 - من از رفتار امام موسي كاظم (ع) با آن مرد دو نكته اخلاقي آموختم .

اول اين كه ............................................................................................

دوم ......................................................................................................

 

9 -علت عمده جنگ هاي ايران و روم بر سر چه مسئله اي بود ؟

 الف : بر سر تيسفون     ب : ارمنستان         ج : هگمتانه        د : مهستان

 

10 - چه كسي دين زردشت را دين رسمي كشور اعلام كرد ؟

الف : اردشير       ب : خسرو پرويز      ج : خسرو انوشيروان   د : مهرداد دوم

11 - در زمان كدام حكومت اسلام وارد ايران شد ؟

الف : هخامنشيان         ب : اشكانيان       ج : ساسانيان         د : مادها

 

12 - هنگامي كه حضرت عيسي به پيامبري رسيد چه كارهايي انجام داد ؟

 

13 - سه پايه ي اصلي دين زردشت را بنويسيد .

 

14 - چرا مردم ايران در زمان خسرو پرويز دين اسلام را پذيرفتند ؟

 

15 - در دوره ي ساسانيان مردم به چند طبقه تقسيم مي شدند؟

 

16 - جهاد سازندگي چه امكاناتي را براي روستاييان فراهم كرده است ؟

 

17 - شهر و روستا چه ارتباطي با هم دارند ؟

 

18 – خريد و فروش در داخل يا خارج كشور چه نام دارد ؟

الف : بازرگاني         ب : صادرات          ج : واردات          د : بار

 

19 - خليج فارس از چه نظر براي ما اهميت دارد ؟

 

20 - دو رودي كه به درياي خزر مي ريزند را نام ببريد ؟

 

21 - راهها و وسايل حمل و نقل به چند نوع تقسيم مي شوند ،  نام ببريد . ( با مثال )

 

22 - مهمترين صادرات ايران را نام ببريد ؟

 

23 - دو جلگه در ناحيه ي جنوب ايران را نام ببريد ؟

 

24 - بزرگترين درياچه داخلي ايران چه نام دارد ؟

 

25 - مادر مريم با كمك نفت توانست رنگ روي مقنعه ي او را پاك كند حلال و حل شونده را معين كنيد .

                   حلال :                                                                حل شونده :

26 - زهرا نمي تواند تصوير خود را در مقوا ببيند ، علت را توضيح دهيد .

 

27 - موارد استفاده از كانيها را بنويسيد .

 

28 - براي ساختن آهنرباي الكتريكي چه وسايلي لازم داريم ؟

 

و چگونه مي توانيم آهنربايي را كه ساخته ايم قوي تر كنيم ؟

29 - طولاني ترين رود ايران چه نام دارد ؟

الف) سفيد رود         ب) زرينه رود        ج) كرخه         د) كارون

30 - حمل و نقل با كشتي چه معايبي دارد ؟

31 - اين نوع سنگ از ته نشين شدن مواد داخل آب به وجود مي آيد ؟

الف)سنگ آذرين  ب)سنگ دگرگون       ج)سنگ رسوبي    د)سنگ مرمر

32 - جبرئيل در غار حراء به حضرت محمّد (ص) گفت : اي محمد تو .....

الف) نمي تواني بخواني                     ب) با كافران مبارزه كن           

ج) بايد درس خواندن بياموزي              د) بخوان به نام پروردگارت كه آفريد

33 - جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد .

دوست دارم خوب باشم و كارهاي ............................... انجام دهم .

كسي كه از كاروان عقب افتاده بود ............................... نام داشت .

خواندن نماز آيات بر مسلمانان ............................... است .

ثواب نماز جماعت از نماز ............................... بيشتر است .

 

34 - چه روزي است ؟

يكي از بزرگترين عيدهاي اسلامي است .

پيامبر به پيامبري برگزيده شد . ما آن روز را جشن مي گيريم . ..........................

35 - هر وقت به زيارت امام رضا (ع) بروم از او مي خواهم  .............................

 

36 - چه مواردي به جاي وضو گرفتن مي توان تيمم كرد ؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390 توسط 
1-لوله ای که شش ها را به انتهای بینی و دهان مربوط می کند چه نام دارد؟

الف: مری                     ب: مویرگ                   

 ج: حلق                        د: نای


2-اکسیژن از . .. . . . . . . . وارد خون می شود.


الف:قلب                             ب: نای     

 ج: دیواره ی کیسه هوایی            د: نای و نایژکها


3-دستگاه گردش خون شامل .. . . . . . .و. . . . . . . . . است.


الف: قلب                        ب: مویرگها                           ج: سرخرگها و قلب              د: قلب و رگها


4-از قلب دو. . . . . . . . خارج می شوند که اولی به ششها می رود،دومی هم به . . . . . . . . می رود.


5-قلب در هر دقیقه حدود .. . . . . . . . . . . . با ر پر و خالی می شود.


6-سلولها .. . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . را از خون می گیرند و مواد .. . . . . . .. . خود را به آن بر می گردانند.


7-ششها در داخل . .. . . . . . هستند و با لوله ای به نام .. . . . . . . . به بینی و دهان مربوط می شوند.

 


8-به رگهایی که از قلب خارج می شوند و به همه ی اندامها می روند چه می گویند؟

 


9-به رگهای بسیار باریکی که در کنار سلولها وجود دارند چه می گویند؟

 


10-نام گازی که همراه خون به ششها برمی گردد و با هوا از ششها خارج می شود چیست؟

 


11-نام رگهایی که در نزدیک سطح بدن و زیر پوست هستند چیست؟

 


12-مواد سازنده ی عرق از کجا گرفته می شود و از کجا دفع می شود؟

 


13-کلیه ها چند عدد هستند و در کجا قرار دارند؟

 


14-هوا برای رسیدن به داخل ششها ،راه پر پیچ و خمی را طی می کند.چه اتفاقات و مراحلی را طی می کند تا هوای پاکیزه وارد ششها شود؟


15- چرا هنگام فعالیت تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

 


16-وظیفه ی دستگاه گردش خون چیست؟

 


 

17-در بدن یک انسان بزرگسال چند لیتر خون وجود دارد ؟خون از جند قسمت تشکیل شد؟کار هر قسمت خون را توضیح دهید.

 


18-عبارتهای درست و نادرست را با گذاشتن (ص) و (غ) مشخص کنید.


الف در هنگام بیماری ها خوردن دارو کمک به گلبولهای قرمز خون است.


ب تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین سلولهای بدن و ششها بر عهده پلاسما است.


ج به مجموعه ی آب اضافی،اوره ،نمک و دی اکسید کربن ادرار می گویند.


 


موفق و پیروز باشید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 توسط 

دستگاه گردش خون یکی از دستگاه‌های بدن است. کار این دستگاه به گردش درآوردن خون در بدن به منظور رساندن غذا و مواد مورد نیاز و دفع مواد زاید از اطراف سلول هاست. بیور کلی چرخش خون در بدن به دو چرخه ششی، که در حين آن خون توسط لب به درون شش‌ها هدايت شده و در آنجا اکسيژن دريافت می‌کند، و چرخه کل بدن، که در حين اين چرخه خون توسط قلب به کل بدن هدايت شده و اکسيژن و مواد غذایی را به کل سلول‌های بدن می رساند.

بدن يک فرد بالغ بطور متوسط دارای ۴٫۷ تا ۵٬۷ ليتر خون می‌باشد، که در برگيرنده پلاسما، سلول های قرمز خون، سلول های سفيد خون، و ساير اجزا می‌باشد.

قلب يکی از اجزای اصلی دستگاه گردش خون در انسان ها می‌باشد و ساختمان قلب:قلب به وسیلهٔ دو صفحهٔ عمود بر هم به چهار حفره تقسیم می‌شود،دهلیز چپ و راست،بطن چپ و راست.دهلیز راست در قدام دهلیز چپ قرار داردو بطن راست در قدام بطن چپ.دیوارهٔ قلب شامل سه لایه می‌باشد:

  • لایهٔ خارجی احشایی از پریکارد سروزی(اپی کارد)
  • لایهٔ میانی ضخیم از عضلهٔ قلب(میوکارد)
  • لایهٔ نازک داخلی(اندوکارد)

لایه داخلی پوشش حفرهای دهلیزوبطن است.لایه میانی ماهیچه‌ای و ضخیم بخش قابل انقباض قلب است و لایه خارجی پوشش پیوندی یا آبشامهٔ قلب را میسازد

 

 
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 توسط 

درس1   خانواده


1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.


2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.


3- خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند؟


4- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یا یک خانواده ی کم جمعیت؟ .............چرا؟


5- دو نمونه از مشکلات خانواده ی پرجمعیت را بنویسید.


درس 2 زندگی خانوادگی


1-  وظیفه ی پدر در خانواده چیست؟


2- مادر در خانواده چه وظیفه ای دارد؟


3- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟


4- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟


5- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟


6- معنی نظم چیست؟


7- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟


درس 3 مدرسه


1-  خانه ی دوم ما................ است.


2- هدف از آمدن به مدرسه چیست؟


3- مدرسه محل ...............و ............است.


4- در مدرسه چه کسانی برای تعلیم و تربیت ما تلاش می کنند؟ نام ببرید.


5- بهترین راهنمای ما در مدرسه ...............است.


1-  مدیر               2- معلم                  3- ناظم                    4- مربی بهداشت


6- با همکاری دانش آموزان و مدیر کمک می کند کارهای مدرسه بهتر انجام شود.


1-  مدیر                2- مربی پرورشی                     3- مربی بهداشت            4- معلم


7- برنامه ی کار مدرسه را با همکاری کارکنان مدرسه تنظیم می کند.


1-  معلم              2- مربی                     3- ناظم                  4- مدیر


درس 4 مسجد


1-  مردم برای برپا  داشتن نماز جماعت به کجا می روند؟


2- نماز جماعت چگونه خوانده می شود؟


3- محراب به چه جایی گفته می شود؟


4- مسجد محل انجام چه اعمالی است؟


5- ......................نمونه ی کوچکی از جامعه ی اسلامی است که در آن خداپرستی،همکاری،همدلی،نظم و آموزش وجود دارد.


6- مردم برای حل مشکلات محله ی خود در مسجد چه می کنند؟


درس 5 زندگی روستایی


1-  بیشتر روستائیان به کار ..............و...................مشغولند.


2- چرا بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند؟


3- زندگی روستایی با زندگی ایلی و عشایری چه تفاوت هایی دارد؟


4- چرا هوای روستاها تمیز و سالم است؟


5- سه محصول کشاورزی که در روستا تولید می شود نام ببرید.


6- دانش آموزان روستایی در چه کارهایی به خانواده کمک می کنند؟


7- با تلاش جهاد سازندگی در روستاها چه امکاناتی فراهم آمده است؟


درس 6 زندگی شهری


1-  شغل بیشتر مردم شهر نشین چیست؟


2- چند نمونه از مغازه های شهری را نام ببرید.


3- معمولا اداره های مهم در ..............شهر و کارخانه ها و کارگاه ها در ..............شهر قرار دارند.


4- چند نمونه از اداره ها که مردم شهر در آن کار می کنند را نام ببرید.


5- اداره ی شهر بر عهده ی ................. است.


6- یکی از وظایف شهرداری........................................................................................


7- برای حفظ پاکیزگی شهر چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام داد؟


8- چند نمونه از مشکلات شهرهای بزرگ را بیان کنید.


9- شهر و روستا چه ارتباطی باهم دارند؟


10- چرا مردم یک شهر کمتر همدیگر را می شناسند؟


درس 7 ملت ایران


1-  مردم ایران در یک خانه ی بزرگ زندگی می کنند،نام این خانه ی بزرگ،کشور .........و نام این خانواده ی بزرگ، ......ایران است.


2- ملت ایران چه چیزهای مشترکی دارند؟

 


3- سال ایرانی(قمری/شمسی) است و از اول (فروردین/مهر) آغاز می شود.


4- به اولین روز فروردین .................می گویند.


5- زبان و خط رسمی ملت ایران .................. می باشد.


6- رنگ های پرچم ایران چه معنا و مفهومی دارد؟

 


7- وجود 22 کلمه ی الله اکبردر حاشیه ی پرچم نشانه ی چیست؟


درس 8 امت اسلامی


1-  امت اسلامی به چه کسانی گفته می شود؟

 


2- جمعیت امت اسلامی چند نفر است؟

 


3- چرا برای درس امت اسلامی عکس مراسم حج انتخاب شده است؟

 


4- وقتی مسلمانان در حج دور هم جمع می شوند چه کارهای مفیدی می توانند انجام دهند؟

 


5- چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

 


6- اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند چه می شود؟

 


7- مسلمانان جهان در چه چیزهایی مشترکند؟4مورد


8- آیا مسلمانان خارج از ایران هم جزء امت اسلامی هستند؟


9- آیا اگر مظلومی فریاد بزند: ای مسلمانان به دادم برسید. مسلمانی که این فریاد مظلومیت را بشنود ولی به او کمک نکند مسلمان است؟
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 توسط 
سلام به همه ی معلم های عزیز

روزتون مبارک

از شما تشکر می کنیم که ما رو به اینجا رسوندید

انشاالله همیشه سالم و تندرست باشید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390 توسط 
سلام من هم به شما تولد يك سالگي superman0098\راتبريك ميگم.

اين هم آدرس سايتي كه قول دادم:

www.superman12345.mihanblog.com


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390 توسط 

نمونه سئوال علوم بخش سنگ ها

1 – چرا بیشتر آثار باستانی از سنگ ساخته شده است ؟

 

 

2 – سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند ؟

 

 

3 – خصوصیات سنگ های رسوبی را بنویسید ؟

 

 

4 – سنگ های چه کوههایی از نوع رسوبی هستند ؟

 

 

5 – سنگ های آذرین به چند دسته تقسیم می شوند ؟ این سنگ ها چگونه تشکیل می شوند ؟

 

 

6 – خصوصیات سنگ های آذرین را بنویسید ؟

 

 

7 – سنگ های چه کوههایی از نوع آذرین هستند ؟

 

 

8 - سنگ های دگرگون شده چگونه به وجود می آید ؟ یک نوع نام ببرید ؟

 

 

9 – خشت چگونه ساخته می شود ؟

 

 

10 – آجر چگونه ساخته می شود ؟

 

 

11 – تفاوت خشت با اجر در چیست ؟

 

 

12 – کانی چیست ؟

 

 

13 – سنگ ها از چه ساخته شده اند ؟

 

 

14 – چند نوع کانی نام ببرید ؟

 

 

15 – یک نوع کانی نام ببرید که پس از استخراج بلافاصله  مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 

 

16 – چهار مورد استفاده از کانی ها را بنویسید ؟

 

 

17 – فایده ی استفاده ی مجدد از مواد چیست ؟ به این کار چه می گویند ؟

 

نمونه سئوال بخش آهنربا

18 - هر آهن ربا چند قطب دارد ؟ نام هر قطب را بگویید ؟

 

19 – ربایش آهنربا در کدام قسمت آن بیشتر است ؟ این موضوع را به وسیله ی یک آزمایش توضیح دهید ؟

 

20 – چگونه می توان یک آهنربای موقتی ساخت ؟ وسایل را نام ببر .

 

21 – آهنربای دائمی چگونه ساخته می شود ؟ توضیح دهید و ذکر کنید به چه وسایلی برای ساخت آن احتیاج داریم .

 

22 – با یک آهنربا که قطب های آن مشخص است چگونه می توانیم قطب های یک آهنربا را که معلوم نیست مشخص کنیم ؟

 

23 – چگونه می توانیم یک آهنربای  دائمی قویتری بسازیم  ؟

 

24 – در آهن ربا قطبی که به سمت شمال می ایستد را ........ می نامیم و قطبی را که به طرف جنوب می ایستد را ........... می  نامیم .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 

امتحان تاريخ و مدني                 ارديبهشت 90                       پايه چهارم

نام و نام خانوادگي                                            دبستان فرهنگیان

رديف

سؤالات تاریخ

بارم

 

 

 

 

1

الف) گزينه صحيح را با علامت ضربدر مشخص نمائيد.

 کدام گروه از آريايي ها در جنوب ايران ساکن شدند ؟

الف: مادهاO                         ب: پارسO        
 ج: پارت هاO                   د: آشوري هاO

چه کسي دين زرتشت را دين رسمي کشور ايران اعلام کرد ؟

الف:کوروشO               ب: خسروپرويزO   
ج: داريوش O                د: اردشيرO

ايوان مدائن مربوط به کدام حکومت است ؟

الف: ساسانيانO                  ب: اشکانيانO         
ج: هخامنشيان O                 د: مادهاO

پيامبر (ص) به چه کسي نامه نوشت و او را به اسلام دعوت کرد ؟

الف: خسروپرويز O              ب: اردشير O          
ج: شاپور اولO                     د: خسرو انوشيروانO

2

 

 

 

 

 

2

ب) در جاي خالي کلمه ي مناسب بنويسيد .

 

- نقاشي موجود بر ديوار غارهاي قديمي ،نشان دهنده ي اهميت.....در ميان مردمان بود .

5/0

فرمان روايان براي برقراري نظم و اداره ي شهرها..........را بوجود آوردند .

5/0

پايتخت هخامنشيان      ....................      بود .

5/0

در جنگ ايران و روم......... سردار ايران و ......... سردار يونان بود و در اين جنگ ................ پيروز شد .

75/0

پيروان حضرت نوح (ع) ازمردم.... و دشمنان آن حضرت .... بودند.

5/0

 

 

3

ج) صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص کنيد. 

مجسمه شير سنگي مربوط به آثار حکومت اشکانيان است.
     صحيحO          غلطO

راه شاهي در زمان داريوش ساخته شد.                               صحيحO          غلطO

5/0

 

 

 

 

 

4

د)به سئوالات زير پاسخ دهيد. 

 

نخستين روستاها چگونه بوجود آمدند ؟

1

اولين شهرها در کنار کدام رودها بوجود آمدند ؟

1

در زمان ساسانيان ،مردم ايران به چند طبقه تقسيم شدند،نام ببريد؟

1

سه مورد از کارهاي داريوش را نام ببريد؟

5/1

پايتخت اشکانيان کدام شهر بود ؟ چرا پايتخت خود را به تيسفون تغيير دادند ؟

1

سه پايه ي اصلي دين زرتشتي را نام ببريد؟

75/.

سوالات درس مدنی

 الف)عبارت هاي زير را کامل کنيد.

 

 

 

5

مسجد نمونه ي کوچکي از....... است که در آن ............ و نظم و همکاري وجود دارد.

75/0

به خانواده ي بزرگ مسلمانان  .................. مي گويند .

5/0

سال ايراني از ................. شروع مي شود و ...............به پايان مي رسد .

5/0

زبان و خط رسمي کشور ايران........................ است .

25/.

ب) پاسخ دهيد.

 

 

 

 

 

6

معني نظم چيست ؟

1

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است؟

1

در مسجد چگونه نماز جماعت مي خوانند ؟

1

ملت ايران چه چيزهاي مشترکي دارند ؟

1

اگر مسلمانان جهان با هم متحد باشند چه مي شود ؟

1

پيغمبر اسلام( ص )در مورد رسيدگي به فرياد مظلومان چه مي فرمايند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 

به نام خدا

 

نام : .....................................            بنویسیم چهارم                                                           

نام خانوادگي : ......................                              

          

برای کلمه های زیر یک هم خانواده بنویس .

علم (              )             قصد  (              )      فکر   (          )             درس (                   )

برای کلمه های زیر دو صفت مناسب بنویس

دانش آموز (                  ) (                     )      بهار (               ) (                      )                     

جمله های زیر را با یک فعل گذشته کامل کن .

حسن و علی به مدرسه .......................................

کبوترها در آسمان پرواز .....................................

 

مخالف کلمه های زیر را بنویس .

زشت (                     )   نو  (                )  

 رفتم   (                    )      طلوع  (                   )

 

در جمله ي زيرفاعل ، قيد و فعل را مشخص كنيد .

  زهرا هر روز درس هايش را مي خواند .

  فاعل (      )    قید (         )  فعل (                 )

 

 براي هر قسمت جمله مناسب بنويسيد .

الف) بالين : ............................................................................

ب ) ( نهال - دهقان - باغ ) : ......................................................

 

اصل كلمات زير را بنويس .

 نگه (                   )          

 روبه (                  ) 

  فتاد (               )

 

معنی اصطلاحات زیر را بنویسید .

         مو به مو (                              )             شانه به شانه (                  )

 

کدام کلمه با بقیه فرق دارد . در داخل کمانک بنویس .

( قاشق ، بشقاب ، چنگال ، میز )  (         ) 

 ( سعدی، حافظ ، جبار باغچه بان ، مولوی ) (        )

احمد ، محمود ، حامد ، اصغر )    (      ) 

( خواهد رفت ، دیده بودم  ، نوشته بود ، رفته است ) (      )

 

درباره ی  تصویر ساعت هنر دانش آموزانکلاس خود دو سطر بنویس

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

متن زیر را خوانده و به سئوالات پاسخ دهید .

خدایا ای یکتای بی همتا از تو می خواهم که در این ماه آخر تحصیلی مرا

 در تحصیل علم و دانش موفق گردانی تا بتوانم با کسب نمرات خوب و عالی

 از زحمات پدر و مادر و آموزگارم تشکر و قدردانی نمایم .

منادا در جمله ی بالا کدام کلمه است ؟ (        ) 

 در جمله ی بالا یک حرف ربط نام ببرید . (         )

 

در بیت زیر قافیه را مشخص کنید .

 علم چندان که بیشتر خوانی   چون عمل در تو نیست نادانی    قافیه (          )

 

در جمله ها ی زیر به جای کلمات داخل کمانک ، کلمه ی دیگری بنویسید .

در پارک ( اقوام ) ........ را دیدم . او با لا خره به (  هدف ) ................. خود رسید .

نباید در مصرف بنزین (اسراف ) ..................... کرد.

در شعب ابی طالب (مصیبت ) .............................. زیادی بر پیامبر وارد شد .

 

جمع کلمات زیر را بنویس .

        درس (                    )         فکر (                           )

 

جمله ی روبرو  را در دو سطر ادامه بده . من ماه فروردین را خیلی دوست دارم زیرا ...........................................................

................................................................................

.....................................................................................

............................................................................................................................................................................................

از بین موضوعات زیر یک موضوع را انتخاب کرده و در باره ی آن 8 سطرخوش خط بنویس .

* نامه ای به پدر و مادر خود بنویس و از زحمات ایشان در این سال تحصیلی تشکر کن   .

* فصل بهار را توصیف کن .

   موضوع ............................................

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 

اين عبارتها را کامل کنيد

 

1 )  اندازه ي هر پاره خط را ..............  آن پاره خط مي گويند .


 

2 )  اندازه ي دور هر شکل را ..............  آن شکل مي گويند .

 

3 )  به هر مثلث که .............. هم اندازه داشته باشيد ، مثلث متساوي الاضلاع مي گوييم .

 

4 )  هر مثلث که دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. مي ناميم .


 

5 )  چهارضلعي که هم ضلع هاي برابر دارد و هم قطرهاي برابر ..............  نام دارد .


 

6 ) هر مثلثي که ضلع هاي هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .


 

7 ) محيط مربعي به ضلع 6 سانتيمتر با محيط مثلث متساوي الاضلاعي که ضلع آن ..............  سانتيمتر است برابر مي باشد . 


8 ) محيط مثلث متساوي الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .


 

9 ) به قسمتي از خط راست که دو سر مشخص داشته باشد  .............. مي گويند .

 

 


 

  مسئله هاي زير را حل کنيد


 

 


 

1 ) محيط مثلث متساوي الساقيني  14 سانتيمتر است . اگر ضلع سوم آن 4 سانتيمتر باشد  دو ضلع ديگر آن چند سانتمتر هستند ؟

 


 

 


 

 


 

2 ) محيط يک مثلث متساوي الاضلاع 24 سانتيمتر است . اگر محيط اين مثلث با محيط مربعي برابر باشد . طول هر ضلع اين مربع چقدر است ؟

 


 

 


 

  


 

3 ) محيط مربعي 20 سانتيمتر است . اندازه يک ضلع آن چند سانتيمتر است ؟

 


 

 


 

 


 

4 ) عرض مستطيلي 6 سانتيمتر و طول آن دو برابر عرض آن است . اندازه طول را حساب کنيد ؟

محيط  همین مستطيل چقدر است ؟

 

 

 

 

 


 

 


 

 5 ) زهرا يک تکه سيم به طول 16 سانتيمتر را به شکل مربع در آورد . اندازه طول هر ضلع مربع چند سانتيمتر است ؟

 

 


 

 


 

 


 

6 ) زيبا با يک تکه سيم به طول 15 سانتيمتر يک مثلث متساوي الاضلاع درست کرد . اندازه طول هر ضلع مثلث چند سانتيمتر است ؟

 

 

 

 


 

  


 

7 ) مثلث متساوي الساقيني داريم که اندازه هر ساق آن 8 سانتمتر و ضلع سوم آن 2 سانتيمتر است . محيط اين مثلث را حساب کنيد ؟

 

 

 

 


 

 


 

 


 

8 ) محيط مربعي به ضلع 6 سانتيمتر چند سانتيمتر مي شود ؟  

 

 

 


 

 


 

 


 

9 ) محيط مثلث متساوي الاضلاعي که طول هر ضلع آن 4 سانتمتر باشد ، چند سانتيمتر مي شود ؟

 

 


 

 


 

 


 

10 ) قاعده مثلث متساوي الساقيني 6 سانتيمتر و هر ساق آن 10 سانتيمتر است . محيط آن چند سانتيمتر است ؟

 

 


 

 


 

 


 

11 ) اندازه ضلع مربعي 4 متر است . محيط آن چند متر است ؟ محيط آن چند سانتيمتر است ؟

 

 


 

 

 


 

12 ) مقوايي به شکل مستطيل داريم  اندازه ضلع بزرگ مستطيلي 8 متر و ضلع کوچک آن 4 متر است . محيط اين مقوا چقدر است ؟

 

 


 

 


 

 


 

              13) محيط يک هشت ضلعي منتظم که اندازه هر ضلع آن 7 سانتيمتر است را حساب کنيد  .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 
اين وبلاگ جديد كه آدرسشو بهتون ميدم سايتيست كه همه چيز دارد.

آدرس سايت در ادمه مطلبادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 
سلام به زودی منتظر وبلاگ های جدید ما باشید!!!!!!!!!!!!!

 

باتشکرمدیریت وبلاگ


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 
سلام

فرا رسیدن سال ۱۳۹۰ بر همه ی شما مبارک

امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید

و امیدوارم شما کلاس چهارمی ها امسال در درس هاتون موفق باشید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم فروردین 1390 توسط 

به سئوال های زیر پاسخ دهید :

1- راهنمای نقشه چیست؟

2- به بالاترین نقطه ی روی کره زمین چه می گویند؟..................

3- روی هم چند جهت اصلی و فرعی داریم؟

8جهت                         7  جهت                          9جهت                                 12جهت

 

4- گیاهان در ........ غذا سازی می کنند .

5- کشاورزی یعنی ............ .

6- شکل یک سلول عصب را بکشید و قسمت های مختلف آن را  نشان دهید .

 

 

7- خداوند در مقایسه با سایر جانوران چه نعمت هایی به انسان عطا کرده است؟

 

8- اولین حیوانی که اهلی شد،چه بود؟

 

9- کشف آتش چه کمکی به زندگی انسان نخستین کرد؟

 

-------------------------------------------------------------------

10-        شما عضو یک خانواده ی کم جمعیت هستید یا پر جمعیت ؟چرا ؟

 

11-        فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند؟

 

12-        خانه ی دوم شما دانش آموزان کجاست؟

مسجد                            مدرسه                             کتابخانه                       باشگاه ورزشی

13 ضرب  زیر را انجام دهید؟

                                                  52*25=                                                                                   

 

 

14 حامد از یک فروشگاه 9 عدد شکلات 25 تومانی خرید. حامد باید چند تومان به فروشنده بپردازد؟

 

 

15-تساوی های زیر را کامل کنید؟

۶*(۷*۵)

 

16 منادا را مشخص کنید :

                        گفت ای آشنا ببخش مرا                           خوب در حال من تامل کن

 

17- به کلمه های زیر پسوند مناسب اضافه کنید

چمن..........                                            

 ایست.......                                     

مس...........                     

18-چند مثل معروف  و جدید را که این هفته و در تعطیلات نوروز شنیده ای ،  بنویس  .

1-

2-

3-

4-

5-


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوم فروردین 1390 توسط 
۱- بلند ترين قله ايران چه نام دارد ؟  

   الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )     

 ج -دماوند (      )            د-سهند (      )


2-شن وماسه و گل ولايي که رودها به همراه مي برند ،چه ناميده مي شود؟


الف رود (     )       ب- آبرفت (     )       

ج-جلگه (     )        د- جويبار (     )


3-خشکي هايي که سر از آب بيرون آورده اند چه ناميده مي شوند ؟


الف دشت (     )   ب- جزيره  (     )     

  ج بندر (     )   د-جلگه   (     )


4-در کدام ناحيه ،بيشتر ماه هاي سال هوا سرد است و برف زياد بر کوه ها مي نشيند ؟


الف- ناحيه کوهستاني (     )  ب- ناحيه خزري (     ) 


ج- ناحيه گرم وخشک (     ) د- ناحيه معتدل (     )


5- درياچه ي ............ بزرگ ترين درياچه ي داخلي کشور ماست .


6-طولاني ترين رود ايران رود ................ است .


7...............و .................... دو قله بلند زاگرس مي باشند .


8-سد امير کبير بر روي رود ................  بسته شده است .


9- رود چالوس به درياي ...........ورود زاينده رود به ............. مي ريزد .


10-به وسايلي که مردم وکالاها را جا به جا مي کنند وسايل ............. مي گويند .

 
 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

11-جغرافيا چگونه دانشي است ؟

 

 


12- چهار جهت اصلي نقشه را نام ببريد ؟

 13-نقشه چيست ؟

 14- دشت را تعريف کنيد ؟و دو دشت نام ببريد ؟

 
 

 

15- چرا در کناره هاي درياي خزر ،جنگل هاي انبوه روييده اند ؟


           


16- دو رود که به درياچه ي اروميه مي ريزند نام ببريد ؟

 

 17-چرا آب همه ي رود ها براي کشاورزي قابل استفاده نيست ؟

 

 


18-به چه کاري بازرگاني گويند ؟

 


19- درياي خزر از چه نظر اهميت دارد ؟

 


20- جلگه چگونه به وجود مي آيد ؟


 


21- رشته کوه را تعريف کنيد و دو رشته کوه مهم ايران را نام ببريد ؟

 

 


22-چرا به شهر بوشهربندر مي گويند؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 توسط 
الف)پاسخ صحيح را با علامت   مشخص نمائيد:

1-محل غذا سازي گياه...........است.

الف)ساقه           ب)ريشه        ج)برگ


 

2-کدام دسته از گياهان زير مصرف دارويي دارند؟

الف)زعفران و زرد چوبه       

 ب)خاکشير وبه دانه     

 ج)پوست انار و حنا


 

3-بزرگترين گروه بندپايان کدام گروه است؟

الف)عنکبوتها     

ب)حشرات     

ج)هزارپا     


 

4-هواي اطراف کدام حالت را دارد؟

الف)جامد     

ب)مايع      

ج)گاز


 

5-کداميک از مواد زير نارسانا است؟

الف)چوب      

ب)ميخ آهني      

ج)سيم مسي


 

6-هوا از راه دهان و بيني وارد ...........مي شود.

الف)شش ها       

 ب)ريه       

ج)قلب


 

7-دستگاه گردش خون با کدام دستگاههاي زير ارتباط بيشتري دارد؟

الف)گوارش     

ب)ماهيچه ها       

 ج)تنفس


 

8-قلب در هر دقيقه چند بار پر و خالي مي شود؟

الف)70 بار       

ب)75 بار       

ج)65 بار


 

ب)جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:

1-واحد ساختماني بدن............است.

2-خاکي که گياه در آن کاشته مي شود بايد ...........باشد.

3-بهترين زمان براي سم پاشي زمان ..............است.

4-به موجودي که غذاي خود را از بدن موجودات زنده ي ديگري مي گيرد..............مي گويند.

 

5- يکي از کرم هاي لوله اي انگل.........است.

6-به مخلوط آب و قند..........مي گوييم.

7- نور از سطح صافي مانند آينه به طور .............بازتابش مي کند.

8-مي توان با يک لامپ،سيم،و باتري يک..............تشکيل داد.

9-هر آهنربا..........دارد به سر يک از دو سر آهنربا...........مي گوييم.

10-سنگهاي کوههايي مانند.......و....... از نوع آذرين هستند.

11-زمين هم به دور ........مي گردد و هم به دور .........

12-خون اکسيژن را به همه ي ...........مي رساند و ...........توليد شده را از آن ها پس مي گيرد.


 ********************************************************************

ج)به سئوالات پاسخ کامل دهيد:


 

1-هر سلول از چه بخش هايي تشکيل شده است؟

 


 

2-گياه براي غذاسازي به چه چيزهايي نياز دارد؟

 


 

3-شخم زدن چه فايده اي دارد؟

 


 

4- دانشمندان کرم ها را به چند دسته تقسيم کرده اند نام ببريد؟

 


 

5-چگونه مي توان مخلوط آب و نشاسته را از هم جدا کرد؟

 


 

6-بازتابش نور را تعريف کنيد؟

 


 

7- وقتي قطب هاي هم نام دو آهنربا به هم نزديک شوند،چه اتفاقي مي افتد؟

 


 

8-سنگ هاي رسوبي چگونه بوجود آمده اند؟

 


 

9-ويژگي هاي سومين سياره ي منظومه شمسي را بنويسيد؟

 


 

10-وظيفه گلبول هاي سفيد در بدن چيست؟

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 توسط 

دانش آموز خوبم مسئله های زیر را به دقت بخوان سپس به آن ها پاسخ کامل بده .( جلو نویسی فراموش نشود )

1 - من چه عددی هستم ؟ اگر 25 تا از من کم کنی 40تا از 100 بیشتر می شوم .

 

2 – امید از کتابخانه یک کتاب گرفت . این کتاب 145 صفحه دارد . او هفته ی گذشته 43 صفحه و این هفته 54 صفحه از آن را خوانده است . او چند صفحه را نخوانده است ؟ ( از راه پرانتزی حساب کنید )

 

 

 

3 – آپارتمانی 4 طبقه دارد که هر طبقه ی آن 2 واحد و در هر واحد 5 نفر زندگی می کنند . در این آپارتمان چند نفر زندگی می کنند ؟( از راه پرانتزی حساب کنید )

 

 

 

4 – مجموع پول سه نفر 89750 تومان می باشد . پول نفر اول 3540 تومان و نفر دوم 2750 تومان است . پول نفر سوم را حساب کنید .

 

 

 

5 – حسین برای خرید میوه از منزل با مبلغ 7854 تومان بیرون رفت . 2500تومان سیب و 750 تومان پرتقال خرید . آیا پولی برای حسین باقی مانده است ؟ چه قدر ؟ 

 

 

 

6 – علی برای خرید یک دفتر 350 تومانی و یک قلم 250 تومانی 70 تومان پول کم دارد . او چند تومان دارد ؟

 

 

 

7 – در هر شانه تخم مرغ 5 ردیف و در هر ردیف 6 تخم مرغ است . در 3 شانه چند تخم مرغ است ؟

 

 

 

8 – اگر محیط مربعی 80 سانتی متر باشد اندازه ی یک ضلع آن چند سانتی متر است ؟

 

 

 

9 – باغی به شکل مستطیل طول آن 415 متر و عرض آن 155 متر است . محیط این باغ چند متر است ؟

 

 

 

 

10 – یک کارخانه ی بسته بندی چای 1215 کیلوگرم چای را در بسته های 3 کیلوگرمی قرار داد . چند بسته درست کرده است ؟

 

 

 

11 – وزن 1 کلاف کاموا 112 گرم ، وزن 5 کلاف کاموا چند گرم است ؟

 

 

 

12 – خیاطی برای هر پیراهن مردانه 8 دکمه مصرف می کند ؛ برای 15 پیراهن مردانه چند دکمه لازم دارد ؟ 168 دکمه برای چند پیراهن مصرف می شود ؟

 

 

 

13 – در یک فروشگاه تعاونی 300 کارتن 24 تایی پودر لباسشویی وجود دارد . در این فروشگاه چند پودر لباسشویی وجود دارد ؟

 

 

 

14 – علی هر روز 500 تومان از پدرش می گیرد و 200 تومان آن را پس انداز می کند او در یک ماه چند تومان پس انداز می کند ؟

 

 

 

15 – قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند . قلب او در 2 ساعت چند بار می زند ؟

 

 

 

16 – اندازه ی ضلع های متوالی یک متوازی الاضلاع 20 و 9 سانتیمتر است . محیط این متوازی الاضلاع چند سانتیمتر است ؟

 

 

17 – با 75800 تومان  حداکثر چند دفتر 850 تومانی سیمی می توانیم بخریم و چند تومان برایمان باقی می ماند ؟

 

 

 

18 – علی 17 سال دارد . سن پدر علی از 4 برابر سن علی 3 سال بیشتر است پدر علی چند سال دارد ؟

 

 

19-  می خواهیم دور استخری را به فاصله ی 2 متر نرده بکشیم اگر طول استخر 25 متر و عرض آن 8 متر باشد به چند متر نرده نیاز داریم ؟

 

 

20 – با یک مفتول سیمی به اندازه ی 210 سانتیمتر یک مثلث متساوی الاضلاع ساخته ایم . اندازه ی هر ضلع این مثلث چند سانتیمتر است

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 توسط 

 

1‌-‌مشخصات‌كلي

باسمه تعالي

عنوان درس:هديه هاي آسمان           موضوع درس: به جاي...............          نام دبستان:          كلاس:چهارم                             

 تعداد دانش آموزان:                       نام ونام خانوادگي آموزگار:                                         زمان: 45 دقيقه

2- هدف كلي

آشنايي كلي دانش آموزان با يكي از احكام ديني به نام تيمم

 

 

 

3- اهداف رفتاري

انتظار مي رود كه در پايان آموزش دانش آموز بتواند:

1- پيام درس را در يك سطر بيان كند.( شناختي)

2- به سؤالات معلم در مورد محتواي درس پاسخ دهد.( شناختي)

3- با خواندن درس، يك عنوان مناسب براي درس پيدا كند.( شناختي- مهارتي)

4- با استفاده از تصاويري كه در اختيار او قرار مي گيرد مراحل تيمم را نامگذاري كند.( مهارتي)

5- بين ذهن، چشم و دست آنها هماهنگي ايجاد مي شود.( مهارتي)

6- در حضور همكلاسان خود تيمم كند. ( مهارتي)

7- با گروه همكاري، بحث و گفت وگو مي كند.( نگرشي)

8- نسبت به كار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس علاقمندي نشان مي دهد.( نگرشي)

9- نسبت به مسائل ديني و احكام علاقمندي خود را نشان مي دهد.( نگرشي)

 

 

 

4- ويژگي‌هاي عمومي فراگيران

الف) سن 11-10 سالگي

ب) توانايي ذهني: از لحاظ تحول شناختي از نظر پياژه در مرحله عملياتي عيني قرار دارند و به تفكر منطقي رسيده اند در اين سن دانش آموزان مي توانند به طور همزمان با جنبه هاي مختلف پديده ها بينديشند و ارتباط بين ابعاد مختلف را درك كنند.

ج) وضعيت اقتصادي: دانش اموزان از لحاظ وضعيت اقتصادي خانواده در سطح متوسط مي باشند.

د) وضعيت اجتماعي: دانش آموزان بسياري از مهارت هاي اجتماعي را از طريق كنش متقابل با يكديگر ياد مي‌گيرند. در فعاليت هاي دسته جمعي شركت مي كنند و در اين سن دانش آموزان خود را با ديگران مقايسه مي‌كنند. همچنين مسئوليت پذيرند وسعي در حفظ استقلال فردي دارند.

ه) رشد اخلاقي: از نظر لورنس كلبرگ در اين مرحله فرد استانداردهاي حقوقي اجتماعي را در ارزيابي خود در نظر مي گيرند. لذا استدلال اخلاقي بر مبناي منفعت اجتماعي است. بنابراين رفتار اخلاقي بر مبناي قوانين اجتماعي است كه كودكان در اين مرحله سعي در پيروي از اخلاق و معيار اجتماعي را دارند. همچنين چون به سن تكليف رسيده‌اند علاقمند به فراگيري احكام ديني هستند.

5- رفتارهاي ورودي

دانش آموزان در سالهاي قبل دانش، مهارت و بينش هاي زير را در درس هديه هاي آسمان فراگرفته‌اند.

الف) با بعضي از مسائل ديني آشنا شده و آنها را فرا گرفته‌اند.

ب) باوضو و شرايط و مراحل آن آشنا شدند و آن را انجام مي دهند.

ج) در مراسم نماز جماعت مدرسه شركت كرده‌اند. 

 

6- سؤالات ارزشيابي تشخيصي

نمونه‌اي از سؤالات ارزشيابي تشخيصي به قرار زير مي باشد:

1- نمازهاي يوميه را نام ببريد؟

2- قبل از خواندن نماز چه كارهايي را بايد انجام دهيم؟

3- مراحل وضو ساختن را بيان كنيد؟

4- چه شرايطي براي وضو ساختن لازم است؟

5- در مورد نماز مسافر چه مي دانيد توضيح دهيد؟

6- تيمم يعني چه؟

7- روش تدريس

الف) پرسش و پاسخ                        ب) نمايش( اجراي عملي تيمم)                             ج)

8-‌‌فضاي‌آموزشي

فضاي كلاس درس: نيمكت ها به صورت دايره وار چيده شده‌اند.

رسانه‌ها و وسايل مورد نياز: 1- كتاب هديه هاي آسمان      2- گچ      3- تابلو       4- خاك وكلوخ    

 5- تصاويري از تيمم       6- تصاويري از رزمندگان         7- نوار و ضبط صوت

مراحل تدريس

الف) مقدمات قبل از شروع تدريس

سلام و‌احوال پرسي، حضور و غياب، بررسي احوال دانش‌آموزان، شروع با نام خدا، بررسي تكاليف درس گذشته و..

ب) ايجاد انگيزه و آگاهي دادن به دانش آموزان از اهداف آموزشي

معلم همچنان كه به گروه بندي دانش آموزان به صورت تيم هاي 4 نفري مي پردازد با‌ آوردن خاك و سنگ به كلاس و نصب تصاويري از تيمم گرفتن و نصب تصاويري از صحنه هاي جنگ تحميلي و پخش نواري از موسيقي جنگ براي دانش آموزان ايجاد انگيزه مي كند. دانش آموزان به دقت گوش مي دهند وهمچنين در جايگاه گروه خود قرار مي گيرند.   

زمان

 

معلم به دانش آموزان مي گويد كه امروز با يكي از احكام ديني ديگر آشنا مي شويم و شما پس از پايان درس بايد حدس بزنيد و به سؤالاتي كه در مورد آن از شما پرسيده مي‌شود پاسخ دهيد و در اين زمان معلم كلمه« به جاي.......» را روي تابلو مي نويسد.

ج) تحريك و يادآوري از آموخته هاي قبلي « ارزشيابي تشخيصي»

معلم در اين مرحله به اجراي پيش آزمون مي پردازد(مرحله6 نمونه‌ي سؤالات آمده است.)

 

د) ارائه درس

آموزگار دانش آموزان را به 4 تيم به نامهاي« عبادت، شجاعت، كرامت، شهادت» گروه بندي مي كند. كارت‌هاي هر گروه را به آنان مي دهد.

قسمتي از درس توسط هر يك از افراد گروه خوانده مي شود. سپس آموزگار سؤالاتي از متن درس را از دانش‌آموزان مي پرسد. گروه ها وارد بحث و گفتگو مي شوند و به سؤالات آموزگار پاسخ مي دهند و آموزگار دانش‌آموزان را هدايت مي كند كه در زمان همچون وضعيت رزمندگان كه آب در دسترس نيست و وقت نماز هم تنگ بود و مي بايست به جاي وضو تيمم كنيم در مرحله بعدي مقداري خاك پاك در اختيار گروه ها قرار داده ابتدا آموزگار اعمال تيمم را انجام مي دهد و سپس دانش‌آموزان آن اعمال را بعد از آموزگار انجام مي دهند. سپس آموزگار از دانش آموزان سؤال مي كند به جز زماني كه آب در دسترس نيست وزمان نماز خواندن رو به پايان است به نظر شما چه وقت هايي ديگري نياز به تيمم است.

دانش آموزان در گروه بحث و تبادل نظر مي كنند و پاسخ گوي آموزگار مي باشند........

 

ه) جمع بندي ارائه فراخوان عملكرد

آموزگار سؤالاتي از محتواي درس مي پرسد به طور مثال گروه( شجاعت) با هم مشورت كنند يكي از آنان پاي تابلو بيايد و تصاوير مربوط به تيمم را به ترتيب بچسباند.

دانش آموزان به سؤالات آموزگار پس از بحث و گفتگو پاسخ مي دهند.

 

و) ارزشيابي تكويني

در اين مرحله آموزگار به اجراي ارزشيابي تكويني مي پردازد. فرم ارزشيابي تكويني به دانش آموزان داده مي‌شود در زمان پاسخ گويي آموزگار نظارت مي كند.

 

ز) تعيين تكليف

آموزگار از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه آينده اين كارها را انجام دهند.

1- از تيمم يك نقاشي بكشند. 2- در مورد رزمندگان اسلام و هدف آنان در جنگ تحميلي مطلب بنويسند.

3- در مورد موضوع درس گروه ها نشريه ديواري تهيه كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم اسفند 1389 توسط 
فرضیه     ای   را  که  درستی آن به وسیله  آزمایش های فراوان  ثابت شده باشد ...................می نامند
علف های هرز  چیست  ؟
بدن همه  موجودات زنده از واحد  های  کوچکی  به نام ................ساخته شده است
سبزینه چیست ؟
 گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟ ( 4 مورد )
چهار گروه از بی مهرگان را نام ببرید
به پرورش دادن گیاهان  مفید .................می گویند 
آوند چیست ؟
تفاوت بزرگ مهره داران با بی مهرگان در چیست ؟
انگل چیست ؟
 دو مورد از ویژگی های موجودات زنده را بنویسید
 هوا چیست ؟
محلول چیست؟
خرچنگ ها چگونه بند پایانی هستند ؟
کرم اسکاریس  چگونه  وارد بدن انسان  می شود و برای انسان چه ضرری دارد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ششم اسفند 1389 توسط 

کشف آتش   چه کمک هایی به انسان  کرد
 نخستین روستا ها  چگونه بوجود آمدند
با رواج کشاورزی  در شهر ها  خانه های دائمی ساخته شد                            صحیح   (                    )                               غلط (                 )
انسان ها برای مراقبت از زمین های کشاورزی  خانه هایشان  را در کنار یکدیگر ساختند       صحیح    (                    )                                 غلط (                  )
اولین شهر ها در  کنار کدام رود ها  بوجود آمدند
مبادله کالا به کالا یعنی چه ؟
با گذشت زمان  جمعیت بعضی از روستا  ها  ی کنار رود ها  بیشتر شد  واین روستا  ها به .............. تبدیل شدند 
حضرت ابراهیم  در شهر ............بدنیا آمد  و پادشاه  زمان او  ...........  نام داشت
به فرمانرویان مصر  چه می گفتند  . آنان چگونه مردمی بودند

ماد ها در دامنه کوه........... شهری ساختند  و نام آن را  ............. گذاشتند
چرا حکومت ماد از بین رفت

آریایی ها  حدود ..........سال قبل  از ...................... به سرزمین ما آمدند
حضرت نوح در .............. زندگی می کرد
خانواده  چگو نه  تشکیل  می  شود
خانواده های پر جمعیت با چه مشکلاتی روبرو هستند

ما باید در زندگی خانوادگی نظم داشته باشیم  یعنی اینکه         1-
2-                                                         3- 
فرزندان در خانواده  چه وظایفی دارند

 مدرسه محل تعلیم و ............ است
دومین خانه ای که ما در آن زندگی می کنیم   چه نام دارد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ششم اسفند 1389 توسط 
هدف های کلی برنامه ی اموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتدایی

حیطه شناختی    1-اشنا یی  مختصربا زبان فارسی معیار2-گستر ش حوزه ی نمادها  و معا نی3-اشنا یی با گفتار ونوشتار و درک تفاوت ان  ها4-اشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان5-اشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی.سیاسی.ملی علمی و هنری در قالب زبان

حیطه ی عاطفی     الف) ایجاد پرورش وتقویت علا قه ونگرش مثبت نسبت به:- مبانی اعتقادی.فرهنگی وملی کشور

-بیان احساسا ت .وعواطف وافکار در قالب گفتا ر ونوشتار-جنبه های زیبایی سخن وتحسین ان-مطا لعه

ب)تلطیف احساسات وعواطف

بحث : روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی

معلم باید روش های تدریس خود را به شیوه ای طراحی کند که در آن موقعیت های فراوانی برای ارتباط دروس با زندگی پیش بینی شود.

1- یادگیری از طریق همیاری

معلمان بایدبه دانش آموزان فرصت دهند  تا به صورت گروهی و از طریق همیاری به یادگیری اقدام کنند .یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.

هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم کار موفق شوند.  سینر گوژی برای آموزش یادگیری از طریق همیاری چهار روش را ارائه می دهد :

 الف ) طرح کارایی گروه ب) طرح تدریس اعضای گروه ج)طرح قضاوت عملکرد ث)طرح روشن سازی طرز تلقی 

۲-الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی

یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان وهدایت آنها به بیان خلاق وگسترش انگاره های جدید عقلی از طریق توجه به بعد عاطفی وغیر معقول می شود. الگوی بدیعه پردازی است در این الگو ،به وسیله ی فعالیت استعاری به جریان آگاهانه تبدیل می شود . ازاین الگو اکثرا برای تدریس انشاء استفاده می شود .زیرا بیشتر از هر درس دیگری نیاز به پرورش تصورات ذهنی برای خلق چیزی جدیددارد . هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل مسائل می باشد. این روش به منظور کمک به افراد برای شکستن زمینه های ذهنی قبلی و پیداکردن راهی مناسب برای اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد. شش گام درتدریس این الگو عبارت است از :گام اول توصیف وضعیت جدید ،گام دوم "قیاس مستقیم ،گام سوم قیاس شخصی، گام چهارم تعارض فشرده ،گام پنجم قیاس مستقیم وگام ششم بررسی مجدد وظیفه اولیه

۳- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )

در این شیوه دو یا چند دانش آموز موضوعی را به صورت نمایشنامه اجرا می کنند .این شیوه ی تدریس ،نیاز به مهارت های خاص بازیگری ندارد؛ بلکه معلم می تواند بنا به محتوای آموزشی مورد نظر، به ضرورت از آن استفاده کند .از ویژ گی های مهم شیوه ی ایفای نقش این است که زبان آموزان با نمایش وبازیگران آن ،ارتباط عاطفی برقرارمی کنند وبا هیجان، مراحل نمایش را مشاهده می کنند .به این طریق، دقت ،تمرکز حواس وتوجه به مطالب افزایش می یابد ویادگیری بهتر وموثرتر انجام می گیرد .هم چنین این شیوه برای مقابله با کم رویی وخجالتی بودن برخی زبان آموزان که در کار زبان آموزی مشارکت کم تری دارند، بسیار مفید است .

۴-شیوه ی بحث گروهی

این شیوه  که اساسا یک شیوه ی تدریس شاگرد محور است ، برای سطوح بالاتر از سطح پایه کاربرد دارد وبرای شاگردان دوره ی ابتدایی چندان مناسب نیست .مثلا برای جلسه های گفت وشنود در سطح متوسط پیشرفته ، فواید بسیار دارد .دراین شیوه معلم در کنار صحنه می ماند واجازه می دهد زبان آموزان با هم صحبت کنند وفقط گاهی به سوال های آنان پاسخ می دهند اجرای این روش از هر روش دیگر دشوارتر است ؛ چون معلم بایدکاملا به روش مسلط باشد وزبان آموزان نیز با آمادگی قبلی وارد کلاس شوند .اداره کردن کلاس گفت وشنود به نحوی که همه ی زبان آموزان در گفت وگو شرکت کنند ودر باره ی اطلاعاتی که رد وبدل می شود ،علاقه نشان دهند،کاری مشکل است .در این زمینه روش مشاوره ای می تواند به موفقیت برنامه یآموزش زبان فارسی کمک زیادی کند .

5 - الگوی تفکر استقرائی

بر این اساس این الگو معلم به دانش آموزان مجموعه ای از اطلاعات در قلمرو خاصی مثل فرهنگ کشورها ارائه می دهد .وظیفه اصلی معلم درک آمادگی دانش آموزان برای کسب تجربه، فعالیتهای شناختی جدید ومورد استفاده قرار دادن  تجارب در موقعیت جدید است دانش آموزان اطلاعات را در مغز خود سازمان دهی می کنند نکات ومطالب مستتر در آنرا به یکدیگر ارتباط می دهند وسپس آموخته های خود را در موقعیت جدیدبه کار گرفته وتعمیم می دهند


وبدین وسیله به پیش گویی، فرضیه سازی وتوضیح پدیده های نا آشنا یی می پردازد . الگوی تفکر استقرائی موجب می شود که دانش آموزان اطلاعات را گرد آورند به دقت بررسی کنند به شکل مفاهیم در آورند ودست ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند . دانش آموزان با استفاده منظم از این شیوه توانایی کارآمدتری را در تکوین مفاهیم می یابند وبر چشم اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می افزایند . الگوی تفکر استقرائی برای تدریس تکوین مفهوم وهمزمان آموزش مفاهیم به دانش آموزان تدوین شده وتوجه به منطق، زبان ومعانی کلمات، وماهیت دانش را پرورش می دهد.سه شیوه ی تدریس در این الگووجود دارد .نخستین آن تکوین مفهوم دومی تفسیرمطالب وسومی کاربرد اصول است . هر شیوه دارای سه گام می باشد .مرحله اول: ا- فهرست گیری 2- گروه بندی 3- عنوان دهی               مرحله دوم :1- تعیین جنبه های شاخص 2-کشف روابط 3- استنباط مرحله سوم: 1-پیشگویی نتایج 2- توضیح پیشگوییها 3-تصدیق پیشگویی


6- روش یورش مغزی در تدریس انشاء
تفکر ، عالی ترین مراتب عبادت است .امام محمد باقر( ع)

در رویکردهای نوین آموزش ، قصد این است که آموزش و پرورش دانش آموزان را برای نزدیکی در فضای اجتماعی آینده ، آماده سازد . هدف تعلیم وتربیت نوین ، بروفق آرای پیشگامان آموزش وپرورش پیشرو ، ارتقای سطح توانایی همه یادگیرندگان برای حل مسأله است.
یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا و ویژگیهایی منحصر به فرد است. آموزش دادن دانش آموزان با روش بارش مغزی حل مساله را به نحو خلاقانه ای در آنان بالا می برد . «روش بارش مغزی می تواند به عنوان وسیله ای برای یادآوری مفاهیم و اصول مورد نیاز برای حل مسئله به یادگیرندگان کمک می کند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ششم اسفند 1389 توسط 

بخش 7 - 
الکتريسيته


انرژي

 
الکتريسيته، انرژي است که براي نور، حرکت، گرما و روشنايي ايجاد مي کند. از انرژي الکتريسيته در وسايلي مانند پنکه، شوفاژ، اطو، سماور برقي، لامپ، پلوپز و چرخ گوشت استفاده مي کنيم. ما حتي از الکتريسيته صدا نيز توليد مي کنيم. وقتي شما زنگ در را به صدا در مي آوريد، در اثر حرکت سريع و پيوسته الکتريسيته، اين انررژي به صدا تبديل شده است.


مدار الکتريکي چيست؟ 
وقتي لامپ خانه را روشن مي کنيد با استفاده از کليد برق، الکتريسيته را به داخل لامپ مي فرستيد و روشنايي ايجاد مي شود  و يا قسمتي سيم و لامپ را به باتري متصل مي کنيم، الکتريسيته از باتري به وسيله سيم جاري مي شود و پس از روشن کردن لامپ از سيم ديگري به باتري باز مي گردد و اين خود يک مدار الکتريکي است.


رسانا و نارسانا: 
چيزهايي مثل ميخ آهني و سيم مسي که الکتريسيته از آنها مي گذرد رسانا نام دارند. به چيزهايي مثل چوب، پلاستيک و شيشه که الکتريسيته از آنها نمي گذرد نارسانا نام دارد.

 
مدار متوالي و مدار موازي: 

وقتي مدار بسته شود، الکتريسيته جاري مي شود. در اين صورت وقتي مي خواهيم دو لامپ را به يک باتري وصل کنيم و دو لامپ هم به يکديگر وصل شوند، در اين صورت مي گوئيم لامپ ها به صورت متوالي بسته شده اند. در بستن متوالي جريان، برق ابتدا از يک لامپ عبور مي کند و سپس به لامپ ديگر مي رود.


اگر بخواهيم قطب مثبت و منفي را به هر دولامپ وصل کنيم هر لامپ جداگانه به دو سر باتري وصل مي شود. در اين صورت لامپ ها به صورت موازي بسته شده اند.
به اين ترتيب جريان برق همزمان به هر دو لامپ وارد مي شود و نور ضعيف تر به چشم مي رسد.


به هم بستن باتري ها:
مي توانيم با استفاده از دو يا چند باتري مدار الکتريکي تشکيل دهيم. در اين صورت چون مقدار  الکتريسيته بيشتري جاري مي شود، نوري که لامپ ايجاد مي گردد بيشتر مي شود. 


  پرسش هاي این بخش 
1- کداميک از وسايل زير رسانا است؟


چوب
فرش
پتو
آهن


  2- کداميک از اجسام زير نارسانا است؟


بدن 
انسان
آهن
چوب خيس
پلاستيک


  3- اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقيه لامپ ها:


خاموش مي شوند
روشن مي مانند
مي سوزند
پر نورتر مي شوند


  4- در کداميک از وسايل زير از انرژي الکتريسيته براي توليد گرما استفاده مي شود؟


جارو 
برقي
ريش تراش
تلويزيون
پلوپز


  5- در کداميک از وسايل زير الکتريسيته به حرکت تبديل مي شود؟


همزن 
برقي
چراغ مطالعه
اتو
سماور برقي

 


  پرسش هاي تشريحي:


1- الکتريسيته چگونه جريان مي يابد؟

 

 


  2- به چه اجسامي رسانا مي گوئيم؟

    3- چه موادي نارسانا هستند؟نام ببرید

    4- مدار چگونه تشکيل مي شود؟

 

 

 

۵-مدار به چند طريق بسته مي شود نام ببريد؟

 

  6- در چه صورت، مدار در لامپ نور بيشتري توليد مي کند؟ 

 

 


 7- آيا براي سيم کشي منزل مي توان از مدار متوالي استفاده کرد؟ چرا؟

 

   8- فرق مدار بسته و باز چيست؟

 

  9- کليد چه اثري در تشکيل مدار دارد؟

 

    10- در اسباب بازي ها و راديو ها، باتري ها را چگونه قرار داده اند؟ (با رسم شکل)ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم بهمن 1389 توسط 

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید.

1ـ به معنی هر رنگ یا هر نشانه در پایین نقشه نوشته می شود ، چه می گویند.

الف) شکل نقشه    ب) علامت نقشه    ج) راهنمای نقشه            د) جهت نقشه 

2ـ بین دو جهت اصلی شمالی و شرق ، کدام جهت قرار دارد؟

الف) شمال غربی       ب) شمال شرقی          ج) جنوب غربی       د) جنوب شرقی 

3ـ بلندترین قله ایران چه نام  دارد؟

الف) دنــا              ب) زردکوه          ج) دماوند                         د) سهند


4ـ از ته نشین شدن آبرفت ها روی هم پس از سالهای زیاد چه چیزی بوجود می آید؟

 الف) رود            ب) جلگه        ج) جویبار                                د) دشت


 

5/2

 
در جای خالی کلمۀ مناسب بنویسید.

1ـ به کوههایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل شده اند ، ............... می گویند.


2ـ در کشور ما به سرزمین های صاف و هموار ............. می گویند.


3ـ از به هم پیوستن جویبارها ................ تشکیل می شود.


4ـ رشته کوه شمال ایران ............. نام  دارد.


5ـ وسیله ای که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد ................. نام دارد.درست یا غلط بودن جملات زیر را با علامت × مشخص کنید.

1ـ بالاترین نقطه روی کره ی جغرافیایی جنوب است                                      صحیح                           غلط


2ـ خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است                                          صحیح                           غلط


3ـ زه زمین های پایین کوه ، کوهپایه می گویند                                                        صحیح                           غلط2

 
به سوالات زیر پاسخ دهید.

1ـ چه وسایلی در آموزش دانش جغرافیا به ما کمک می کند؟ (4 مورد).2ـ نقشه چیست؟

 


2

 
3ـ جهت های اصلی را نام ببرید.

 


1

 
4 ـ چرا خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب نمی باشد؟

 


1

 
5ـ ناهمواری یعنی چه؟

 


1

 
6 ـ آبرفت چیست؟

 


2

 
7 ـ دانش جغرافیا چیست؟

 


5/0

 
8 ـ در روی کره ی جغرافیایی ، خشکی های زمین وسعت بیشتری دارند یا آب ها؟

 


5/0

 
9 ـ جنوب غربی بین کدام جهت های اصلی واقع شده است؟

 


1

 
10ـ نام دو قله بلند زاگرس را بنویسید.

 


1

 
11ـ چرا در بعضی از دشت ها، روستاها و شهرهای زیادی بوجود آمد؟

 


1

 
12ـ جویبار چیست؟

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

1ـ نوشته های ناتمام زیر را کامل کنید.

الف) اگر دیگران نبودند ..........................................................................

ب) من ورزش را دوست دارم چون ................................................................
 
 


2ـ معنی کلمات زیر را بنویس.

 همدم ...............       ذبح ................      هدف ...............      شیوه ...................


 
3ـ برای هر کلمه یک صفت بنویس.

 اسب ..............       دریای ...............                    شب ......................5/1

 
4ـ مخالف کلمات زیر را بنویس.

  درون ...............         نــزدیک ...................         ضعیـف ....................2

 
5 ـ با واژه های زیر جمله بساز.

 عجیب و باور نکردنی ...........................................................................

 نمنــاک ...........................................................................................


 
6 ـ به اول کلمه های : زیر ، « پیش - پس - باز - قابل - خلاف » اضافه کن.

 ........... مانده      ........... فروش       ........... قبول          ......... انداز7 ـ اگر در مصرف آب یا مواد سوختنی صرفه جویی نکنیم ، چه می شود؟ ( یک سطر بنویس).

  ......................................................................................................................................

 


 
8 ـ یک کلمه مناسب اضافه کن.

 لغت ............           نم ............... چمن ..............          خوش .................9 ـ از سه موضوع زیر ، یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن انشاء بنویس

الف) درباره ی ماه محرّم و امام حسین (ع).

ب) فصل زمستان.

ج) اگر روزی همه وسایل ارتباطی نابود شوند ، چه اتفاقی می افتد؟

 اینجا بنویس


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

2

 
پاسخ درست را با علامت × مشخص نمایید.

1ـ اولین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف) سنگ          ب) آهن               ج) چوب                          د) چرم


2ـ وقتی یک فرمانروا بر چند شهر و روستا چیره می شد،به این ترتیب ........... بوجودمی آمد.

لف) شهرها       ب) روستاها         ج) کشورها                     د) دهکده ها


3ـ به فرمان خداوند ، آتش برای کدام پیامبر سرد شد؟

الف) حضرت عیسی     ب) حضرت نوح        ج) حضرت موسی        د) حضرت ابراهیــم

4ـ مادها بیشتر وقت ها به چه کسانی در حال جنگ بودند؟

الف) آشوری ها        ب) پارس              ج) پارتها                  د) مصری ها2

 
در جاهای خالی ، کلمۀ مناسب بنویسید.

1ـ مهم ترین مشکلات انسان نخستین ................. بود.

2ـ فرمانروایان برای اداره ی شهرها از مردم ................ می گرفتند.

3 ـ پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم (ع) .................. بود.


4ـ مادها شهر .................. را پایتخت خود قرار دادند.


 

5/1

 
صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت × مشخص کنید.

1ـ رهبر پارس ها کورش نام              داشت                                                                                                 صحیح               غلط


2ـ حضرت ابراهیم (ع) در مصر به دنیا آمد.                                                                                    صحیح               غلط


3ـ رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع خط شد.             صحیح                           غلط

1

 
*********

1ـ کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

 2ـ نخستین شهره چگونه بوجود آمد؟

 3ـ اولین شهرها در کنار کدام رودها بوجود آمد؟

 

1

 


4ـ چرا ابتدا مادها نیم توانستند جلوی حمله آشوری ها را بگیرند و آنها را شکست دهند؟

 


5/1

 


5ـ سه گروه آریایی را که به ایران آمدند ، نام ببرید.

 


5/0

 


6ـ در شمال شرقی ایران کدام گروه آریایی ها ساکن شدند؟

 

 


1

 


مـــدنـــــــی

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید.

1ـ دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند کدام است؟

  الف) مدرسه       ب) خانواده        ج) کلاس         د) کشور


2ـ چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه  کار مدرسه را تنظیم می کند؟

الف) دفتردار        ب) ناظم            ج) مدیـر           د) معلّم2

 
در جای خالی از کلمات مناسب استفاده کنید.

1ـمدرسه محل .............. و ................ است.


2ـ مسجد یک جامعه اسلامی است که در آن ............. و ............. است.

********

1

 
به سئوالات زیر پاسخ دهید.

1ـ چرا بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می شناسند؟

 2ـ مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

 1

 
3ـ جمعه مخصوص چه کارهایی است؟

 1

 
4ـ فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

 1

 
5 ـ معنی نظم چیست؟ 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

نمونه سئوال هدیه های آسمان

1 – اگر پدر و مادر از نیازهای ما با خبر نمی شدندچه می شد ؟

 

2 – اگر در زمان کودکی نمی توانستیم گریه کنیم یا بخندیم چه اتفاقی می افتاد ؟

 

3 – فکر می کنید که چگونه خداوند به بچه خرگوش ها کمک خواهد کرد ؟

 

4 – چرا مادر موسی هنگام به آب انداختن او نگران اما امیدوار بود ؟

 

5 – چرا فرعون می خواست که موسی ( ع) (نوزاد ) را بکشد ؟

 

6 - آسیه که بود ؟ چگونه زنی بود ؟

 

7 – چگونه موسی در آغوش مادرش رشد کرد ؟

 

8 – ربنا علیک توکلنا یعنی چه ؟

 

9 – نماز جماعت چه خوبی هایی دارد ؟

 

10 – نماز جماعت چگونه خوانده می شود و تفاوت آن با نماز فرادی چیست ؟

 

11 – مصطفی در نامه اش به خالد چه چیزهایی می نویسد ؟

 

============================================================

12 – اولین مسجد مسلمانان ......... نام دارد که به دست پیامبر و یارانش ساخته شد .

13 – آرامگاه پیامبر در................ در شهر ........................ است .

13 - کعبه قبله ی مسلمانان در میان ................... در شهر ................. قرار دارد .

14 – مسجد معروف ................... در شهر بیت المقدس در کشور ....................... قرار دارد .

=============================================================

15- نماز آیات را چگونه می خوانیم ؟

 

16 – چه وقت هایی خواندن نماز آیات برمسلمانان واجب می شود ؟

 

17 – نماز آیات چند رکعت و چند رکوع دارد ؟

 

18 – نام چند مسجد مهم مسلمانان را بنویسید .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

نمونه سئوال ریاضی چهارم

1 عددهای زیر را با رقم و با حروف بنویسید .

سیصدو بیست میلیاردو چهارصد میلیون و یازده هزار و سه

25143687402

2 بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را باارقام 3 2 0 4 بنویس .

 

 

3 کتاب  داستان علی 184 صفحه دارد او دیروز 58 صفحه و امروز 49 صفحه از آن را خوانده است . چند صفحه از کتاب را نخوانده است ؟

 

 

4 اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف ) نیم خط :

ب ) پاره خط :

ج ) زاویه تند :

د ) زاویه ی باز :

و : نیمساز :

 

5 یک زاویه ی تند رسم کرده و نیمساز آن را رسم کنید .

 

 

 

6 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کن .

الف ) برای رسم یک خط راست باید .................... از آن را داشته باشیم .

ب ) هر گاه صحبت از خط می شود منظور ..................... است .

ج : به نقطه اشتراک دو ضلع زاویه ...................... می گویند .

د ) وسیله ی تشخیص زاویه ی راست یا قائمه ................. نام دارد .

7 بزرگترین و کوچکترین عدد 5 رقمی را نوشته و اختلاف و مجموع آن ها را به دست آورید .

 

8 برای عبارت زیر یک مساله بنویس و جواب را به دست بیاور .

                                                                                          = ( 57 + 94 ) 215

9 یک شکل رسم کنید که دارای سه پاره خط و 5 نیم خط باشد . آن ها را نامگذاری کرده و نام ببرید .

 

 

10 برای خرید 5 کیلو موز از قرار کیلویی 12000 ریال و 6 کیلو سیب از قرار کیلویی 9000 ریال چه قدر باید بپردازیم ؟

 

 

11 پاره خطی به طول 3 سانتیمتر رسم کرده و عمود منصف آن را رسم کنید .

 

 

12 درختان انگور باغ علی امسال 4200 کیلو انگور داشتند اگر هر کیلو انگور 5000 ریال به فروش برسد درآمد این باغ چه قدر می شود ؟

 

 

13 در یک شانه تخم مرغ 30 عدد تخم مرغ است و در یک کارتن تخم مرغ 10 شانه تخم مرغ است در یک کارتون تخم مرغ چند تخم مرغ وجود دارد ؟

 

 

14 یک شکل رسم کنید که هم دارای زاویه ی راست هم تند و هم باز باشد . نامگذاری کرده و زاویه های آن را نام ببرید .

 

 

15 عددی پنج رقمی  بنویسید که رقم یکان آن 3 صدگان آن 7 ویکان هزار آن 0 باشد و بزرگترین عدد پنج رقمی باشد .

 

 

16 عدد های زیر را از بزرگ به کوچک از سمت چپ به راست بنویسید .

                                                                                 523041 5233041 532041

17 برای ضرب = 7 × 4 یک شکل رسم کرده و تقسیم نظیر آن را بنویسید .

 

 

 

18 در جای خالی عدد مناسب بنویس .

             ........ × 9 = 9 × 4                            (.........×2)+ ( 4 × ....... ) = ( 3 + 4 ) × 2 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 
عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت میلیاردو سی میلیون و دویست و پنج هزارو دویست و نه) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۵۴۲۱۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

 

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                          ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

 

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

 

 

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

 

 

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

 

 

 

۱۱-در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

                       

   = 310+(296-945)   

                                         =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی  ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

 

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

 

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

 

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

 

 

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

 

=========================================================

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند.

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند.

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

 

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

 

 

 

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

                          =۴X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

               

......×.......=۱×۹

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲             

 (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

                                                                              =۵×(۴+۶)

                                                                              =(۸+۹)×۳

  ۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

 

 

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......         

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

 

 

 

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

 

 

 

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید همت  تهران ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

 

 

 

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

 

 

 

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

 

 

 

۳۳- حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سمیرم ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

 

 

 

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

 

 

 

 

۳۶-کلاس پنجم دبستان شاهد ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

 

 

 

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

 

 

 

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

 

 

 ۳۹-باغداری در شهر سمیرم ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

 

 

 

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

 

 

 

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

 

 

 

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

 

 

 

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

 

 

 

 

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 

 

 

 

۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

 

 

 

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند.

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

 

 

 

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

 

 

 

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

 

 

 

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

 

 

 

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

 

 

 

 

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

 

 

 

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

 

 

 

۵۵-محصول گندم یک کشاورز کاشانی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

 

 

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

 

 

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

 

 

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

 

 

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

 

 

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

 

 

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

 

 

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

 

 

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

 

 

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین       

    

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

 

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه    

 

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 

 

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

 

 

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

 

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

 

 

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

              .....=۷ : ۶۳                    ......=8 : 56                    .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

الف- جملات صحيح وغلط را با علامت (×) مشخص کنيد .


1- رشته کوه زاگرس در مغرب و جنوب غربي ايران قرار دارد.

  صحيح (   )     غلط (   )


?- بالاترين نقطه ي روي کره ی  جغرافيا قطب جنوب است .   

  صحيح (   )     غلط (   )


3- جنوب غربي بين دو جهت اصلي جنوب و غرب قرار دارد . 

    صحيح (   )     غلط (   )   


 4- خاک دشت کوير براي کشاورزي مناسب است .  

   صحيح (   )     غلط (   )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ب- پاسخ درست را با علامت (× )مشخص کنيد .


5-معني هر رنگ يا هر نشانه که در پايين نقشه نوشته مي شود را چه مي گويند ؟


الف شکل نقشه (   ) ب- علامت نقشه (   )

 ج- راهنماي نقشه (   ) د- جهت نقشه (   )


 6-بلند ترين قله ي ايران چه نام دارد ؟    


الف- دنا (   )   ب- زردکوه (   )      ج- سهند (   )     د دماوند (    )


7-به بالاترين نقطه ي کوه چه مي گويند ؟  


 الف قله (   )           ب- کوهپايه (   )      

   ج دامنه (    )             د- رشته کوه (   )


8-از ته نشين شدن آبرفت ها روي هم پس از سال هاي زياد چه چيزي به وجود مي آيد ؟


الف رود (   )       ب جلگه (   )           

  ج جويبار (   )            د دشت (   )


9-در نقشه معمولا"   کوه ها به چه رنگي نشان داده مي شوند ؟


الف قهوه اي (    )         ب سبز (   )     

     ج آبي (   )             د- زرد (    )


----------------------------------------------------------------------------

ج‌-       در جاي خالي کلمه ي مناسب بنويسيد.


10- رشته کوه البرز در ........................... ايران قرار دارد .


11-دو قله ي بلند زاگرس ................... و................... مي باشند .


12-به زمين هاي صاف و هموار ........................ مي گويند .


13- کوه هاي سهند و سبلان در .............................. ايران قرار گرفته اند .


14- به زمين هاي پايين کوه .........................    مي گويند .


15- از به هم پيوستن جويبارها .............................. تشکيل مي شود .


-----------------------------------------------------------------------------

 د به سؤالات زير  پاسخ دهيد .


 16-چه وسايلي به يادگيري جغرافيا کمک مي کنند ؟ ( چهار مورد )

 


  17- چهار جهت اصلي را نام ببريد و شکل آن ها را رسم کنید.

 

 


  18- رشته کوه را  تعريف کنيد و دو رشته کوه مهم  ايران را نام ببريد ؟

 


  19- مفاهيم زير را تعريف کنيد .


 ناهمواري :


 جويبار  :


 آبرفت :


 قطب نما  :


 20- دانش جغرافيا چه کمکي به ما مي کند ؟

 


  21- نقشه چيست ؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

نمونه سئوالات جغرافی

دانش آموزان عزیز در ادامه  نمونه سئوالات آزمون جغرافیا آمده است برای گرفتن نمره ی خوب علاوه بر تمرین سئوالات زیر ، سئوالات دفتر جغرافیا و متن دروس کتاب  را نیز به خوبی مطالعه  کنید .

نمونه سئوال جغرافی چهارم

1 – بهترین راه شناخت محیط زندگی خود و دیگران چیست ؟

 

2 – دریای شمال ایران و دریاهای جنوب ایران را نام ببرید ؟

 

3 – وسعت کدامیک بیشتر است ؟ خشکی ها یا آب های روی زمین ؟

 

4 – نام استان محل زندگی خود را بنویسید . نام مرکز آن  چیست ؟

 

5 – ما در کشور ............... زندگی می کنیم که پایتخت آن شهر ............... است .

6 – دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

 

7 – تفاوت کره ی زمین با کره ی جغرافیایی را بنویسید ؟

 

8 – هوای روستا تمیزتر است یا شهر ؟ ( 2 علت را بنویسید )

 

9 – وسایلی که به یادگیری دانش جغرافیا کمک می کند را نام ببرید ؟

 

10 – نام استان های شمالی ایران که در جنوب دریای خزر قرار دارند را بنویسید ؟

 

11 – زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم به چه شکلی است و چه نام دارد ؟

 

12 – بهترین وسیله برای شناخت دانش جغرافیا چه نام دارد ؟

 

13 – نقشه چیست ؟

 

14 – راهنمای نقشه چیست ؟

 

15 – مرکز استان های زیر را بنویسید ؟

سیستان و بلوچستان (             ) یزد (           ) خراسان رضوی (               ) مرکزی (            )

16 – هر چه از سطح زمین بالاتر برویم جاهای ................... را می بینیم .

17 –چهار جهت اصلی را نام ببرید ؟

 

18 – چهار جهت فرعی را نام ببرید ؟

 

19 – خورشید هر روز صبح از جهت ................ طلوع می کند و در جهت .................. غروب می کند

20 – رنگ آبی روی کره ی جغرافیایی نشان دهنده ی چیست ؟

 

21 – قطب نما چیست ؟ عقربه ی مغناطیسی آن کدام جهت ها را نشان می دهد ؟

 

22 – بالاترین و پایین ترین نقطه روی کره ی زمین چه نام دارد ؟

 

23 – راهنمای نقشه در کدام طرف نقشه قرار دارد و چه کمکی به ما می کند ؟

 

24 – هر چه از خط استوا به سمت بالا میرویم به ................... نزدیک می شویم و هر چه به طرف پایین می رویم به قطب ............... نزدیک می شویم .

25 – سردترین نقاط روی کره ی زمین چه نام دارد ؟

 

26 – قبله ی ما مسلمان در کدام جهت قرار گرفته است ؟

 

27 – بین جنوب و غرب جهت ....................... و بین شمال شرقی و جنوب شرقی جهت ................ قرار گرفته است .

28 – در یک صبح آفتابی چگونه می توانیم جهت های جغرافیایی را پیدا کنیم ؟

 

29 – اگر دست چپ ما روبه مغرب باشد پشت سرما جهت ................ جلو ما جهت ............... و دست مخالف ما جهت ................. را نشان می دهد .

30 – قطب شمال را تعریف کنید .

 

31 – قطب جنوب را تعریف کنید .

 

33 – اگر از بالای یک ساختمان 20 طبقه به ماشین ها نگاه کنیم آن ها را .................... می بینیم .

34 – شهر مشهد در جهت .................. ایران قرار دارد .

35 – در نقشه همیشه شمال در ................ جنوب در .............. مشرق درسمت ............. و مغرب در سمت ....................... قرار دارد .         


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

بسمه تعالي                    

 

آزمون درس تاريخ و مدني کلاس هاي چهارم ابتدايي

 

 

پاسخ صحيح سوالات زير را با علامت ×‌مشخص کنيد.

 

بارم 

انسانهاي نخستين بيشتر در کجا ها زندگي مي کردند؟

 

 الف )خانه      ب ) چادر       ج  ) غارها      د ) خانه هاي چوبي

 

5/0 

 

در زمان هاي قديم انسان ها نياز هاي خود را چگونه بر طرف مي کردند؟

 

الف ) خريد کالا          

ب ) مبادله کالا با کالا

ج  ) استفاده نکردن از کالاي ديگران        

د   ) بدست آوردن کالا با غارت و زور گويي

 

5/0 

 

آرياييها حدود چند هزار سال پيش به ايران آمدند؟

الف ) دو هزار سال پيش          

ب ) پنج هزار سال پيش  

ج  ) چهار هزار سال پيش      

د   ) سه هزار سال پيش

 

5/0حضرت ابراهيم(ع) در کجا به دنيا آمد؟

الف )مصر             ب ) مدينه          ج  ) بابل        د ) مکّه

 

5/0 

اولين جامعه اي که ما در آن زندگي مي کنيم چه نام دارد؟

الف) مسجد         ب) مدرسه             ج) خانواده          د) شهر

 

5/0مسجد نمونه کوچکي از چه جامعه اي است؟

الف) شهري        ب) روستايي          ج) اسلامي        د) ديني

 

5/0در روستاها بيشتر مردم به چه کارهايي مشغول هستند؟

الف) کشاورزي       ب) دام پروري      ج) باغ داري      د) هر سه مورد

 

5/0 

جاهاي خالي را با کلمات مناسب تکميل کنيد

 

 حضرت نوح(ع) در..................... زندگي مي کردند.

 

5/0اولين شهرها در کنار رود هاي پر آبي مثل نيل و............و ...........و............. بوجود آمدند.

 

5/1 

مادهابا...........همسايه بودند  ودر دامنه ي کوه الوند شهري ساختند و نام آن را ............گذاشتند.

 

1 

بعضي از خانواده ها............و    بعضي ديگر از خانواده ها..............هستند.

 

1 

 

مدرسه محلّ....................و.................... است.

 

1 

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي.........در بيشتر روستاها مدرسه، حمام، مسجد، و خانه ي بهداشت ساخته شده است.

 

5/0 

 

مردم در مسجد براي حلّ مشکلات محلّه ي خود با هم....................مي کنند.

 

5/0 

 

درستي و نادرستي هر يک جملات زيررا با علامت × مشخص کنيد.

 

  

 

انسانهاي اوليه براي مراقبت از زمينهاي کشاورزي خانه هايشان را کنار يکديگر مي ساختند.   

 

درست [1]                            نادرست[1]

 

5/0 

 

رهبر پارتها کوروش نام داشت.     

   درست [1]                        نادرست[1]

 

5/0 

 

فرمانروايان براي بر قراري نظم و اداره يبهتر شهر ها قانون را به وجود آوردند.      

 درست [1] نادرست[1]

 

5/0 

 

خانواده با ازدواج زن و مرد و تولّدفرزندان بوجود مي آيد.    

     درست [1 ]          نادرست[1]

 

5/0 

 

در مدرسه برنامه ي کار آموز گاران را معلّم تنظيم ميکند.        

   درست [1]          نادرست[1]

 

5/0 

 

فرزندان در خانه با اعمال ديني ورفتار نيکو آشنا مي شوند. .        درست [1]        نادرست[1]

 

5/0 

 

به سوالات زير پاسخ کامل دهيد.

 

  

 

انسانهاي نخستين چه استفادهايي از آتش مي کردند؟(4 مورد)

 

2 

 

نخستين روستا ها چگونه به وجود آمدند؟

 

1 

 

انسانهاي اوليه غذاي خود را چگونه به دست مي آوردند؟(3 مورد)

 

1 

 

آرياييها چند گروه بودند،نام ببريد؟

 

5/1 

 

معناي نظم رابنويسيد؟(3مورد)

 

5/1 

 

روز جمعه مخصوص چه کارهايي مي باشد؟(3 مورد)

 

5/1

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

نمونه سئوالات درس تاریخ و مدنی چهارم

-         مهمترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

-         کشف آتش چه اثری در زندگی انسان های نخستین داشت ؟

 

-         واکنش انسان های نخستین در مقابل آتش چه بود ؟

 

-         دو نعمت بزرگی که خداوند در مفایسه با دیگر جانداران به انسان عطا نموده چیست ؟

 

-         اولین ابزارهای انسان نخستین چه بود ؟

 

-         انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه بدست می آوردند ؟

 

-         چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند ؟

 

-         انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

-         اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

-         اهلی کردن حیوانات چه تاثیری در زندگی انسانها داشت ؟

 

-         انسان ها چگونه به فن کشاورزی پی بردند ؟

 

-         اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟

 

-         چرا انسانها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند ؟

 

-         استفاده از فن کشاورزی چه تاثیری در زندگی انسان ها داشت ؟

 

-         چگونگی تقسیم کار در بین انسانهای نخستین را توضیح دهید ؟

 

-         نقاشی های روی دیواره ی غارها نشان دهنده ی چیست ؟

 

-         مبادله ی کالا با کالا را توضیح دهید ؟

 

-         مشکلات مبادله ی کالا با کالا را بنویسید ؟

 

-         براي حل مشکلات مبادله ي کالا به کالا چه وسايلي اختراع شد؟

 

-         اولین شهرها چگونه به وجود آمدند ؟

 

-         اداره ی امور شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟

 

-         چرا قانون به وجود آمد ؟

 

-         چه چيز باعث اختراع خط شد؟

 

-         حمورابی که بود و چه کرد ؟

 

-         اولین  حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمد ؟

 

-         فرمانداران شهرها برای اداره ی امور شهرهای خود چه کردند ؟

 

-         اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

-         انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

-         خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

-         چه عاملی باعث ایجاد شور و نشاط در خانواده می شود ؟

 

-         خانواده چه وظایفی در مقابل فرزندان دارند؟

 

-         مشکلات یک خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

-         پدر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

-         مادر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

-         فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند ؟

 

-         چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی می دهد ؟

 

-         چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

-         معنی نظم چیست ؟

 

-         روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

سر خوبم پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کن .

- مهمترین مشکل انسان های نخستین در ابتدا چه بود  ؟

الف) شکار حیوانات £        ب) پیداکردن وتهیه غذا £         ج ) تهیه مسکن £                د)تهیه پوشاک £

- اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر از جنس .......................... بودند .

الف) سنگ £                  ب) چوب £                           ج ) آهن £                                  د) مس £

- نقاشی روی دیوار غارها نشان دهنده چیست ؟

الف) وجود بچه ها £        ب) اهمیت کشاورزی £             ج ) اهمیت نقاشی £             د) اهمیت شکار £

- کدامیک جزء وظایف فرزندان در خانواده نیست ؟

الف) درس خواندن £    ب) کمک به پدرومادر £    ج ) آشنایی با اعمال دینی و رفتارنیکو £    د) بازی کردن £

==========================================================

دانش آموز خوبم جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کن .

- دین اسلام به  ............................... اهمیت زیادی می دهد چون در تربیت ما نقش مهمی دارد .

- انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

عزیزم جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص کنید .

- با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند  .(            )

- شهر ایلام در کنار رود کارون به وجود آمد  . (             )

- بر طرف کردن نیازهای خانواده پرجمعیت از کم جمعیت راحت تر است  . (            )

- وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد  . (              )

=========================================================

دانش آموز کنجکاو و پرتلاش من پرسش ها را با دقت بخوان و به آن ها پاسخ کامل بده .

کشف آتش در زندگی انسان های نخستین چه اهمیتی داشت ؟

در زمان قدیم اداره شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟........................................... آنان برای برقراری نظم و اداره شهرها چه چیزی را به وجود آوردند ؟ ..................................................................... .

=========================================================

گزینه ی صحیح را با علامت × مشخص کنید .

اولین ابزار انسان نخستین از چه جنسی بود .                             

الف : چوبی        ب : سنگی          ج : آهنی              د : استخوان حیوانات

خداوند برای هدایت انسان ها ...................... فرستاد .                                     

الف : ثروتمندان                ب : فرمانروایان        ج : پیامبران         د : امامان

چه چیز باعث اختراع خط شد ؟

 الف : مبادله ی کالا با کالا ب : رواج داد و ستد بین مردم   ج : به وجود آمدن قانون   د : رسیدگی به کار مالیات

مهمترین مشکل انسان های نخستین در ابتدا چه بود  ؟

الف) شکار حیوانات         ب) پیداکردن وتهیه غذا          ج ) تهیه مسکن         د)تهیه پوشاک

- اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر از جنس .......................... بودند .

الف) سنگ                   ب) چوب          ج ) آهن              د) مس

- نقاشی روی دیوار غارها نشان دهنده چیست ؟

الف) وجود بچه ها         ب) اهمیت کشاورزی    ج ) اهمیت نقاشی     د) اهمیت شکار

- کدامیک جزء وظایف فرزندان در خانواده نیست ؟

الف) درس خواندن     ب) کمک به پدرومادر     ج ) آشنایی با اعمال دینی و رفتارنیکو     د) بازی کردن

اولین ابزاری که توسط انسان ساخته شد از چه جنسی بود ؟

الف : فلز     ب : چوب      ج : سنگ      د : پلاستیک

با رواج کشاورزی ، مردم در کنار ............... و ............... برای خود خانه های دائمی ساختند .

الف : رود ها و چشمه ها   ب : رودها و دریاها   ج : کوهها و دشت ها   د : کوهها و دریاها

انسان های نخستین در جست و جوی خانه به ........................ پناه بردند .

الف : دشت ها            ب : کوه ها     ج : جنگل ها       د : غارها

نقاشی روی دیواره ی  غارها نشان دهنده ی چیست ؟

الف : وجود بچه ها   ب : اهمیت کشاورزی    ج : اهمیت نقاشی    د : اهمیت دوره ی شکار

 انسان های نخستین از آتش برای کدام مورد استفاده نمی کردند ؟

الف : پختن غذا        ب : علامت دادن      ج : گرما   د : روشنایی

اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

الف : گاو            ب : اسب    ج : سگ      د : بز

حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمد ؟

الف : مصر     ب : بین النهرین          ج : بابل       د : بیت المقدس

تهیه ی خوراک و پوشاک در خانواده به عهده ی چه کسی است ؟

الف : مادر       ب : پدربزرگ و مادربزرگ      ج : فرزندان     د : پدر

مدرسه محل ...................................... است .

الف : بازی و ورزش   ب : تعلیم و تربیت    ج : تحصیل و بازی    د : بازی و نشاط

وظیفه ی تنظیم کارهای  مدرسه به عهده ی ................................ است .

الف : معاون      ب : معلم         ج : مدیر       د : ناظم

به فرمانروايان مصر چه مي گفتند ؟

الف : پيشوا          ب : نمرود         ج : فرماندار       د : فرعون

در جاهای خالی کلمه هاي مناسب بنويسيد . 

به فرمانروايان ........................ فرعون مي گفتند .

مدرسه محل ....................... و ....................... است .  

حضرت موسی (ع) در  .......................... بدنیا آمد .

انسان ها با رواج  ..................................... برای خود خانه های دائمی ساختند  .

بهترین راهنمای ما در مدرسه ----------------- است .

انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند   .

 

- دی نوح (ع) و پیروانش به دستور خدا ................................... بزرگی ساختند .

پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم (ع) ................................ نام داشت .

پیروان حضرت نوح ( ع ) بیشتر از مردم ..................................... بودند .

دین اسلام به .......................... اهمیت زیادی می دهد چون در تربیت ما نقش مهمی دارد .

- انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

در زمان قدیم اداره شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟........................................... آنان برای برقراری نظم و اداره شهرها چه چیزی را به وجود آوردند ؟ ..................................................................... .

مهمترين مشكل انسان هاي نخستين  ........................... بود .

مسجد نمونه ي كوچكي از يك جامعه ي اسلامي است كه در آن ...................... و ......... وجود دارد

به محل قرار گرفتن امام جماعت در مسجد  ......................... مي گويند  .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عزیزم جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص کنید .

- با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند  .(            )

- شهر ایلام در کنار رود کارون به وجود آمد  . (             )

- بر طرف کردن نیازهای خانواده پرجمعیت از کم جمعیت راحت تر است  . (            )

- وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد  . (              )

به فرمان خداوند حضرت نوح (ع) و پيروانش كشتي بزرگي ساختند .  (       )

زندگی انسان های نخستین به زندگی انسان امروز شبیه نبود . (            )

مهمترین مشکل انسان های نخستین حمله حیوانات وحشی بود . (             )

وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد . (                )

برطرف کردن نیازهای خانواده پر جمعیت از کم جمعیت راحت تر است . (            )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

                

چه كسي با همكاري كاركنان برنامه ي كار مدرسه را تنظيم مي كند ؟

 

انسان هاي نخستين چگونه با فن كشاورزي آشنا شدند ؟

 

مهم ترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

حضرت ابراهیم (ع) از طرف خداوند مامور چه کاری شد ؟

 

در زمان های گذشته انسان ها نیازهای خود را از چه راهی برطرف می کردند ؟

 

پیروان حضرت نوح (ع) چه کسانی بودند ؟

 

انسان ها چگونه فن کشاورزی را آموختند ؟

 

دو مشکل از مشکلات خانواده های پر جمعیت را بنویسید .

 

نظم یعنی چه ؟ ( 3 مورد )

 

نخستین روستا ها چگونه به وجود آمدند ؟

 

 فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند ؟

 

داد و ستد به صورت مبادله ی کالا با کالا چه مشکلاتی را به وجود آورد ؟ ( 2 مورد )

 

اولین شهرها در کنار کدام رودخانه ها به وجود آمدند ؟

 

اولین حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟

 

کدام پیامبر مامور شد تا خانه کعبه را بسازد ؟با کمک چه کسی این کار را انجام داد؟

   نام پیامبر ........................................             با کمک ......................................

 

عاقبت فرعون و سپاهیانش چه شد ؟

 

خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

معمولاً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی را انجام می دهند ؟

 

دو نمونه از مشکلات خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

مهمترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

کشف آتش چه اثری در زندگی انسان های نخستین داشت ؟

 

واکنش انسان های نخستین در مقابل آتش چه بود ؟

 

دو نعمت بزرگی که خداوند در مفایسه با دیگر جانداران به انسان عطا نموده چیست ؟

 

اولین ابزارهای انسان نخستین چه بود ؟

 

انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه بدست می آوردند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند ؟

 

انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

 

اهلی کردن حیوانات چه تاثیری در زندگی انسانها داشت ؟

 

انسان ها چگونه به فن کشاورزی پی بردند ؟

 

اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟

 

چرا انسانها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند ؟

 

استفاده از فن کشاورزی چه تاثیری در زندگی انسان ها داشت ؟

 

چگونگی تقسیم کار در بین انسانهای نخستین را توضیح دهید ؟

 

نقاشی های روی دیواره ی غارها نشان دهنده ی چیست ؟

 

مبادله ی کالا با کالا را توضیح دهید ؟

 

مشکلات مبادله ی کالا با کالا را بنویسید ؟

 

براي حل مشکلات مبادله ي کالا به کالا چه وسايلي اختراع شد؟

 

اولین شهرها چگونه به وجود آمدند ؟

 

اداره ی امور شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟

 

چرا قانون به وجود آمد ؟

 

چه چيز باعث اختراع خط شد؟

 

حمورابی که بود و چه کرد ؟

 

اولین  حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمد ؟

 

فرمانداران شهرها برای اداره ی امور شهرهای خود چه کردند ؟

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

چه عاملی باعث ایجاد شور و نشاط در خانواده می شود ؟

 

خانواده چه وظایفی در مقابل فرزندان دارند؟

 

مشکلات یک خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

پدر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

مادر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند ؟

 

چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادیمی دهد ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

کشف آتش در زندگی انسان های نخستین چه اهمیتی داشت ؟

 

نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند ؟

 

داد و ستد به صورت مبادله ی کالا با کالا چه مشکلاتی را به وجود آورد ؟

 

اولین حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

انسان های نخستین چگونه فن کشاورزی را یاد گرفتند  ؟

 

لین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

زندگی خانوادگی چگونه آغاز می شود ؟

 

روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

معمولا ً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی انجام می دهند ؟

 

دو نمونه از مشکلاتی را که یک خانواده پر جمعیت با آن روبرو می شوند را بنویسید ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

خط چرا اختراع شد ؟

 

در زمان هاي نخستين انسانها نيازهاي خود را از چه راهي برطرف مي كردند؟

 

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است ؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

سئوال بنويسيم نوبت اول

1

در جمله ي(يارب نظرتو بر نگردد)منادا كدام كلمه است؟

 

الف) يارب           ب) نظرت              ج) برنگردد                  د) موارد الف وب

 

5/0

2

فعل جمله ي زيركدام گزينه است؟   (همه ي مردم ايران طرف دار صلح هستند.)

 

الف) مردم               ب) ايران                      ج) هستند                              د) صلح

5/0

3

با اضافه كردن (ستان) به كدام دسته از كلمات زير مي توان كلمه ها ي مناسب ساخت؟

 

الف) بيمار –درخت – بهار                                   ب) گل- زيبا-  سيب

 

ج) جنگل- بُو- كُرد                                                د) بهار- بيمار-گل

1

 

4

مخالف كلمات زير را بنويسيد. 

 

  درون (..............................)                        قطع(.........................................)

5/0

5

جمع كلمات زير را بنويسيد.

   

  گل(...................................)                      عضو(..........................................)

5/0

6

كلمات هم معني را به هم وصل كنيد.  

   آغوش  *                           *مونس                                

                                               

   همدم *                           * گذشت

 

   ايثار   *                              *بغل

 

     وضع*                             * حال

1

7

براي كلمه ي (فكر) دو صفت بنويسيد؟

 

                      (....................................)**(...........................................)

 

1

8

موارد زير را بخوانيد وكلمه اي را كه با بقيه فرق دارد مشخص كنيد.

 

الف) حافظ  -سعدي- ابن سينا- فردوسي  {..................................}

 

ب)جنگ- زلزله – گردباد-سيل{........................................}

 

 

 

1

9

جزء دوّم كلمات زير را بنويسيد.

 

   راست و.........

 

    تند و........

 

   تب و................

 

    زد و..................

1

10

با اضافه كردن پسوندهاي (گر، زار ،گاه)به آخر كلمات داده شده ي زير كلمه هاي جديد بسازيد.

 

آزمايش (..........................) 

 

 چمن(.............................)

 

 

  مس(.......................)     

 

 ايست(............................)

1

 

11

جدول زير را كامل كنيد.

 

كلمه

معني

جمله

معالجه

 

 

مصيبت

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

12

 

يك جمله بنويسيد و فعل آن را مشخص كنيد.

 

*.............................................................................................................................

 

*............................................................................................................................

 

 

 

1

13

يكي از موضوعات زير راانتخاب كنيد ودر موردآن انشا بنويسيد.

 

*چگونه زحمات پدر ومادررا جبران كنيم. 

                                                                        

*اگر بال داشتي چه كار مي كردي؟

 

*ده مثل معروف زبان فارسي را كه مي دانيد بنويسيد.

 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 
به نام خدا

نام ونام خانوادگي ........                         کلاس چهارم                         آزمون  علوم 


1-کدام يک از جانوران زير جزو گروه مهره داران مي باشد؟


دوزيستان                 بند پايان             کرمها              خارتنان


2-کدام يک از جانوران زير جزو گروه مهره داران نيستند؟


اسفنج ها         کيسه تنان              نرم تنان              ماهيها


3-شقايق دريايي جزو کدام يک از بي مهرگان مي باشد؟


نرم تنان               کيسه تنان                   خارتنان


4-ستاره دريايي جزو کدام يک از بي مهرگان مي باشد؟


نرم تنان               کيسه تنان                   خارتنان


5-هشت پا جزو کدام يک از جانوران بي مهره مي باشد؟


نرم تنان               کيسه تنان                   خارتنان


6-دانشمندان کرمها را از روي .................به سه گروه تقسيم کرده اند.


7-کرم خاکي جزو کدام يک از کرمهاي زير است؟


کرمهاي پهن            کرمهاي لوله اي               کرمهاي حلقوي


8-نوزاد کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگي مي کند؟


روده باريک            روده بزرگ         انتهاي لوله گوارش           معده


9-ميگو جزو کدام دسته از بند پايان است؟


عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان


10-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگي مي کند؟


اسکاريس           کدو             کرمک              


11-تخم کدام کرم همراه سبزي يا ميوه نشسته وارد بدن انسان مي شود؟


کرمک        اسکاريس         کدو          کرم خاکي


12-فراوان ترين بندپايان کدام ها هستند؟


عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها


13-کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ريزي مي کند؟


روده           ششها             معده           کليه


14-کودکا ن بيشتر به کدام انگل مبتلا مي شوند؟


کرم کدو              کرمک               کرم اسکاريس           کرم لوله اي

 

=============================================================


15-فراوان ترين بند پايان ................مي باشد


16-بيشترين گروه بي مهرگان را ...................تشکيل داده اند.


17-اسفنج ها و کيسه تنان در .........................زندگي مي کنند.


18-به موجودي که غذاي خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد..................مي گويند.


19-همه حشرات داراي ................پا و همه عنکبوتها داراي ..............پا مي باشند.


20-بعضي از انواع خرچنگ ها مانند .................خو.راکي هستند.

 

============================================================


21-هر يک از جانوران زير جزو کدام گروه از بي مهرگان مي باشند.


مگس ( )             هزارپا (  )           مرجان ( )


حلزون ( )             توتيا ( )          هشت پا (  )


پروانه   ( )             هيدر ( )           خرچنگ (  )ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

درس آزاد                                                                 درس دهم

شب یلدا

یکی از بزرگ ترین جشن های ما ایرانیان که هزار سال است با شکوه هر چه تمام آن را برگزار می کنیم شب یلدا است. این شب که طولانی ترین شب سال است به شب چله نیز معروف است .طول این شب نزدیک به 14 ساعت است. ایرانیان قدیم  این شب را به علت این که تولد خورشید و مهر شکست ناپذیر است  جشن گرفته و می گیرند .

یلدا به معنای ولادت است. در این شب افراد خانواده ها در خانه ی بزرگ ترهای فامیل  مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ ها  جمع می شوند  و از داستان ها و قصه های  قدیمی می گویند و می شنوند و لذت می برند . جشن می گیرند با خوردن آجیل  و میوه های فصل  مانند انار و هندوانه  آن را گرامی می دارند . فال حافظ می گیرند و شاهنامه  هم می خوانند .در بعضی  نقاط  ایران این  جشن را تا دیر وقت –صبح - نیز  ادامه  می دهند.

به مناسبت فرا رسیدن این شب کهن خانواده ها برای هم سوغاتی نیز می برند تا این شب را بهتر گرامی بدارند. البته برگزاری  این جشن در نقاط مختلف  ایران متفاوت است .

 به عنوان  مثال :در تبریز رسم است یک خوراکی مخصوص از آرد و شیر درست می کنند و می خورند.

در لرستان نیز رسم است مردم گندم شیر می خورند و همراه آن از گردو، بادام ، نخودچی و کشمش و انواع میوه هاي اين فصل صرف می کنند .از كدوی پخته  هم استفاده  می کنند .یک شعر مخصوص محلی بسیار زیبا  هم  در  این  شب  در  این  استان  می خوانند.

شیرازی ها این شب را  به خانه ی دوستان و آشنایان می روند .سفره می گسترانند و غذاهای مختلف و خوشمزه صرف  می کنند .در سر سفره شمع روشن می کنند. آیینه و قاب عکس حضرت علی (ع) می گذارند .اسپند هم روی آتش می ریزند تا بوی خوش  آن اتاق را پر کند و از چشم زخم و بلايا هم به دور باشند.  

البته مشابه این چنین مراسمی در کشورهای همسایه ایران  مانند روسیه- افغانستان- پاکستان- هند-تاجیکستان- آذربایجان نیز مانند کشور ما برگزار می گردد.

به هر حال وظیفه ی ما ایرانیان است که این قبیل رسم ها را  بهتر و بیشتر بشناسیم و به آن ها نیز عمل کنیم  و به دیگران هم بگوییم و یاد آوری کنیم  تا برای نسل های آینده درس زندگی باشد.

 

 

 

 

درک و دریافت :

1-بلندترین و طولانی ترین شب سال کدام است ؟

2-چرا ایرانیان شب یلدا را جشن می گیرند ؟

3-در شب یلدا خانواده ها چه می کنند ؟

۴-...................................................

 

 واژه آموزی:

به این واژه ها دقت کن.

الف – كامپيوتر

ب – هليكوپتر

پ –  موبايل

از این واژه ها چه چیزی می فهمی؟...........

معادل فارسي اين واژه ها چيست؟

چند نمونه هم شما  بگو.......

 

نکته ها :

ایرانیان از گذشته های بسیار دور شب یلدا را جشن.............................و در خانه های بزرگ تر ها جمع.........................و این مراسم را سال هاست که ادامه ..............................

به فعل هایی مانند (می گرفتند-می شدند-می دهندو............) که شما در این جاهای خالی ها می نویسید فعل های ماضی استمراری می گویند.

حالا شما یک جمله  که ماضی استمراری داشته باشد بگویید و در زیر بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 فعالیت های ویژه :

1-اگر دوست یا یکی از اقوام شما در یکی از استان های دیگر کشور پهناور ایران زندگی میکند با آن ها تماس بگیرید و از چگونگی  برگزاری شب یلدا در آن جا بپرسید سپس یافته های خود را به کلاس گزارش دهید.

 

 

2- از مادر یا مادر بزرگ خود در باره آماده ساختن ""گندم شیر" و  خواص آن را بپرسید و به کلاس گزارش دهید .

 

 

3- شعر محلی را که در این شب در استان ما خوانده می شود را در این قسمت بنویسید.

 

***این جشن کهن بر همه ی ایرانیان خجسته باد ***


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

1ـ پوششی که در اطراف سلول وجود دارد چه نامیده می شود؟

الف) خون           ب) پوسته          ج) سیتوپلاسم                     د) هسته


2ـ محل غذاسازی  همه ی گیاهان در کدام قسمت است؟

 الف) میوه        ب) ساقه             ج) ریشه                           د) برگ


3ـ فراوان ترین گروه بندپایان کدام ها هستند؟

الف)هزارپاها  ب) خرچنگ ها       ج) عنکبوت ها                      د)حشرات


4ـ کدام یک زا مخلوط های زیر محلول اسـ؟

لف) براده ی آهن در آب      ب) روغن مایع در آب          ج) نفت در آب        د) الکل در آب


5ـ کدام دسته از اجسام زیر رسانا هستند؟

الف) آهن و چوب            ب) آب و مس         ج) پلاستیک و طلا          د) انسان وچرم


 
در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1ـ کربن اکسید از راه .............. که در برگ وجود دارد وارد آن می شود.


2ـ به موادی که برای خوشبو کردن غذا به آن اضافه می کنند ............. می گویند.


3ـ به جانورانی که اسکلت استخوانی ندارند ................. می گویند.


4ـ محلول نمک در آب یک محلول ................ در مایع است.


5 ـ برای ساختن کوره ی افتابی از آینه ................. استفاده می شود.


6ـ به اجسامی که جریان  الکتریسیته از آنها نمی گذرد ............... می گویند.


صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با × مشخص کنید.

1ـ برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته از کلید استفاده می کنند.                         صحیح               غلط


2ـ کرم  خاکی که در باغچه فراوان است ، در گروه کرمهای پهن قرار دارد                   صحیح               غلط


3ـ در سرپیچ جاده ها از آینه بر آمده استفاده می کنند.                                     صحیح               غلط


4ـ شن در آب یک محلول است.  

  صحیح               غلط 

1

 
به سوالات زیر پاسخ دهید.

1ـ سلول چیست؟

 


1

 
2ـ آوند چیست؟

 

 


1

 
3ـ یک داروی گیاهی و یک نوشیدنی نام ببرید.

            دارویی : .................                                          نوشیدنی: .....................

 


5/1

 
4ـ کرم ها چند دسته اند ؟ نام ببرید.

 


1

 
5 ـ طرز تهیه آب آشامیدنی را زا آب شور توضیح دهید.

 

 


1

 
6 ـ بازتابش نور چیست؟

 


5/1

 
7ـ چه عواملی در بازتابش نور موثرند؟


 


8 ـ الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی ایجاد می کند؟ نام ببرید.

 


1

 
9 ـ رسانا چیست؟ مثال بزنید.

 

 


2

 
10ـ گیاهان  برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟ ( 4 مورد).
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم دی 1389 توسط 

با نام خدا


نمونه سوالات پایان هفته کلاس چهارم ..................                                     آذر ماه89   


 


سئوال جغرافی


 


1-یکی ازراههای شناخت محیط زندگی خودودیگران مطالعه ی ...................است .


 


 2-کدا م یک ازوسایل یادگیری جغرافیا از بقیه مهم تر است ؟


 


 کره ()               نقشه ()            عکس ()           فیلم ()3- کشیدن تمام یاقسمتی از شکل زمین بر روی کاغذ را..................می گویند .


 


4-راهنما ی نقشه چه کمکی به مامی کند ؟


 


5-شمال ،جنوب ، مغرب ،و جنوب غربی چهار جهت اصلی هستند؟


 ص()           غ()


 


6-یک کره ی جغرافیا رادرنظربگیرید .بیژن از مرکز ایران به سمت پایین در حال حرکت است اوبه کدام جهت می رود ؟


 


شمال ()      جنوب ()       جنوب غربی ()                شمال شرقی ()


 


7-قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب رامشخص می کند     ص()      غ()    


 


8-جهت های خواسته شده رابنویسید .(بین شمال وغرب...........)              ( بین جنوب وشرق............)


 


( بین شمال وشرق.........)                (بین جنوب وغرب............)


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

سئوال تاریخ


 


9-مهمترین مشکل انسان نخستین تهیه ی مکان زندگی بود .ص()     غ()


   


10-مدتی پس از کشف آتش انسان توانست از آن برای ساختن .....................استفاده کند 


 


11-از دیدن نقاشیهایی که روی دیوار غارها به جا مانده است به چه چیزهای می توانیم پی ببریم ؟


 


12-بارواج کشاورزی مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند

 ص()       غ()


 


13-فرمان روایان برای اداره ی شهرها به پول نیاز داشتند به همین دلیل از مردم ................می گرفتند


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم آذر 1389 توسط 

سئوال علوم 1-وقتی که مشاهده می کنید وبرای سؤالی که درذهن شما پیدا می شود پاسخی احتمالی پیشنهاد می کنید شما


الف) پرسش تهیه کرده اید ()  ب) فرضیه ساخته اید () ج) مشاهده کرده اید ()    د)نتیجه گرفته اید () 


      


2-موجودات زنده . الف)  به غذانیاز دارد ()  ب) تولیدمثل می کند () ج)  رشدمی کند ()  د)همه ی موارد ()

 


 

3-سلول چیست ؟

 


4-سلول ها چگونه زیاد می شوند

(1)  تخم گذاری می کنند ()   رشد کرده وسپس تقسیم می شوند ()  تولید مثل می کنند ()

 


5-گیاهان غذای خود را در کدام قسمت می سازند (5/0)

ساقه ()   ریشه ()   برگ()   تنه ()


6-آب چگونه جذب گیاه می شود؟


 


7-گیا هان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز ................هم تولید می کنند


 


8-در مزرعه ی آفتاب گردان کدام یک ازگیاهان زیر علف هرز به حساب می آیند


 


برنج ()    گندم ()     الف وب صحیح است ()   هیچ کدام  ()


 

 


9-بعضی اوقات برای خوش مزه کردن غذاها از گیاهانی استفاده می کنیم که به آنها ................می گویند


 

 


10-بهترین زمان برای سمپاشی علیه آفات کدام مرحله است ؟


 

 


11-چرا برای دفع حشرات نباید از مواد حشره کش به مقدار زیاد استفاده کنیم ؟


 


 


12-کربن دی اکسید گازی است که برای غذا سازی گیاهان لازم است .   


   ص()        غ()ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم آذر 1389 توسط 

                                                         

 قرآن و هدیه های آسمانی

 

1-    معنی کلمه قرآنی بصیر در آیه (( و الله بصیر بما تعملون )) چیست ؟

                      1) توانا                        2) شنوا                        3) بینا                       4) دانا

 

2-    هرکس کار خوبی انجام دهد خدا به او ده برابر پاداش می دهد مربوط به کدام سوره است ؟    

                      1) اخلاص                    2) انعام                        3) بقره                      4) یاسین

 

3-    معنی آیه والاخرۃ خیر کدام گزینه است ؟

                 1) و دنیا بهتر است       2) و خوبی بهتر است      3) این دنیا و آخرت بهتر است  4) و آخرت بهتر است

 

4-    برای تیمم چه چیزی نیاز داریم ؟

                     1) خاک پاک                 2) زمین نمناک                3) آب باران                 4) زمین آبرفتی

 

5-    نماز گزاران در نماز جماعت به ............................. اقتدا می کنند ؟

                     1) امام جمعه                 2) شخص نیکوکار           3) امام جماعت             4) شخص شایسته

 

6-    نام مادر امام موسی کاظم (ع) چه کسی بود ؟

                     1) فاطمه                     2) حمیده                         3) آسیه                       4) خدیجه

 

7-    یکی از مهم ترین عبادتهای اسلامی چیست ؟

           1)خمس                      2) زکات                         3) روزه مستحب           4) نماز جماعت

 

8-    آرامگاه امام موسی کاظم (ع) کدام شهر است ؟

             1) کاظمین                   2) بصره                         3) کربلا                      4) مشهد

 

9-    امام رضا (ع) در زمان کدام خلیفه عباسی زندگی می کرد ؟

                     1) نمرود                    2) فرعون                        3) مامون                     4) داریوش

 

    10-هنگام وضو بعد از شستن دستها تا مچ کدام قسمت بدن را می شوییم ؟

        1) دستها                     2) صورت                       3) مسح پای راست        4 ) مسح سر

 

بنویسیم

 

                                           

11- شکل کامل کلمه ((سپه)) کدام است ؟

                   1) صاحب                    2) ستاره                         3) سپاه                       4) سپهر

 

12- مترادف کلمه ((ذبح)) کدام است ؟

                   1) گاو و گوسفند            2) قربانی                        3) انتظار                    4) سربریدن

 

13- در مصراع زیر چند جمله وجود دارد ؟ ((برو کار می کن مگو چیست کار))

                   1) 4                          2) 5                              3) 3                          4) 1

 

14-کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

                  1) گریه                      2) اشک                          3) شعف                      4) غم 

 

 

15- مخالف کلمه ی ترسو را بنویسید .

           1) ضعیف                   2) با هوش                         3) محبت                     4) شجاع

 

16- ((راس)) واحد شماره چیست ؟

           1) انسان                    2) جوراب                          3) گاو و گوسفند            4) زنبور

 

17- املای کدام کلمه غلط است ؟

           1) غم                       2) مظحر                           3) مرتب                      4) کامل

 

18- هم خانواده کلمه ((علوم)) کدام است ؟

           1) علم                      2) عامل                            3) علت                        4) معطل

 

19- هیجان انگیزترین بخش داستان ................ داستان می باشد.

           1)شروع                   2) متن                              3) اوج                         4) پایان

 

20- شعر ((گنج و رنج)) سروده  ی چه کسی است ؟

1) فردوسی               2) سعدی                           3) عباس شهری             4) محمد تقی بهار

 

 

 

 

جغرافیا

 

 

21- پهناورترین جلگه ایران چه نام دارد ؟

           1) جلگه کنار دریا ی خزر  2) جلگه گرگان               3) جلگه خلیج فارس         4) جلگه گرگان

 

 22- خاک کدام یک حاصل خیز نمی باشد  ؟

           1) جلگه خوزستان       2) جلگه گرگان                3) دشت لوت و کویر         4) جلگه گیلان

 

23- کدام جلگه در کنار دریا خزر واقع شده است ؟

           1) مازندران               2) خوزستان                    3) کنار دریاچه ارومیه      4) جلگه مغان

 

24- از به هم پیوستن جویبارها ................... تشکیل می شود.

           1) رشته کوه              2) جلگه                         3) رود                           4) آبرفت

 

25- در کدام قسمت جمعیت زیادی وجود دارد ؟

           1)  رشته کوه             2)زمین های پایین کوه       3) قله                            4) ناهمواری

 

26- کدام یک از استان های زیر با مرکز آن هم نام است ؟

           1)سیستان و بلوچستان  2)مازندران                     3) لرستان                       4) کرمان

 

27- به شن وماسه و گل و لایی که رود ها با خود می آورند چه می گویند ؟

           1) آ برفت                2) جلگه                          3) رود                           4) جویبار

 

تاریخ و مدنی

 28- پارت ها از کدام قسمت وارد ایران شدند ؟

           1) جنوب                 2) جنوب شرقی                3) شمال شرقی                4) مغرب

 

29- حضرت موسی در کدام سرزمین به دنیا آمد ؟

           1) بین النهرین          2) مصر                          3) بابل                          4) هیچ کدام

 

30- فرمان روایان برای بر قراری و اداره ی بهتر شهر چه چیزی را بوجود آورند ؟

           1) چاپارخانه                  2) پول                     3) فرمانروا                     4) قانون

 

31- مادها با کدام قوم همسایه بودند ؟

          1) پارس ها                    2) آریایی ها              3) آشوری ها                   4) پارت ها

32- شغل آریا یی ها چه بود ؟

    1) کشاورزی                   2) خانه سازی            3) ساختن ابزار               4) دامداری و کشاورزی

 

33- دومین جامه ای که در آن زندگی می کنیم چه نام دارد ؟

         1) مدرسه                       2) خانه                    3) خانواده                      4) خیابان

 

34- بهترین راهنمای ما در مدرسه کیست ؟

         1) مدیر                         2) معلم                    3) ناظم                          4) مربی بهداشت

 

35- مسجد نمونه کوچکی از جامعه اسلامی است که در آن خدا پرستی و.........و هم دلی ونظم و آموزش وجود دارد.

        1) نظم                        2) همدلی                 3) نماز                        4) همکاری

 

علوم تجربی

                                                       

36- کدام یک مخلوط جامد در گاز می باشد؟

        1) شن و آب                           2) آب وقند               3) دوده                         4) نوشابه

 

37) در پشت چراغ قوه چه آینه ای به کار رفته است؟

        1) معمولی                   2) تخت                    3) فرو رفته                    4) برآمده

 

38) در پریسکوپ آینه ها به چه صورت قرار می گیرند ؟

        1) موازی                    2) متوالی                   3)عمود                        4) قائمه

 

39) کدام یک از شرایط زیر برای دیدن اجسام لازم است ؟

   1) جسم                        2) چشم سالم               3) نور                    4) همه ی موارد

 

40- اگر دو لیتر الکل را با یک لیتر آب مخلوط کنیم کدام یک حلال می باشند ؟

         1) آب                        2) الکل                3) آب و الکل هر دو حلال اند         4) هیچکدام

 

41- کدام یک جز خرچنگ های خوراکی می باشند؟

         1) میگو                     2) هزار پا                  3) صدف                       4) خاویار

 

42- کدام یک انگل نمی باشد ؟

         1) کرم کدو                            2) آسکاریس               3) کرم خاکی                  4) کرمک

 

 

43- کدام یک نور را بهتر بازتابش می کنند ؟

          1) مقوا                        2) شیشه                   3) آب                          4) آینه

 

44- کدام یک از حشرات زیر مفید نمی باشند؟

          1) ملخ                         2) زنبور                 3) کفشدوزک                  4) عنکبوت

 

45- به مخلوط یکنواخت چه می گویند ؟

        1) حل شونده                   2) محلول                 3) حلال                         4) مخلوط

 

 

      ریاضی

 46- حاصل عبارت زیر کدام است ؟                                                         ؟=  27) - 200 ×175 (

        1) 31783                     2) 31572               3) 31373                      4) 31400

 

47- مریم 500 تومان پول دارد پول مریم100 تومان کمتر از پول مینا است پول مینا چقدر است ؟

         1) 500                         2) 300                            3) 400                         4) 600

 

48- نیم ساز هر زاویه ............ است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند .

         1) پاره خط                              2) نیم خط                3) خط راستی                   4) ضلعی

 

49- مجموع سن مریم و زهرا روی هم 24 سال است.   4 سال دیگر مجموع سن آنها چقدر است ؟

         1) 26                           2) 25                       3) 27                              4) 28

 

50- عبارت مربوط به شکل رو به رو کدام است ؟                                                                          ∆ΟΟΟ

         1)   (1+5)×2                2)(3-2)×1                3)(1+3)×2                     4)(1-3)×2        ∆ΟΟΟ

51- هرچهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ................ گویند .

         1)مربع                         2) ذوزنقه                 3) مثلث                         4) مستطیل

 

52- کامیونی 75 کیسه ی 50 کیلو گرمی گچ و 84 کیسه ی 32 گرمی سیمان حمل می کند وزن وزن این کامیون

چند کیلو گرم است ؟

        1) 3652                       2) 2688                 3) 6438                        4) 3750

 

53- از یک نقطه خارج خط می توان .............. خط عمود کرد.

        1) 14 تا                          2) دو تا                 3) بی نهایت                   4) یک

54- پاره خط به طول 10 سانتی متر چند عمود  منصف دارد؟

        1) دوتا                          2) یکی                             3) بی نهایت                  4) ندارد

 

55- کدام پاره خط اندازه نقطه (س) راتا خط (د م) نشان می دهد؟                           س

                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                   م       ب     ل           ق         ه     ج  د 

       1) (س  ق)                        2) (س   ب)               3) ( س    ه)                 4) (ب   ل)

 

56- در جای خالی کدام عدد قرار می گیرد ؟                 2×12+30×12+100×12=×12

      1) 1002                         2) 1×12                3) 132                     4) 100

 

 

57- دو خط  که فاصله ی آنها در تمام نقاط به یک اندازه باشد چه نامیده می شود ؟

      1) وتر                             2) عمود منصف        3) عمود                            4) موازی

 

58- سینا 12 سال دارد سن پدر او چهار برابر سن او 3 سال کمتر است سن پدر سینا را بدست آورید.

 

      1) 59                                       2) 45                     3) 53                     4) 48

59- قیمت یک مداد تراش 270 تومان است برای خرید 123 عدد مداد تراش ازهمان نوع چند ريال باید بپردازد ؟

      1) 3340                         2) 32310               3) 33210               4) 33510

 

60- در شکل زیر چند وتر وجود دارد ؟

  

                                                                                  

       1) ندارد                          2) دو تا                   3) یکی                   4) 5 تا


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم آذر 1389 توسط 
نام و نام خانوادگی:

باسمه تعالی

نام آزمون: انشاء فارسی


 ردیفسوالاتبارم1با کلمات زیر جمله بسازید:


پزشک:   


ورزشکار:     


عرض:                                      1/52شعر روبرو را توضیح دهید:


علم چندان که بیشتر خوانی                چون علم در تو نیست نادانی13در جمله روبرو منادا را معلوم کنید:           


 سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز14دو کلمه بنویسید که شکل گفتاری و نوشتاری آن تفاوت دارد. 


1:                        


2:15کلمه های درهم ریخته را مرتب نمایید:


 (مردم- هرچند- به سراغ- دقیقه- شیرهای آب- می رفتند)16مخالف کلمه های زیر را بنویسید:


غم(      ) سیراب(       ) کوتاه(    ) قطع(    )17برای کلمات زیر هم معنی بنویسید:


 کاشف(     ) اسراف(        ) مرتب(   ) ارض(   )18زیر کلمه ای که با دیگران ارتباط ندارد خط بکشید:


(شعر- بیت- داستان- قافیه)0/59برای کلمه های زیر دو صفت بنویسید:


قانون(      ) شب(        ) فکر(        ) گل(     )210از دو موضوع زیر یکی راانتخاب کرده و در ده خط توضیح دهید:


الف) یکی از داستان های ابوعلی سینا را به طور خلاصه بنویسید.


ب) راه درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را توضیح دهید.


 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم آذر 1389 توسط 
 – به نظر تو نوزاد با خنده و گریه ی خود چه چیزهایی را به پدر و مادر می فهماند ؟

2 – اگر بخواهی داستان بچه خرگوشها را ادامه دهی و آنها را خوشحال کنی ، چه می نویسی ؟


3 – چرا مادر حضرت موسی (ع) هنگام به آب انداختن او امیدوار بود؟


4 – موقعی که در نماز جماعت مدرسه ات شرکت می کنی ، نمازت را چگونه می خوانی و چه احساسی داری ؟


5 – در مسجد محله ی شما چه فعالیتهایی انجام می شود ؟


6 – هنگام رفتن به مسجد یا زیارتگاه چه کارهایی انجام می دهی ؟


7 – نام چند مسجد را که می شناسی ، بنویس ؟


8 – رعد و برق شدیدی شده بود ، همه وحشت کرده بودند ، بعد از مدتی مادر علی به نماز ایستاد ، در حالی که موقع نماز نبود ، تو فکر می کنی او چه نمازی می خواند ؟


9 – اگر بخواهی نعمتهایی را که خدا به تو داده را نام ببری ،چه چیزهایی نام می بری ؟


10 – چه کار کنیم که بازی ما باعث اذیت و آزار دیگران نشود ؟


11 – فکر می کنی در مقابل بد رفتاری دیگران ما باید چگونه رفتار کنیم ؟


12 – مریم می خواست نماز بخواند اما آب قطع شده بود و هیچ آبی در خانه نداشتند، حالا مریم می تواند بجای وضو..............


13 – وقتی کبوتران را بر روی گنبد طلایی حرم امام رضا (ع) می بینی ، چه احساسی داری ؟


14- شجاع کسی است که به جای اذیّت کردن دیگران ..............................


15- برای برگزاری جشن عید مبعث چه پیشنهادهایی داری ؟بنویس .


16-دلت می خواهد دوستانت چگونه با تو رفتار کنند .


17- دوست شما چه خصوصیات خوبی دارد ؟می توانی چند مورد را بنویسی .


18- اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی می کنی ؟


19- برای قدر دانی از محبتهای مادرت چه می کنی ؟


20- از کدام قسمت درس (دستهای مادر ) خوشت آمد آن را بنویس .


21- چرا حضرت محمد (ص) خانواده خود را بسیار دوست می داشت ؟


22- در باره رفتار جاجول در صفحه 31 کتاب کار توضیح بدهید .


23- برای اینکه خداوند از تو راضی و خشنود باشد چه کارهایی انجام می دهی ؟


24- چند آرزو برای دوستت بکن و آنها را بنویس .


25- به شعر و تصویر درس 4 (امید من ) نگاه کن و یک قسمت از شعر را که بیشتر دوست داری بنویس .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم آذر 1389 توسط 
-در نقشه همیشه ...............در بالا

و ..............در پایین

 و.............در سمت راست

و ............در سمت چپ قرار دارد؟

2-قطب نما چه نوع وسیله ای می باشد؟

 

 


-3نوک عقربه قطب نما همیشه در امتداد ..............و ................قرار دارد.


4--خورشید هر روز صبح ار کدام جهت طلوع می کند؟


الف)شمال                ب)مغرب              ج)جنوب               د)مشرق

 


5-بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرار دارد؟


الف) شمال غربی           ب) جنوب غربی              ج)شمال شرقی        د)جنوب شرقی

 


6-جهت فرعی شمال غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟


الف) شمال و مغرب        ب)شمال و مشرق           ج)جنوب و مغرب        د)جنوب و مشرق

 


7--اگر طوری بایستیم که روبروی ما مشرق باشد در آن صورت پشت سر ما کدام جهت خواهد بود؟


الف)شمال               ب)جنوب               ج) مشرق                د)مغرب

 


8-بین دو جهت فرعی جنوب غربی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟


الف)شمال            ب)جنوب            ج)مغرب              د)مشرق

 


9-خورشید در پایان روز از کدام سمت غروب می کند؟


الف) مشرق                 ب) مغرب          ج)شمال             د) جنوب

 


10-وسیله ای که جهت قطب شما و جنوب را به ما نشان می دهد ..................نامیده می شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ششم آذر 1389 توسط 

به نام خدا


نام و نام خانوادگی :                             


1 – یک زاویه ی باز بکشید و نیمساز آن را رسم کنید .


 


 


2 – با رقم بنویسید .  ( هفتصد میلیارد و نود میلیون و سیصد و پنج هزار و شش )    

 


 


3 – برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید و جواب را به دست آورید.


                                                                                                                           = (125 + 253 ) – 1745


 


 


4 – برای (7 + 7 +7 + 7 +7 ) یک تساوی ضرب بنویسید و شکل آن را بکشید .


 


 5 – جزء دوم کلمه های زیر را بنویسید .


دوست و ..........  راست و ...........         بالا و ..........   ............... و شنود


 


6 - قافیه را در بیت زیر مشخص کنید .


        ای نام تو بهترین سرآغاز                     بی نام تو نامه کی کنم باز


 


7 –  در جای خالی صفت های مناسب بنویس .


باد ........ می وزید و شاخه های درختان ..... را به این طرف و آن طرف می کشید .


فیل ......دوست داشت پرواز کند و بر روی سیم های برق کنار کلاغ های .......بنشیند .


 


8 – فایده های شخم زدن زمین را بنویسید ؟ ( 4 مورد )


 


 


9 – کشاورزی یعنی چه ؟


 


10 – گیاهان برای غذا سازی به چه چیزهایی نیاز دارند ؟ ( 5 مورد )


 


 


11 – آیا گیاهان در نور چراغ هم غذاسازی می کنند ؟ چگونه می فهمید ؟


 


 


 


12 – آغاز کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد ؟


 


 


13 – چرا انسان های نخستین خانه های خود را در کنار هم می ساختند ؟


 


 


14 – روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟


 


 


15 – معنی نظم چیست ؟ ( 3 مورد )


 


 


16 – وظیفه ی فرزندان در خانواده چیست ؟


 


 


17 – بهترین وسیله ی آموزش جغرافیا چه نام دارد ؟


 


18 – چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند ؟


 


19 – کره ی جغرافیا وسیله ی برای ........ است


ولی ما روی کره ی زمین  .......  می کنیم .


20 – با درست کلمه های زیر یک جمله بنویس .


جبار باقچه بان  (                          ) .................................................


ابداء (                   ) .........................................................................


غابلمه (                  ) ....................................................................


مذهر (                  ) ....................................................................


 


 


آیا می دانید


 


الف) علف های هرز قادر هستند بدون کشت شدن در هر جائی ظاهر شده و رشد نمایند  .
ب) رشد علف های هرز سریعتر از گیاهان زراعی است و در استفاده از محل زندگی خود کارآیی زیادتری دارند  .
ج  ) علف های هرز بسیار کم توقع تر از گیاهان زراعی کشت شده می باشند و در شرایط های نامساعد خاک و آب و هوائی، قادر به رویش و مقاومتر از گیاهان زراعی هستند و ممکن است در چنین شرایط هایی به خواب بروند  .
د) علف های هرز معمولاً مقدار خیلی زیاد بذر تولید می کنند. برخی از انواع آنها چندین نسل در سال دارند و با توجه به قدرت تکثیر و باروری آنها از طریق ریزوم   (ساقه زیرزمینی)، استولن (ساقه رونده)، غده، پیازچه، قطعات ریشه و غیره طبیعت رقابت کننده ای دارند  .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ششم آذر 1389 توسط 

1-کدام یک از دانش های زیر به ا کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟


    -تاریخ                           -جغرافیا                   -مدنی                 -علوم


2-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟


 

3-چه وسایلی در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کند؟   

 


4-هر جسمی که مانند توپ باشد.....................می گویند.


5-کره زمین چیست؟

 


6-در روی کره جغرافیای رنگ های آبی نشانه چیست؟

 


7-یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .................می باشد که شبیه کره ی زمین است.


8-شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان دهد چه نامیده می شود؟


الف)کره جغرافیایی             ب)نقشه              ج) راهنمای نقشه          

    


9-معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می نامند؟


الف)جهت نقشه                  ب)علامتهای نقشه                    ج)راهنمای نقشه

 


10-برای استفاده از نقشه باید اول به کدام قسمت آن توجه کنیم؟

 


11-راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟

 


12-خورشید هر روز صبح ازجهت ..............طلوع و در پایان روز در جهت ................غروب می کند

و اگر ما در یک صبح آفتابی طوری بایستیم که دست راست ما به طرف................

و دست چپ ما به طرف ...............باشد

در آن صورت روبروی ما ...................و پشت سر ما ....................خواهد بود.


13-چهار جهت اصلی .................و...............و....................و.................نام دارند.


14-چهار جهت فرعی ............و.............و.............و.............می باشند.

 


15-بین دو جهت شمال و مشرق کدام جهت فرعی قرار دارد؟

 


16-جهت فرعی جنوب غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دتارد؟

 


 

??-به بالا ترین نقطه در روی کره زمین..................و به پایین ترین نقطه ی زمین .

...............می گویند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ششم آذر 1389 توسط 


1- خانواده با ازدواج .......................... و ......................... به وجود می آید .2- تعداد افراد خانواده با............................. بیش تر می شود .3- پدر و مادر با محبّت و فداکاری ، برای ........................... و ........................ ما تلاش می کنند.4- آیا شما عضو یک خانواده کم جمعیّت هستید یا پر جمعیّت ؟5- خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند ؟6- سه نمونه از مشکلاتی را که خانواده های پر جمعیّت با آن ها رو به رو می شوند ، بگویید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم آبان 1389 توسط 


1- معمولاً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی انجام می دهند؟


 2- فرزندان چه وظایفی دارند ؟


 3- چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است ؟


 4- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟


 5- معنای نظم چیست ؟


 6- در روستاها بیش تر زنان به چه کارهایی مشغولند ؟


 


 7- در شهرها بیش تر زنان به چه کارهایی می پردازند ؟


 


 8- کودکانی که در خانواده از تربیت ، محبّت و اخلاق خوب بهره مند می شوند در آینده  افرادی ........... ..... و .......... خواهند شد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم آبان 1389 توسط 

تاریخ

 

1_مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساخت خانه         ب)فراهم کردن غذا        ج)نداشتن ابزار       د)بی سوادی

2_خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت داده یکی عقل و دیگری.........است

الف)پاهای نیرومند       ب)چشم بینا              ج)گوش شنوا           د)دست توانا

3_اولین ابزارهای ساخته شده توسط انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف)سنگ              ب)آهن                     ج)چوب                   د)چرم

مدنی

1_خانواده چگونه تشکیل می شود؟

الف)با ازدواج زن و مرد                                     ب)با تولد فرزندان  

ج)با زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ                    د)با ساختن خانه و خریدن وسایل

2_کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است؟

الف)هزینه های بیشتر     ب)سر و صدای زیادتر      

ج)عدم استراحت پدر و مادر     د)هر سه مورد

 

 

 

ریاضی

 

-عددهای زیر را با رقم بنویسید. ?

 

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

 

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

 

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

 

-اعداد زیر را با حروف بنویسید. ?

 

                 (123334).............................................................

 

        (501355)..............................................................

 

 

 

 3-در عدد  453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

 

الف- یکان صدگان     ب- دهگان صدگان          ج-  صدگان صدگان                د- یکان میلیونها

 

4- یک زاویه ی تند بکشید و نیمساز آن را رسم کنید.

 

 

 

 

5 -خطی را بکشید و آن را (س م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ? نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید

 

 

 

6-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

 

نیم خط......................................................................................

 

خط راست..................................................................................

 

پاره خط.....................................................................................

 

 

 

 

فارسی

 

1- در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است؟

 

الف-ما            ب-داده ای                  ج-ای توانایی                      د-توانا

 

2-کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی - جمع))میباشد ؟

 

الف-(طفیل ،اما ،جامع)  ب- (طفیل،اولیا،مجموع)  ج-(اطفال،اولیا، جامع)    د- ( اطفال، اولیا،مجموع)

 

 

 

علوم

 

1- تفاوت اندازه بدن فیل و موش در چیست ؟

 

الف- بزرگی سلولها         ب-  تعداد سلولها        ج-  نوع سلولها                    د- مواد داخل سلولها

 

2- سلولها به چه وسیله ای رشد و تولید مثل میکنند؟

 

 الف-تخمگذاری            ب- بچه زایی                  ج-  تقسیم سلول                    د-همه موارد

 

3-تقسیم شدن سلول را با شکل نشان دهید

 

.

 

جغرافی

 

1- کدام یک از وسایل یادگیری جغرافیا می باشد ؟

 

          1-  کتاب            2- فیلم               3- رایانه                   4-  هرسه مورد

 

2- یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ،..................است.

 

3- دانش جغرافیا چیست؟

 

4- چرا به زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم کره ی زمین هم می گوییم؟

 

5- چهار مورد از وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم آبان 1389 توسط 
با سلام

وبلاگ کلاس پنجم هم ساخته شد

اگر می خواهید این وبلاگ را مشاهده کنید به این لینک بروید:

مطلب کلاس پنجم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهارم آبان 1389 توسط 

مخالف کلمات  زیر را داخل کمانک بنویسید      کوتاه (        )      زشت (            )   تند (           )  سیراب   (         )                کهنه   (        )         جدا شدند   (          )

در جملات زیر منادا را در داخل کمانک  بنویسید          

   یا رب مرا کمک کن      (                )     سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز      (                         )                                     

یک ضرب المثل بنویس و در باره آن توضیح بدهید  

به کلمه های زیر یک کلمه مناسب اضافه کن و با آن جمله بساز ......+ کار=............................ خوش +.....=............................ برای کلمه های زیر یک صفت مناسب بنویس خورشید ( ) کوه ( ) خرگوش ( ) پرنده ( ) کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید فعال گوشه کنج پر کار شیوه روش جمع هر یک از کلمات داده شده را داخل کمانک بنویس طفل ( ) مدرسه ( ) ولی ( ) فکر ( ) جملات را با استفاده از کلمات داخل کمانک کامل کن آن ها ... ....یک دیگر کمک می کنند ( از- با - به ) علی .......مدرسه بر می گردد ( از -به - تا ) معلم .......دانش آموزان درس می دهد ( به – از – با ) دانش آموزان ...... معلم خود یاد می گیرند ( به – در – از ) با هریک از کلمه های زیر یک جمله پرسشی بنویسد و پاسخ آن را داخل کمانک بنویسید آیا ...............................؟ ( ) چرا ................................؟ ( ) چهار کلمه بنویس که شکل گفتاری و نوشتار ی آ ن ها با هم تفاوت داشته باشد

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم آبان 1389 توسط 
 عدد 3757  چند رقمی است                                 رقم یکان هزار آن چند است

2-      بزرگترین عدد  سه رقمی و کوچکترین عدد سه رقمی را بنویسید

عدد های زیر به رقم بنویسید

-پنجاه و هفت هزار  چهار صد و سی و دو

سیصد و هفت هزار و هشتصد و نود و پنج

نهصد هزار و چهل و دو

دویست و سه هزار و شش

4-اعداد زیر را به حروف بنویسید

                                                     954021

                                                        300002

                                                            999901

                                                        54014

5-اعداد را از کوچک به بزرگ بنویسید

                                         9657- 6975- 5769- 12423 -17001

6-بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی که  با 5 و 3و 7  می توان نوشت کدام است

7- یک خط و یک پاره خط ویک نیم خط  رسم کنید

8-محصول برنج یک شالی کار  در مازندران در مجموع 985 کیلو گرم بوده است  او 272 کیلو گرم برنج صدری و   348 کیلو گرم برنج چمپا داشته است  .چند کیلو گرم برنج از انواع دیگر داشته است 

9- حاصل  عبارتهای  زیر را بدست  آورید

                                                                      =(10+15)-75    

                                                                      =(28+150)-378    

10  جمع  و تفریق های زیر را انجام دهید

                       55555                                                  57000

                      44445+                                                23000-  


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم آبان 1389 توسط 

فرضیه چیست  ؟

دو مورد از ویژگی های موجودات زنده را نام ببرید  

 

سلول چیست ؟ 

 

سبزینه چیست ؟ 

 

گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟ 

 

گیاهان  چگونه آب را از زمین جذب می کنند؟ 

 

هر سلول چند قسمت دارد نام ببرید  

 آوند چیست  

آیا گیا هان از غذایی که خودشان می سازند استفاده می کنند ؟ 

گیاهان چگونه غذا سازی می کنند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم آبان 1389 توسط 

پسر خوبم ،در متن زير چندين غلط املايي وجود دارد، آن ها را پيدا كن و زير آن ها خط بكش و صحيح آن را بنويس .

 

من كودكي كنجكاو و فعال بودم .كتاب مي خاندم . شعرهاي كودكانه مي صرودم و به نقاشي عشق مي ورزيدم . شب ها وقتي همه مي خوابيدند بيدار مي ماندم و در انديشه هاي دور و درازي فرو مي رفتم .من با عفكار كودكانه ي خود راه هاي تازه اي براي بهتر زيستن مي جستم .

سلام نا مه ات رسيد . حال همه ما خوب است و به تو صلام مي رسانيم . حال زاقي هم خوب است .مي دانم كه دور از خانواده به تو خوش نمي گذرد اما به غول بابا اگر آدم بخواهد در زندگي پيشرفت داشته باشد بايد سختي ها را تهمل كند .

 

در هال حاضر بيشتر كشور هاي جهان – از جمله ايران – عضو سازمان ملل متحد اند . كشور ما ايران حمواره پيشتاز سلح و دوصتي و حمكاري بوده است . در سال هاي اخير جمهوري اسلامي ايران گفت و گو ي طمدن ها را پيشنهاد كرد كه جهانيان از آن اصتغبال كردند .

اگر قرار بود تنها براي قم هاي خودمان گريه كنيم چند قتره اشك كافي بود و ديگر اين همه كيصه هاي اشكي ما را پر نمي كردند .

اگر قرار بود هر كس طنها نام خودش را سدا كند سلام و خدا هافظي در ميان نبود هيچ كس انتزار كسي را نمي كشيد . انتظاري هم اگر بود به سر نمي آمد .

يادم مي آيد بچه كه بودم يك حفته ي تمام درباره غانون فكر كردم . شايد بعزي ها بگويند قانون مربوط به بزرگتر هاست . و كوچكتر ها نبايد خودشان را در اين مسائل درگير كنند . ولي من كاري به اين حرفها  نداشتم .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه سی ام مهر 1389 توسط 
املاچهارم ابتدايي

 نسيم آرام مي وزيد ودست مهربان خود را برسرگل ها وبرگ ها مي کشيد، گفتم نسيم چه مهربان است.


 يکي ديگر از سازمان هاي مهّم وابسته به سازمان ملل متّحد يونسکو نام دارد. يونسکو يک سازمان علمي ، فرهنگي  وتربيتي است.  


 غلام رضاتختي مظهرمهرباني وآزادگي يکي ازبزرگترين پهلوانان و ورزشکاران ايراني است.


 اگرقرار بودتنها براي غم هاي خودمان گريه کنيم چند قطره اشک کافي بود و ديگر اين همه کيسه هاي اشکي ما را پر نمي کردند.

موقع برگشتن قلي تمام راه ، تا خانه را دويد وقتي به خانه شان رسيد مادربزرگش راديد که به انتظار آمدن او جلوي در ايستاده است.


   وقتي پدر فهميدکه قانون همه ي فکرم را به خود مشغول کرده است خنديد وگفت : قانون چيز خوبي است .چون براي ايجاد وحفظ عدالت لازم است.


   برگه ، تکّه کاغذ کوچکي است که بايد روي آن عنوان مطلب ، نام کتاب وشماره ي صفحه ي آن را ياد داشت کنيد.


   راننده ي اتوبوس بايد پشت چراغ قرمز بايستد . بنابراين حتّي اگرمدرسه دير شده باشد هيچ کس نمي تواند راننده را وادار کند که از چراغ قرمز رد شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه سی ام مهر 1389 توسط 
با سلام

من محمدرضا زیره پور به اطلاع شما می رسانم به زودی وبلاگ کلاس پنجم ساخته خواهد شد

ممنونم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 
- معنی کلمه سماءکدا م است :

الف)کوه ها                                   ب)آسمان                               ج)  زمین                               د) چشمه

2- کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

الف ) کارهای خوب              ب) کارهای سخت                  ج) کار نیک                            د) انجام دادن  

3- بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

الف)  مسجد کوفه                   ب) مسجد الاقصی                      ج )  مسجد الحرام                    د) مسجدالنبی

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟

  ا لف) خورشید گرفتگی          ب) ماه گرفتگی                          ج)زلزله                                 د) همه موارد

-چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟ 

 ا لف )  چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد                             ب) چون خواهر موسی مراقب او بود

ج)  چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد 

 د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود

6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟

الف) 16 رکعت                  ب) 17 رکعت                      ج) 15 رکعت                              د) 14 رکعت

7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟

الف) آب نبود                  ب) نداشتن وقت کافی برای وضو                   ج) درگیری با دشمن               د) همه موارد

8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟ 

الف) فیلم                   ب) عکس                                 ج) نقشه                           د) گونیا

9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .

الف) شکل نقشه          ب) علامت نقشه                       ج) راهنمای نقشه                  د) جهت نقشه

10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

الف) جنوب               ب) شمال                                ج) مشرق                     د)  مغرب

11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟

الف) دماوند              ب)زرد کوه                               ج) دنا                          د) سهند

12- شن وماسه و گل  و لایی  که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟

 الف) جلگه             ب) آبرفت                            ج) رود                               د) دشت 

13- در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟

الف: ناحیه کوهستانی()          ب: ناحیه خزری()             ج: ناحیه گرم و خشک()           د: ناحیه معتدل()

14- اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 الف) سنگ                          ب) آهن                                    ج) چوب                       د) چرم

 15-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

 الف) دامپروری                       ب) خانه سازی                            ج) کشاورزی                   د) ساختن ابزار 

16- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟

الف) دجله                           ب) فرات                                  ج) کارون                           د) نیل

17- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟

الف)  حضرت عیسی (ع)         ب) حضرت نوح (ع)                   ج) حضرت موسی(ع)             د) حضرت ابراهیم (ع)

18- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف) ماد                            ب) پارس                                 ج) پارت                          د) آشور

19 - مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()             ج : نداشتن ابزار ()            د :بی سوادی ()

20- کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف:مادها()                    ب:پارس ها()                       ج: پارت ها()                     د: آشوری ها()

21- حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف:بابل-نمرود()             ب:مصر-فرعون()                  ج:بین النهرین-هیرود()               د: فلسطین فرعون()

22-کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است ؟

الف) هزینه های بیشتر          ب) سروصدای زیادتر                 ج)استراحت کم تر          د) هرسه مورد

23-کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟

الف) دیدن اقوام                 ب)گردش                     ج )نماز جمعه                د) نظافت

24-تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست ؟

الف )مربی پرورشی           ب) مدیر                         ج) ناظم                      د)  دفتر دار

25- مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است ؟

الف)شهری                  ب)  اسلامی                         ج) روستایی                 د) ایلی

26-دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند  کدام است ؟   

الف) خانواده              ب) مسجد                            ج)مدرسه                      د)کشور

27- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟

الف)20052               ب )200502                 ج) 20552               د)205052

28- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟

الف ) 593120         ب ) 236541                 ج )358049               د ) 976351

29-کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟

الف ) 12345         ب )   10234                    ج ) 12340                د ) 01234

30- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟

 الف )زاویه  تند     ب )زاویه  راست                     ج)زاویه  باز               د)زاویه قائمه 

31- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟

الف )150012       ب )  151200                 ج )  150120              د ) 151300

32- جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.

الف ) 5×56             ب )  55×8                 ج ) 56×7                     د )65×7

33-دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ................................ بر هم نامیده می شود ؟

الف )موازی           ب ) عمود                       ج )  عمود منصف          د )نیمساز

34-قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟

الف ) 6900   بار        ب )  690  بار              ج ) 6009 بار            د )6900  بار

35- سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟

الف ) جوانه زدن              ب )  تقسیم شدن         ج ) خرد شدن               د )بزرگ شدن

36- محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟

الف ) ریشه                     ب ) ساقه                  ج )گل                           د )برگ

37-کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند؟      

الف )کرم ها                    ب )بند پایان            ج )اسفنج ها                  د )خار تنان 

38- کدام مخلوط یکنواخت است ؟

الف )لوبیا و عدس             ب )سالاد               ج ) نمک درآب                د )روغن وآب

39 - آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟

 الف)فرورفته o       ب) تختo             ج ) برآمدهo              

40- قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟

الف) سیتوپلاسم o           ب) هستهo             ج ) پوسته o 

41- محل غذاسازی گیاهان .......... است .

الف) ساقه                  ب) برگo            ج ) میوه o

42- چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟

 الف) نورخورشید o             ب) هوا o                ج ) سبزینه o

43- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟

 الف) آب و نمک  o                  ب) آب و شن o                    ج ) آب و براده آهن o

44- کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

45- مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

46- در جمله ی "ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن " منادا کدام است ؟

الف ) ما                  ب ) ای توانایی                ج )توانایی            د )بخشیده ای

47-کدام کلمه هم خانواده جامعه نمی باشد؟

الف )صا لح              ب ) اجتماع                    ج )مجموع           د ) جماعت

48-کدام کلمه با بقیه ی کلمه ها ارتباط ندارد ؟

الف )شعر               ب )بیت                          ج ) قافیه            د ) داستان

49- شعر " بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  "    از کیست ؟

الف ) سعدی           ب ) حافظ                      ج )فردوسی         د )نظامی

50- کدام کلمه با بقیه فرق دارد .

الف ) علی وار                   ب ) برادر وار                      ج ) دیوار                       د ) بزرگوار

                                       


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 

پهلوان محمود قتالی خوارزمی

پهلوان محمود قتالی خوارزمی مشهور به پوربای ولی یا پوریای ولی، از عارفان و جوانمردان اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. در ریاض العارفین درباره پهلوان محمود قتالی خوارزمی چنین آمده است:

«اسم شریفش پهلوان محمود مشهور به پوریا ولی (پوریای ولی) بین الخواص و العوام مشهور و معروف و بفضائل صوری و معنوی موصوف، احوال فرخنده مثالش در کتب تواریخ و تذکره شعرا و عرفا مذکور. گویند کسی در قوت و قدرت با وی برابری نکرده، بعضی او را پسر پوریای ولی دانسته و برخی این لقب را بر خود آنجناب بسته (بهر حال) عارفی کامل و کاملی واصل بوده، حقایق و معارفی بسیار از وی بروز و ظهور نموده، مثنوی کنزالحقایق از منظومات آن جناب است. بعضی از اشعار آن کتاب و گلشن (راز) بهم آمیخته، غالباً از کنزالحقایق بوده باشد، زیرا که کتاب کنزالحقایق در سال 703 صورت اتمام یافته و شیخ شبستری هفده سال بعد از آن گلشن را منظوم نموده. وفاتش در سنه 722 هجری در خیوق خوارزم است.

پوریای ولی پهلوان نامداری بوده که درماندگان را همواره یاری میکرده است. بهمین جهت ورزشکاران ایران نام او را همیشه بر زبان می رانند و اشعارش را در زورخانها می خوانند و کشتی گیران وی را هنوز از پیشروان خود میدانند.

غلامرضا تختی

غلامرضا تختی در روز پنجم شهریور ماه ۱۳۰۹ در خانواده‌ای متوسط در محله‌ی خانی آباد تهران به دنیا آمد. " رجب خان" - پدر تختی - غیر از وی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه‌ی آنها از غلامرضا بزرگتر بودند. " حاج قلی"، پدر بزرگ غلامرضا، فروشنده‌ی خوار و بار و بنشن بود. از قول رجب خان، تعریف می‌کنند که حاج قلی در دکانش بر روی تخت بلندی می‌نشست و به همین سبب در میان اهالی خانی آباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود. همین نام بعدها به خانواده‌های رجب خان منتقل شد و به " نام خانوادگی" تبدیل شد. 
رجب خان با پولی که از ماترک پدرش به دست آورده بود، در محل سابق انبار راه‌آهن زمینی خریده و یک یخچال طبیعی احداث کرده بود واز همین راه مخارج زندگی خانواده‌ی پرجمعیت خود را تامین می‌کرد.
نخستین واقعه‌ای که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه‌ای بزرگ و فراموش نشدنی بر روح او وارد کرد، آن بود که مرحوم پدرش برای تامین معاش خانواده‌ی ناچارشد خانه‌ی مسکونی خود را گرو بگذارد.
شادروان تختی به لحاظ مشکلات خانوادگی فقط ۹ سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانی آباد درس خواند و در سال ۱۳۲۹ به سبب علاقه به کشتی و ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت.
 
تختی در دوران زندگی ورزشی اش رکورد دار شرکت در المپیک ها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود. درچهار دوره المپیک حضور داشت و حاصل آن یک طلا، دو نقره و یک عنوان چهارم بود که در کشی ایران این امر اتفاق نادری است. جهان پهلوان علاوه بر قهرمانی، به لحاظ منش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نوع دوستی شهره خاص و عام بوده است.
 
او زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود، چنان که سه بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتی گیران نامداری را مغلوب کرد.
وی چهار ماه پس از بازگشت از آخرین سفر خود(تولیدو،۱۹۶۶) در آبان ماه سال ۱۳۴۵ زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد؛ که حاصل آن تولد بابک در سال ۱۳۴۶ بود و سرانجام پس از گذشت چهار ماه از تولد فرزندش خبر درگذشت جهان پهلوان همه را در اندوهی عظیم و بهتی شگفت انگیز فرو برد.

زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ، اهل رشت، در سال 1259 شمسی، دیده به جهان گشود. سال های نخست عمر را در مدرسه ی حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ی جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم دینی سپری کرد.

در سال 1286 شمسی، در گیلان به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای سرکوبی محمدعلی شاه روانه ی تهران شد.

هم زمان با اوج گیری نهضت مشروطه در تهران، شماری از آزادی خواهان رشت کانونی به نام «مجلس اتّحاد» تشکیل دادند و افرادی به عنوان فدایی گرد آوردند. میرزا کوچک خان که در آن دوران یک طلبه بود و افکار آزادی خواهانه داشت به مجلس اتحاد پیوست. در سال 1289 شمسی، در نبرد با نیروی طرفدار محمد علی شاه در ترکمن صحرا شرکت داشت و در این نبرد زخمی و چندی در بادکوبه در یک بیمارستان بستری گردید. در سال 1294 شمسی، به جای «مجلس اتّحاد» «هیأت اتّحاد اسلام» از یک گروه هفده نفری در رشت تشکیل گردید. بیشتر افراد این گروه روحانی بودند میرزا کوچک خان عضو مؤثّر آن بود. این هیأت هدف خود  را خدمت به اسلام و ایران اعلام کرد و به زودی میرزا کوچک خان رهبری هیأت را بر عهده گرفت. پس از اشغال نواحی شمالی ایران از سوی روسیه ی تزاری، هیأت اتّحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و یک گروه مسلح به عنوان فدایی تشکیل داد و روستای کسما را در ناحیه ی فومن مرکز کار خود قرار داد و در آن جا سازمان اداری و نظامی به وجود آورد. هیأت اتّحاد اسلام، پس از چندی به کمیته ی اتّحاد اسلام تبدیل شد و اعضای آن به 27 نفر افزایش یافت و رهبری کمیته را میرزا به عهده گرفت و تا پایان سال 1296 شمسی، بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، طارم، آستارا، طالش، کجور و تنکابن زیر نفوذ کمیته درآمد. این کمیته «نهضت جنگل» و «حزب جنگل» نیز نامیده شده است.

آریوبرزن

آریوبَرزَن (در زبان یونانی Aριoβαρζάνης) نام سردار ایرانی بود که در کوههای پارس در برابر سپاه اسکندر مقدونی ایستادگی کرد و خود و سربازانش تا واپسین تن کشته شدند.نام آریوبرزن در پارسی کنونی به گونه آریابرزین هم گفته و نوشته می‌شود که به معنی ایرانی باشکوه است.

جای و چگونگی نبرد

نبردگاه آریوبرزن و اسکندر را در چند جای گوناگون حدس زده اند،به نظر می‌آید نبردگاه جایی در استان کهگیلویه و بویراحمد کنونی یا غرب استان فارس و یا بنا بر برخی روایت ها اطراف شهر ارجان یا آریاگان (بهبهان کنونی) باشد. به هر روی ناآشنایی اسکندر با منطقه به سود پارسیان بود ولی یک چوپان که تاریخنگاران نامش را لی‌بانی نوشته‌اند راه گذر از کوهستان را به مقدونیان نشان می‌دهد و اسکندر می‌تواند آریوبرزن و یارانش را به دام اندازد. (گفته می‌شود اسکندر پس از پایان جنگ آن اسیر را به خاطر خیانت می‌کشد). آریوبرزن با ۴۰ سوار و ۵۰۰۰ پیاده خود را بی‌پروا به سپاه مقدونی زد و شمار بسیاری از یونانیان را کشت و خود نیز تلفات بسیاری داد، ولی موفّق گردید از محاصرهٔ سپاه مقدونی بگریزد.

چون از محاصره بیرون آمد خواست تا به کمک پایتخت بشتابد و آن را پیش از رسیدن سپاه مقدونی اشغال کند. اما لشگر اسکندر که از راه جلگه به پارس رفته بودند، مانع او شدند. در این هنگام وی به مخاطرهٔ سختی افتاد، ولی راضی نشد تسلیم گردد. گفته می‌شود ایستادگی آریوبرزن یکی از چند ایستادگی انگشت شمار در برابر سپاه اسکندر بوده است.

بر پایه یادداشتهای روزانه کالیستنس مورخ رسمی اسکندر، ۱۲ اوت سال ۳۳۰ پیش از میلاد، نیروهای اسکندر مقدونی در پیشروی به سوی پرسپولیس پایتخت آن زمان ایران، در یک منطقه کوهستانی صعب العبور (دربند پارس، تکاب در کهگیلویه) با یک هنگ ارتش ایران (۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر) به فرماندهی آریو برزن رو به رو شد و از پیشروی باز ایستاد. این هنگ چندین روز مانع ادامه پیشروی ارتش ده‌ها هزار نفری اسکندر شده بود که مصر، بابل و شوش را پیشتر گرفته بود و در سه جنگ، داریوش سوم را شکست و فراری داده بود. سرانجام این هنگ با محاصره کوهها و حمله به افراد آن از ارتفاعات بالاتر از پای درآمد و فرمانده سرسخت آن نیز برخاک افتاد.

مورخ دربار اسکندر نوشته است که اگر چنین مقاومتی در نبرد گوگمل در (کردستان کنونی عراق) در برابر ما صورت گرفته بود، شکست مان قطعی بود. در گوگمل با خروج غیر منتظره داریوش سوم از صحنه، واحدهای ارتش ایران نیز که در حال پیروز شدن بر ما بودند؛ در پی او دست به عقب نشینی زدند و ما پیروز شدیم. داریوش سوم در جهت شمال شرقی ایران فرار کرده بود و آریو برزن در ارتفاعات جنوب ایران و در مسیر پرسپولیس به ایستادگی ادامه می‌داد.

نبرد سپاه آریوبرزن شگفت آور بود. آریوبرزن با شمار اندکی سوار و پیاده خود را به سپاه عظیم دشمن زد. گروهی بسیار از آنان را به خاک افکند و با اینکه بسیاری از سربازان خود را از دست داد، توانست حلقهٔ سپاه دشمن را بشکافد. او می خواست زودتر از یونانیان خود را به تخت جمشید برساند تا بتواند از آن دفاع کند. در این هنگام آن قسمت از سپاه اسکندر که در جلگه مانده بود، راه را بر او گرفت. لازم به یادآوری است که یوتاب (به معنی درخشنده و بیمانند) خواهر آریوبرزن نیز فرماندهی بخشی از سپاهیان برادر را برعهده داشت و در کوه‌ها راه را بر اسکندر بست . یوتاب همراه برادر به مقابله با سپاه اسکندر رفتند و به خاطر نبود نیروی کافی همگی به دست سپاه اسکندر کشته شدند. در کتاب اتیلا نوشتهٔ لویزدول امده که در آخرین نبرد او اسکندر که از شجاعت او خوشش آمده بود به او پیشنهاد داده بودکه تسلیم شود تا مجبور به کشتن او نشود ولی آریوبرزن گفته بود:(( شاهنشاه ایران مرا به اینجا فرستاده تا از این مکان دفاع کنم و من تا جان در بدن دارم از این مکان دفاع خواهم کرد.)) اسکندر نیز در جواب او گفته بود:((شاه تو فرار کرده .تو نیز تسلیم شو تا به پاس شجاعتت تو را فرمانروای ایران کنم.)) ولی آریو برزن جواب داده بود:((پس حالا که شاهنشاه رفته من نیز در این مکان می مانم و آنقدر مبارزه میکنم تا بمیرم))واسکندر که پایداری او را دیده بود دستور داد تا او را از راه دور و با نیزه و تیر بزنند.و آنها آنقدر با تیر و نیزه او را زدند که یک نقطهٔ سالم در بدن او باقی نماند.پس از مرگ او را درهمان محل به خاک سپردند و روی قبر او نوشتند "به یاد لئونیداس"

مقایسهٔ آریوبرزن با همتای یونانی

نبرد آریوبرزن درست ۹۰ سال پس از ایستادگی لئونیداس یکم در برابر ارتش خشایارشا در جنگ ترموپیل رخ داد که آن هم در ماه اوت بود و از این نظر این دو واقعهٔ تاریخی بسیار همانند یکدیگرند. اما تفاوت میان مقاومت لئونیداس و ایستادگی آریوبرزن در این است؛ که یونانیان در ترموپیل، در محل بر زمین افتادن لئونیداس، یک پارک و بنای یاد بود ساخته و مجسمه او را برپا داشته اند و واپسین سخنانش را بر سنگ حک کرده اند تا از او سپاسگزاری شده باشد، ولی از آریوبرزن جز چند سطر ترجمه از منابع دیگران اثری در دست نیست.از شباهت های مرگ لئو نیداس با آریوبرزن این است که هر دو در راه محافظت از یک معبر مردند و لئونیداس نیز مانند آریوبرزن حاضر به تسلیم نشدو خشایار شا دستور داده بود او را آن قدر با تیر و نیزه زدند تا از پا در آمد.و به دلیل همین شباهت در از خودگذشتگی او و آریوبرزن بود که اسکندر دستور داده بود روی قبر آریوبرزن بنویسند به "یاد لئو نیداس".

زندگی نامه ستار خان و باقر خان

ستارخان سردار ملی (1284-1332ق) فرزند حاج حسن قراجه داغی در منطقه قراجه داغ (ارسباران) در 32 کیلومتری مهاباد به دنیا آمد. سوابق زندگی او در دوران کودکی و نوجوانی تا درگیریهای جنبش مشروطه‌ چندان معلوم نیست. از اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از وی به دست آمده، درمی‌یابیم که او با پدر خود در روستاهای اطراف ارسباران به شغل پارچه‌فروشی مشغول بوده است.ستارخان پس از قتل برادرش اسماعیل به دست نیروهای دولتی به همراه خانواده خود به تبریز مهاجرت کرد و در محله امیرخیز اقامت گزید و از داش‌ها و لوطیهای آن محله شد.وی مدتی جزء سواران حاکم خراسان بود، از آنجا به عتبات عالیات سفر کرد، پس از چندی به تبریز بازگشت و به مباشری املاک محمدتقی صراف در سلمان مشغول گردید. سپس به توصیه رضاقلی خان سرتیپ وارد خدمت قراسوران (ژاندارمری) شد و حفاظت راه مرند و خوی به او محول گردید. چندی بعد مورد توجه مظفرالدین میرزا (ولیعهد) قرار گرفت، ضمن دریافت لقب خانی، از تفنگداران ولیعهد در تبریز محسوب گردید. ستارخان بنابر عادت لوطی‌گری در یکی از درگیریهای خود با مأمورین محمدعلی میرزا (ولیعهد) در تبریز، مورد تعقیب قرار گرفت، از شهر گریخت و مدتی به راهزنی پرداخت. سپس با وساطت بزرگان و معتمدین محل به شهر بازگشت و دلالی اسب را پیشه خود کرد.در سال 1325ق انجمن ایالتی آذربایجان به واسطه رشادتهای ستارخان و باقرخان به آنان لقب سردار ملی و سالار ملی اعطاء نمود.

با شروع انقلاب مشروطه در تهران و گسترش آن در سراسر کشور، مجاهدین و آزادیخواهان آذربایجانی و قفقازی به فرماندهی ستارخان و باقرخان به حمایت از مشروطیت قیام نمودند و در مقابل قوای 35 تا 40 هزار نفری اعزامی از مرکز و خوانین محلی به فرماندهی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله که برای سرکوبی قیام تبریز اعزام شده بودند به شدت مقاومت کردند و از تسلط آنها به شهر ممانعت نمودند. تبریز به مدت 11 ماه توسط قشون دولتی محاصره شد و از ورود آذوقه به شهر جلوگیری به عمل آمد. زندگی بر مردم بسیار سخت و طاقت‌ فرسا گردید. نهایتاً با وساطت قسنولهای روس و انگلیس و موافقت دولتهای طرفین عده‌ای از قوای روسیه به تبریز وارد شدند و راه جلفا را برای ورود آذوقه باز کردند. در نتیجه محاصره شهر به پایان رسید و سربازان دولتی و خوانین محلی مخالف مشروطیت از اطراف تبریز دور شدند. بدین ترتیب نقشی که ستارخان و باقرخان در دفاع از مشروطه و تبریز داشتند به پایان رسید.

با حضور سربازان روسی در تبریز موقعیت برای ستارخان و باقرخان سخت و خطرناک گردید. آنها به اتفاق جمعی دیگر از سران آزادیخواه به قنسولگری عثمانی پناهنده شدند. سپس تحت فشار روسها و بنابر دعوت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی به همراه جمعی از مجاهدین در روز هشتم ربیع‌الاول 1328ق به تهران مهاجرت کردند. در تهران استقبال شایانی از آنان به عمل آمد و از طرف مجلس شورای ملی مورد تجلیل قرار گرفتند و دو لوح نقره‌ای طلاکوب به ستارخان و باقرخان اهدا گردید و برای هر کدام ماهیانه مبلغ هزار تومان مقرری از طرف مجلس تعیین شد و در پارک اتابک (محل فعلی سفارت شوروی) اسکان یافتند.وی چهار سال پس از این واقعه در تاریخ 28 ذی الحجه 1332 درگذشت و در باغ طوطی در جوار حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

سهراب پسر رستم

سهراب در شاهنامه فرزند رستم و از بطن تهمینه دختر شاه سمنگان است. وی در سمنگان که بخشی از توران محسوب می‌شود به دنیا می‌آید.رستم پس از بدنیا آمدن سهراب مهره‌ای بر بازوی وی می‌بندد تا شناسه‌ای باشد برای فرزندش وتوران را ترک می‌کند. سهراب پس از شناختن اصلیت خود و دریافتن اینکه فرزند رستم است تصمیم می‌گیرد که ابتدا ایران و سپس توران را فتح کرده و پدر خود را بر تخت شاهی هر دو کشور بنشاند. افراسیاب پادشاه توران پس از دریافتن تصمیم سهراب از فرصت استفاده کرده و سپاهی را به همراه او به سوی ایران روانه می‌کند. کیکاووس شاه ایران پس از باخبر شدن از لشکرکشی تورانیان رستم را برای مقابله با آنان می‌فرستد.

در ادامه همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا اینکه پدر و پسر رودرروی یکدیگر قرار بگیرند.سهراب با دیدن رستم مهرش را در دل می‌گیرد واز او می خواهد که خود را معرفی کند وبگوید که رستم است یا خیر اما رستم هربار انکار می‌کند وخود را معرفی نمی‌کند و در آخر پس از سه روز مبارزه سهراب به دست پدر خود رستم کشته می‌شود.رستم پس از فرو کردن خنجر در قلب سهراب خفتانش را می گشاید ومهره را بر بازوی فرزند می بینید وهماندم آه فغان می‌کند که چرا خنجر بر سینه پسر فرو کرده است.در حال پیکی بسوی کیکاووس می فرستد تا برایش نوشدارو را ارسال کن.کیکاووس که از زنده ماندن سهراب بیم دارد انقدر در فرستادن نوشدارو سستی می‌کند تا سهراب جان می‌دهد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 
خالی عدد مناسب بنویس .

.............یکی و............. ده تایی و................ صدتایی و......................هزار تایی =   3507

7صدتایی و 6 یکی می شود ..................

2- جمع کنید .   

                               9                             5 5

                               8 9 7 +                    6 9 3 +  

3- تفریق کنید . 

                                        2 5 8                               6 9 

                                        9 4 4-                              8  -    

4- ضرب کنید .                 =4×4         =6 × 2           = 5 ×4             = 9 ×3        = 6 × 0            = 6 × 2

                                   =5 × 5          =  1 ×  1

5-      4 کیلو و 200 گرم روی هم چند گرم است ؟ 

6- کتابی 160 صفحه داشت . احمد بار اول 36 صفحه ، بار دوم 42 صفحه و بار سوم 60 صفحه خواند . او چند صفحه از کتاب را خوانده است ؟ چند صفحه باقی مانده است.

7-    6300متر چند کیلومتر و چند متر است ؟

8-  از 810  تا 890 ده تا ده تا بنویس ؟

9- مخالف هر کلمه را بنویس

تنبل : ...............................           سیاه: ................................

 10- با هر کلمه یک کلمه ی جدید بسازید و بنویسید.

آب: (                        )     درس:(                   )         کار: (                          )

11- به هر کلمه ((‌ها )) اضافه کن

آدم : ................................                 راننده : ...........................

12-  کلمه های زیر را معنا کن .

 مدرسه : ..........................           تازه : ..........................                           قصه : ..........................           

13- مرتب کن .

الف ـ به  - گل -  سارا -  نمی زند -  است. .................................................................................

 ب ـ روز -  رضا -  برای -  آن -  خوبی -  بود -  روز   ..........................................................................

14- هر کلمه شما را به یاد چه چیزی می اندازد .

شاهنامه :                                هنر:

15- با کلمات داده شده جمله بساز .

مخصوص : ....................................................................

خدا : ...............................................................................

16- هر دو کلمه را در یک جمله بکار ببرید.

آسمان ـ ستارگان ـ آبی ـ روشن

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

17-  جاهای خالی را کامل کنید.

 خدایا ما را یاری کن تا با دوستانمان خوب و ............................... باشیم .

برای گردش ............................ به دامنه ی کوه می رویم .

 شاعر بزرگ ایران ................................ داستان رستم و افراسیاب را به شعر در آورده است.

18-  هر یک از کلمه ها را به جمله ای وصل کن که با آن ارتباط دارد؟

 لبخند                          یک ثروت ملی است

نفت                            هر سال شکوفه می دهند

درختان                         با آن ، دنیا گلستان می شود

19- کلمه های زیر را با (( ان )) یا ((ها)) جمع ببند.

 نقاشی : ..........................                   درخت : ................................

20-  دو کلمه بگویید که یکی ((گاه)) و دیگری (( ستان)) داشته باشد.       

 ...........................................                        ...................................

 21- واحد شمارش هریک از کلمه ها را بنویسید ؟2

کتاب : (                     ) گوسفند : (                      )   قالی :(                     ) شتر : (                     )

22-  معنی کلمه های زیر را بنویسید ؟ 2

مسدود کرد (                     )  رأی(                       ) آغاز (                     )  اوقات فراغت (                     )

23- انجماد را تعریف  کنید ومثال بزنید؟

24- اگر آب همیشه به صورت مایع بماند چه می شود ؟

25- اگر گازها به اندازه ی کافی سرد شوند .................... تبدیل میشو ند

26- آیا وقتی گلوله را داغ کنیم از حلقه میگذرد؟ چرا؟

27- راننده در روزهای گرم تابستان هوای چرخ ماشین خود را کمی خالی می کنند آیا می دانیدچرا؟ 

28- انواع انرژی را نام ببرید ؟

29- هوا پیما انرژی ...........................دارد.وگاز انرژی ...............دارد.

30-  انرژی  صوتی چیست ؟

31- پنکه انرژی .............................را به انرژی..........................تبدیل  می کند.

32-  خورشید هم انرژی...............وهم.........................دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 
- مشاهده کردن یعنی چه؟5/0نمره


2- تحقیقات علمی همیشه با ................ شروع می شود.25/0 نمره

3- فرضیه چیست؟5/0 نمره

4- چگونه می فهمیم فرضیه درست است؟5/0 نمره

5- برای آزمایش فرضیه از چند گروه استفاده می کنیم؟ این گروه ها چند تفاوت دارند؟1 نمره

6- نظریه چیست؟5/0 نمره

7- موجود زنده و غیر زنده چه تفاوتی با هم دارند؟5/0 نمره

8- واحد ساختمانی بدن موجودات زنده ............. است.25/0 نمره

9- سلول چیست؟5/0 نمره

- سلول را با چه وسیله ای می توان مشاهده کرد؟5/0 نمره

11- راستی اگر آن وقت ها نمی توانستم گریه کنم یا بخندم چه می شد؟5/0 نمره

12- چند نمونه از نعمت های خداوند را بیان کنید.5/0 نمره

13- چه کسی بیشتر از همه به فکر بچه خرگوش هاست؟5/0 نمره

14- خداوند چگونه به بچه خرگوش ها کمک کرد؟5/0 نمره

15- چرا مادر موسی (ع) هنگام به آب انداختن او نگران اما امیدوار بود؟5/0 نمره

16- بنی اسرائیل از پیروان حضرت ............(ع) بودند.5/0 نمره

17- دایه به چه کسی می گویند؟5/0 نمره

18- یک پیام قرآنی به دلخواه خود بنویسید.5/0 نمره

19- از کجا می فهمیم که خدا مهربان است؟5/0 نمره

20- چگونه می توانیم با خدا حرف بزنیم؟5/0 نمره

21- پرورد + گار =..........                                      آموز + گار = ...........

22- مخالف هر کلمه را بنویسید. 1 نمره

کوتاه (...................)                               سیراب (..................)

23- برای مادر دو صفت مناسب بنویسید.   ....................               ........................1 نمره

24- باغچه بان در کودکی چه افکاری داشت؟5/0 نمره

25- جمع هر کلمه را بنویسید   فکر.............             طفل ..................1 نمره

26- کدام صفت برای باغچه بان مناسب تر است؟5/0 نمره

ستمگر              دلسوز                    کوشا            نویسنده              بردبار

27- برای کمک به نیازمندان چه پیشنهادی داری؟5/0 نمره

28- چرا عبدالله می گوید داریم مثل یک خانواده می شویم؟5/0 نمره

29- نامه ی دوستانه چه طور نامه ای است؟5/0 نمره

30- چرا کودکان سرمایه ی اصلی کشورند؟5/0 نمره

31- دوست داری آینده ی کودکان دنیا چگونه باشد؟5/0 نمره

32- عدد 301006 را با حروف بنویسید5/0 نمره

33- عدد دویست و پنجاه و شش هزار و دوازده را با رقم بنویسید.5/0 نمره

34- جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.1 نمره

                      = 35 – ( 75 + 36 )                              =( 68 + 456) – 548 )

35- نیم خط را تعریف کنید.5/0 نمره

36- خط راستی کشیده و سپس یک نقطهبه نام (م) روی آن مشخص نمایید، جند نقطه روی خط به فاصله ی 3 سانتیمتر از نقطه ی (م) می توانید پیدا کنید؟آنها را نام گذاری کنید1 نمره

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 
-  دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

3- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

4- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

5- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

6- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

7- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

8-  اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

9- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

10- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

11- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

12- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1-  خانواده با ازدواج .........و ..........به وجود می آید.

2- با تولد فرزند جمعیت خانواده ............. می شود.

3- برطرف کردن نیازهای یک خانواده ی پرجمعیت مشکل تر است یایک خانواده ی کم جمعیت؟..................چرا؟

4- پدر و مادر چه کارهایی برای ما انجام می دهند؟

5- فرزندان در خانواده چه وظیفه ای دارند؟

6- چرا اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

7- معنی نظم چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 
ا بزارهای ا نسان بیشتر ……………... بود ند. 5/0

2)خداوند به ا نسان ها ………و………..داد تا آن ها بتوا نند راه حل هایی برای مشکلات خود پیدا کنند.1

3) ا نسان ها از ……..و………برای خا نه سازی ا ستفاده می کرد ند.5/0

4)کشف آتش چه کمک هایی به  ا نسان کرد؟1

5)مهم ترین مشکلات ا نسان هادر هزاران سال پیش چه بود ؟1

6)چه چیز هایی به ا نسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند ؟1

7)امروزه با دیدن نقاشی ها ی روی دیوار غارها به چه چیزی پی می بریم ؟1

8) شکار برای انسان چه فایده هایی داشت ؟1

9)کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد ؟1

10)نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟1

11) در دوره ی شکار وظیفه ی مردان و زنان چه بود ؟ 1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 

به نام خدا      امتحان :تاريخ و مدني       پايه ي: چهارم          دبستان :   

نام :         نام خانوادگي :      تاريخ :      /      /       8      زمان : 60  دقيقه

 

رديف

سوال

بارم

1

اولين ابزارهاي انسانهاي نخست بيشتر از آهن بود .                   درستr              نادرستr

با رواج كشاورزي مردم در شهرها خانه هاي دائمي ساختند.         درست r        نادرستr

1

2

مادها در دامنه ي كوه ................................... شهري ساختند و نام آن شهر را ......................... گذاشتند.

سه پايه ي اصلي دين زردشتي پندار نيك ، گفتار نيك ، .................................... است .

5/1

3

اولين حيواني كه اهلي شد.

گربهr            گاوr         سگr            اسبr

5/0

4

كدام شاه ايران در جنگ رومي ها شكست خورد؟

خسرو پرويز r      انوشيروانr     اردشير r     سورناr

5/0

5

حضرت ابراهيم (ع) در كجا به دنيا آمد؟

1

6

سه گروه آريايي ها را كه به ايران آمدند نام ببريد؟

5/1

7

كشف آتش در زندگي نخستين چه اهميتي داشت؟

1

 8

اولين شهرها در كنار كدام رودها پديد آمدند؟

5/1

9

سه مورد از كارهاي مهمي را كه در زمان داريوش انجام شد توضيح دهيد؟

5/1

1

دومين جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم خانواده است .         درستr           نادرستr

زبان و خط رسمي ملت ايران فارسي است  .                               درستr            نادرستr

5/0

2

جمعه روز شركت در ............................ جمعه ، ديدن اقوام و آشنايان ............................. است.

مدرسه محل تعليم و ...................................... است.

75/0

3

وظيفه ي زيبا نگه داشتن محيط و حفظ پاكيزگي شهر را بر عهده دارد .

فرمانداري r        بانك r       مدرسهr       شهرداريr

5/0

4

مردم در مسجد براي حل مشكلات خود چه مي كند ؟

 

1

5

مسلمانان جهان در چه چيزهايي با هم مشتركند ؟

 

2

6

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است؟

 

2

7

با تلاش جهاد سازندگي در بيشتر روستاها چه امكاناتي فراهم شده است؟

 

25/1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389 توسط 

1 هر روز صبح خورشید از جهت . . .  . . طلوع می کند و در پایان روز در جهت مغرب غروب می کند.

الف: مشرق                         ب: شمال                     ج: جنوب 

2 وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد.

الف: قبله نما             ب: قطب نما                ج: آهنربا         

  

3 بین جنوب و مشرق جهت فرعی . . . . . . . . . . . . . . . قرار دارد.

الف: شمال شرقی             ب: جنوب غربی                  ج: جنوب شرقی                              

4 رشته کوه شمال ایران . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

الف: زاگرس                       ب: البرز                            ج: شیرکوه 

5 به زمین های پای کوه . . . . . . . . . . . . . . . می گویند.

الف: قله             ب: دامنه            ج: کوهپایه    

6 مقدار باران در کدام یک از شهرهای زیر بیشتر است؟

الف: بندر انزلی                      ب: شهرکرد                     ج: یزد    

7 یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران مطالعه‏ی . . . . . . . .. . . . . است. 

8 به پایین ترین نقطه‏ی زمین که رو به روی قطب شمال قرار دارد . . . . . . . . . . . می گویند. 

9 به پستی ها و بلندی های زمین گفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . می شود 

10 از جاری شدن آب روی زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . پدید می آید. 

11 رنگ . . . . . .. . . . . در نقشه ناحیه‏ی آب و هوایی کوهستان را نشان می دهد. 

12- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟ 13 – چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کند؟ 14 – نقشه چیست؟ 15 – اصطلاحات زیر را تعریف کنید: قلّه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشته کوه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 – آبرفت چیست؟ 17 – جلگه چگونه به وجود می آید؟ 18 – چرا در کناره های دریای خزر جنگل های انبوه روییده اند؟ 19 – کدام ناحیه آب و هوایی ایران وسیع تر است؟ 20 – ییلاق چیست؟ 21 – دو دشت بزرگ ایران را نام ببرید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389 توسط 

1 مهمترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: غذا                                                 ب: لباس                                               ج: خانه

5/0

2 اولین حیوانی که اهلی شد . . . . . . . . . . . . . . . بود.

الف: گوسفند                                            ب: سگ                                                             ج: بز                                        

5/0

3 پیروان حضرت نوح «ع» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

الف: گروهی از مردم ثروتمند                 ب: گروهی از مردم ستمگر                                  ج: گروهی از مردم ستمدیده

5/0

4 رهبر پارس ها . . . . . . . . . . . . . . . نام داشت.

الف: کورش                                       ب: داریوش                                                ج: اسکندر

5/0

5 اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر . . . . . . . . . . . . . . . بودند.

 

5/0

6 در زمان قدیم انسان ها نیاز خود را از راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برطرف می کردند.

5/0

7 آریایی ها در دشت های سبز و حاصلخیز و مراتع کوهستانی ساکن شدند و از آن پس سرزمین ما . . . . . . . . . . . . . . . . .نام گرفت.

5/0

8 فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره‏ی بهتر شهرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . را به وجود آوردند.

5/0

9 کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟

1

10 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

1

11 اولین شهرها در کنار کدام رودخانه ها پدید آمدند؟

1

12- لقب فرمانروایان مصر چه بود؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آنها چگونه مردمی بودند؟

5/1

13 آریایی ها به چند گروه تقسیم شدند؟ نام ببرید.

5/1

14 چرا مادها نمی توانستند جلوی آشوری ها را بگیرند؟

1

15 دو مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد نام ببرید.

1


16 دوّمین جامعه ای که در آن زندگی می کنیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.

5/0

17 ما باید در زندگی خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داشته باشیم.

5/0

18 مدرسه محل . . . . . . . . . . . . . . . تربیت است.

5/0

19 خانواده هایی که بیش از دو فرزند دارند در گروه خانواده های . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار می گیرند.

5/0

20 معنی نظم چیست؟

5/1

21 نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود؟

1

22 چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند؟

1

23 چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟

1

24 وظایف هر یک را بنویسید:

آموزگار     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مدیر     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ناظم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389 توسط 
-مهم ترین مشکل انسان نخستین ................................. بود .  5/0
2-با آغاز فن ......................... زندگی انسان ها تغییر کرد . 5/0
3-در زمان های قدیم ،اداره ی امور شهرها به عهده ی ..................................... بود .   5 /0
4- خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .............................. ساخته شد .5/0
5-پارس ها به رهبری ............................ به جنگ با مادها برخاستند وآن ها را شکست دادند. 5/0
6-نخستین بار در زمان .............................. از طلا سکه درست کردند .  5/0
7- یکی از علل عمده ی جنگ ایران و روم بر سر سرزمین ....................................... بود. 5/0
8- در دوره ی ساسانیان شغل های مهم کشور در دست طبقه ی ................................ بود .   5/0
1- چه چیزهایی به انسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند ؟1

2-اولین شهرها در کنار کدام رود ها پدید آمدند ؟ 2

3- لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟2


4- چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟ 1


5-چهار مورد از کارهای مهم که در زمان داریوش انجام شده بنویسید ؟ 2


6- سورنا که بود وچه کرد ؟ 2


7- سه پایه ی اصلی دین زردتشت را بنویسید ؟ 5/1

8- اردشیر که بود وچه کرد ؟ 2


9- در دوره ساسانیان چه کسانی در طبقه معمولی قرار داشتند ؟ 5/1


10- دو بنای معروف که در زمان انوشیروان ساخته شد را نام ببرید ؟ 2


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389 توسط 
- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟     الف-دنا (      )      ب-  زردکوه (       )      ج -دماوند (      )            د-سهند (      )
2-شن وماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند ،چه نامیده می شود؟
الف –رود (     )       ب- آبرفت (     )        ج-جلگه (     )   د- جویبار (     )
3-خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند چه نامیده می شوند ؟
الف – دشت (     )   ب- جزیره  (     )       ج –بندر (     )   د-جلگه   (     )
4-در کدام ناحیه ،بیشتر ماه های سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوه ها می نشیند ؟
الف- ناحیه کوهستانی (     )  ب- ناحیه خزری (     )  ج- ناحیه گرم وخشک (     ) د- ناحیه معتدل (     )
5- دریاچه ی ....................................... بزرگ ترین دریاچه ی داخلی کشورماست .
6-طولانی ترین رود ایران رود ................................. است .
7.......................و ........................... دو قله بلند زاگرس می باشند .
8-سد امیر کبیر بر روی رود ................................  بسته شده است .
9- رود چالوس به دریای ...................ورود زاینده رود به ........................... می ریزد .
10-به وسایلی که مردم وکالاها را جا به جا می کنند وسایل ................................. می گویند .

11-جغرافیا چگونه دانشی است ؟1

12- چهار جهت اصلی نقشه را نام ببرید ؟ 1

13-بازرگانی را تعریف کنید ؟ 1

14-نقشه چیست ؟ 1

15- دشت را تعریف کنید ؟و دو دشت نام ببرید ؟ 5/1

16- چرا در کناره های دریای خزر ،جنگل های انبوه روییده اند ؟1
 
17- دو رود که به دریاچه ی ارومیه می ریزند نام ببرید ؟ 1

18-چرا آب همه ی رود ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست ؟1

19-بازرگانی را تعریف کنید؟1

20- دریای خزر از چه نظر اهمیت دارد ؟1

21- جلگه چگونه به وجود می آید ؟ 1

22- رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید ؟ 5/1

23- بندر را تعریف کنید ؟ 1


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389 توسط 
 خدا دوست انسان هاست.خدا همه ی موجودات را دوست دارد.اگر لطف و محبت خدا نبود، هیچ ابری نمی بارید .

          باغچه بان مرد بزرگی بود که با قلب روشن و اندیشه ی توانای خود ، دریچه ای از امید و آرزو به دنیای تیره و خاموش بسیاری از کودکان کشور ما باز کرد .

        یونیسف یک سازمان جهانی وابسته به سازمان ملل متحد است . این سازمان تلاش می کند تا کودکان محروم و عقب مانده ، زندگی بهتری داشته باشند .

          غلام رضا تختی ، مظهر مهربانی و آزادگی ، یکی از بزرگ ترین پهلوانان و ورزش کاران ایرانی است .

    قهرمان داستان های ژول ورن ، مردمانی شریف و دلیرند که برای پیشرفت دانش ،خوش بختی انسان ها آبادانی جهان و از بین بردن بدی ها و بیماری ها می کوشند .

          ما هر سال در ماه محرم ، به یادآوری رویدادهای کربلا می پردازیم و می کوشیم تا راه امام حسین (ع) را بهتر بشناسیم .

         ما باید ثروت های گران بهای کشورمان را بشناسیم ، از آن ها درست استفاده کنیم و آن ها را مانند امانتی بزرگ به نسل های آینده بسپاریم .

         در اوایل بهار هوا لطافت خود را باز می یابد . دشت ها جامه ی سبز می پوشند و درختان شکوفه می دهند .

         داستان ها از اندیشه ها ، عادت ها ، خیال بافی ها ، آرزوها و عقیده های پیشینیان با ما سخن می گویند ، از این رو ، می توان آن ها را از کهن ترین منابع تاریخ به شمار آورد .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389 توسط 

آیا میدانستید که دانشمندان ثابت کرده اند که گل سرخ ترکیبی از بوی 40 نوع گل مختلف است ؟

آیا میدانستید که اگر کلفتی تار عنکبوت به اندازه مغز یک مداد به هم تنیده میشد می توانست یک هواپیمای بویینگ سنگین وزن را تحمل کند ؟

آیا میدانستید که این حقیقت دارد که به راستی فیل از موش میترسد ؟

آیا میدانستید که شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل است ؟

آیا میدانستید که در حال حاضر 6 میلیون اختراع در جهان وجود دارد که ادیسون با 1094 اختراع رکورد دار است ؟

آیا میدانستید که اگر تمام کرات منظومه شمسی را با هم جمع کنیم و سپس آن را دو برابر کنیم باز هم به اندازه کره مشتری نمی شود ؟

آیا میدانستید که وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست ؟

آیا میدانستید که ملخ ها فراوان ترین موجودات بر روی زمین هستند و موجوداتی هستند که در روز دو برابر وزن خود غذا می خورند ؟

آیا میدانستید که هر چشم مگس از10 هزار عدسی تشکیل شده است ؟

آیا میدانستید که طبیعت سیاره اورانوس بر خلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است ؟

آیا میدانستید که سوسک ها مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند. آنها میتوانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند ؟

آیا میدانستید که نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود ؟

آیا میدانستید که شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است ؟

آیا میدانستید که لاشخورها قادر به دیدن یك موش كوچك از ارتفاع ۴ كیلومتری میباشند ؟

آیا میدانستید که مردم فیلیپین به بیش از ۱۰۰۰ لهجه سخن میگویند ؟

آیا میدانستید که مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند ؟

آیا میدانستید که مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری میكند ؟

آیا میدانستید که خورشید در مدار کهکشان شیری با سرعت ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکند ؟

آیا میدانستید که نام قدیم یونان، هلاس برگرفته از هلیوس خدای خورشید بوده است ؟

آیا میدانستید که فقط قورباغه های نر قور قور می کنند ؟

آیا میدانستید که خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت ۵۰ كیلومتر در ساعت بدود ؟

آیا میدانستید که افراد باهوش داراى روى و مس بیشترى در موهایشان هستند ؟

آیا میدانستید که شكلات بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد، با کمی شكلات میتوان یك سگ را کشت ؟

آیا میدانستید که یک قطره لیكور عقرب را دیوانه می كند و عقرب خودش را نیش می زند و می كشد ؟

آیا میدانستید که مایع موجود در نارگیل نارس را می توان بجای پلاسمای خون استفاده كرد ؟

آیا میدانستید که درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد ؟

آیا میدانستید که زهره تنها سیاره ای است كه در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد ؟

آیا میدانستید که برای اینكه ۷۰۰ گرم به وزن شما اضافه شود باید ۹ كیلو سیب زمینی بخورید ؟

آیا میدانستید که در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد ؟

آیا میدانستید که شیرینی تنها مزه ای است كه جنین در رحم مادر هم می فهمد ؟

آیا میدانستید که زنبور عسل ۵ چشم دارد كه ۲ تا اصلی در بغل سر و ۳ تا بر روی سر او قرار دارد ؟

آیا میدانستید که 20 درصد آب شیرین جهان میان آمریكا و كانادا قرار دارد ؟

آیا میدانستید که بیماری قند اولین عامل كوری در مردم جهان است ؟

آیا میدانستید که دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح ها خمیازه میکشند ؟

آیا میدانستید که زنبور از بوی عرق بدش میاید و به كسی كه بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می‌كند ؟

آیا میدانستید که رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت كننده است ؟

آیا میدانستید که نعناع سكسکه و تنگی نفس را شفا میدهد ؟

آیا میدانستید که جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است ؟

آیا میدانستید که نوزاد بیش از ۳۰۰ استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یكدیگر جوش می خورند ؟

آیا میدانستید که تقریباً یك سوم وزن یك زن و یك دوم وزن یك مرد را ماهیچه تشكیل می دهد ؟

آیا میدانستید که لایه بیرونی پوست انسان هر ۲ هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض میشود ؟

آیا میدانستید که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می‌شود ؟

آیا میدانستید که موشهای صحرایی سالانه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند ؟

آیا میدانستید که چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با ۱۳ کشور هم مرز است ؟

آیا میدانستید که موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند ؟

آیا میدانستید که خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد ؟

آیا میدانستید که برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یک عدد سیب قرار دهید ؟

آیا میدانستید که یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم كافی برای كشتن ۲۲۰۰ انسان را دارد ؟

آیا میدانستید که مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند ؟

آیا میدانستید که بیشترین سر دردهای معمولی از كم نوشیدن آب می باشد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم مهر 1389 توسط 
آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کورش در شمال ایران در سال ۵۴۴ قبل از میلاد ساخت ، ساخته شد ▪ آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتی ...
آیا میدانید :اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند
آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند
▪آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف کرد ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است
▪ آیا میدانید : اولین ارتش سواره در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با ۱۱۵ سرباز
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در ۷۰۰۰ سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند
▪ آیا میدانید : اولین مردمانی که قاره آمریکا را کشف کردند ایراینان بودند و کریستف کلب و واسکودوگاما بر اثر خواندن کتابهای ایرانی که در کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره پیمایی افتاده اند
▪ آیا میدانید : کلمه شاهراه از راهی که کورش بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته شده
▪ آیا میدانید : کورش کبیر در شوروی سابق شهری ساخت به نام کورپولیس که خجند امروزی نام دارد
▪ آیا میدانید : کورش پس از فتح بابل به معبد مردوک رفت و برای ابراز محبت به بابلی ها به خدای آنان احترام گذاشت و در همان معبد که بیش از ۱۰۰۰ متر بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود به آنان تاج گذاری کرد
▪ آیا میدانید : اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط کورش کبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد
▪ آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کورش در شمال ایران در سال ۵۴۴ قبل از میلاد ساخت ، ساخته شد
▪ آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت ۴۰ سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد
▪ آیا میدانید : کمبوجبه فرزند کورش بدلیل کشته شدن ۱۲ ایرانی در مصر و به جای عذر خواهی فرعون مصر از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود و به همین دلیل کمبوجیه با ۲۵۰ هزار سرباز ایرانی در روز ۴۲ از آغاز بهار ۵۲۵ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد . و به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود
▪ آیا میدانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند برگذیده شد و در بهار ۵۲۰ قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر تهاد و برای همین مناسبت ۲ نوع سکه طرح دار با نام داریک ( طلا ) و سیکو ( نقره ) را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین پولهای جهان شد
▪ آیا میدانید : داریوش کبیر طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بداند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگذین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت . ( داریوش به حق متعلق به زمان خود نبود و ۲۰۰۰ سال جلو تر از خود می اندیشید
▪ آیا میدانید : داریوش در پائیز و زمستان ۵۱۸ – ۵۱۹ قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغد آورد
▪ آیا میدانید : داریوش بعد از تصرف بابل ۲۵ هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوق بردگی شاه بابل بود آزاد کرد
▪ آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهرای بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت
▪ آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش کبیر به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت کاخ پرسپولیس ۳ سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۶۵ سال به طول انجامید
▪ آیا میدانید : داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده ۲۵ هزار کارگر به صورت ۱۰ ساعت در تابستان و ۸ ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر ۵ روز یکبار یک سکه طلا ( داریک ) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه ۲۵۰ گرم گوشت همراه با روغن – کره – عسل و پنیر میداده است و هر ۱۰ روز یکبار استراحت داشتند
▪ آیا میدانید : داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق همراه بوده است
▪ آیا میدانید : تقویم کنونی ( ماه ۳۰ روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی “دنی تون” بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است
▪ آیا میدانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند
▪ آیا میدانید : داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه – وزارت آب – سازمان املاک – سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد
▪ آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد
▪ آیا میدانید : داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از ایران بوده سدی عظیم بروی رود سند بنا نهاد
▪ آیا میدانید : فیثاغورث که بدلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد
▪ آیا میدانید : در طول سلطنت داریوش کبیر ۲۴۲ حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بوده که با ۲۴۲ مورد شورش مقابله کرد و همه را برا جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد . او در سال آخر پادشاهی به اندازه ۱۰ میلیون لیره انگلستان ذخیره مالی در خزانه دولتی بر جای گذاشت داریوش در سال ۵۲۱ قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم
▪ آیا میدانید آئین زرتشت نخستین انقلاب انسانگرایی و آزادیخواهی در تاریخ بود. تمام نوشتارهای تاریخی نشان میدهد که چه اندازه این انقلاب جهان را به پیش کشاند و چه اندازه بر فرهنگ جهانی تاثیر گزاشت .
▪ آیا میدانید « تحولی که زرتشت در فرهنگ ایران به وجود آورد زنهای ایرانی را در تمام زمینه ها هم تراز مردان کرد و زنها از چنان آزادی برخوردار شدند که مانند آنرا در هیچ جایی از دنیای باستان نمیتوان یافت. درآن زمان یونانیها با زنان خود مانند برده رفتار میکردند و ارسطو میگفت زن نمیتواند روح داشته باشد.
پل دو بروی: تاریخ فلسفه زرتشت، پاریس ۱۹۸۴ رویه ۱۱۰
▪ آیا میدانید هیچ صفحه ا ی از کتابهای تاریخ نمیتواند گواه دهد که یک نفر بزور به اندیشه زرتشت وارد شده باشد. اگر جز این بود زمانی که ایرانیان امپراتوری جهانی درست کرده بودند، یونان و هند و مصر و تمام خاور میانه و نیمی از آفریقا زرتشتی شده بودند. ( پل دو بروی: تاریخ فلسفه زرتشت، پاریس ۱۹۸۴ رویه ۱۱۴)
▪ آیا میدانید در فرمان آزادی کورش (قانون حقوق بشر). که ۲۵۴۱ سال پیش با خط میخی روی استوانه بزرگی نوشته شده و امروز در موزه لندن است، این جمله ها آمده اند۰ « انسانها آزادند که هر خدایی را که دلخواه آنها است بپرستند، آنها آزادند که در کشور دلخواه خویش زندگی کنند، همگی باید در آرامش و صلح زندگی نمایند.....». ( و. ایلرز : ترجمه استوانه کورش از خط میخی، ۱۹۷۴ : ی. کیله: تفسیر نوشتار استوانه کورش، ۱۹۷۳ ) .
▪ آیا میدانید پس از آزادی یهودیان از اسارت بابل بوسیله کوروش بزرگ، ساختن معبد اورشلیم بوسیله داریوش و جمع آوری تورات بوسیله خشایارشاه، سه پادشاه زرتشتی ایران، پیامبران یهودی همچون ایسایی، ژرمی، ازقیل ودانیل، کورش بزرگ را در تورات « فرستاده خدا و پیام آور آزادی» خواندند. (ژرار ایزرایل: کورش بزرگ، پاریس ۱۹۸۷)

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم مهر 1389 توسط 

الف) گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

1

آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟ الف)فرورفته o  ب) تختo  ج ) برآمدهo              

2

سنگ هایی که بر اثر سرد شدن مواد داغ تشکیل می شوند ........ نام دارند ؟ الف) رسوبی o            ب) آذرینo   ج ) دگرگونیo

3

در کدام مورد از سنگ ها و کانی ها استفاده نمی شود ؟     الف) پزشکی o  ب) ساختمان سازیo             ج ) چرم سازی o

4

قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟ الف) سیتوپلاسم o  ب) هستهo                         ج ) پوسته o 

5

محل غذاسازی گیاهان .......... است . الف) ساقه  ب) برگo   ج ) میوه o

6

چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟ الف) نورخورشید o  ب) هوا o   ج ) سبزینه o

7

کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟ الف) آب و نمک  o  ب) آب و شن o                                   ج ) آب و براده آهن o

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب بگذارید .

1

بدن کرم .................از قطعه های پهن ساخته شده است .

2

کشاورزی یعنی پرورش .. ...................... .

3

بدن موجودات زنده از ..................... ساخته شده است .  

4

اجسامی که برق را از خود عبور می دهند ........................... نام دارند .  

5

به نور خورشید که توسط ماده برگردانده می شود ...................... می گویند .  

6

میکروسکوپ برای دیدن ............................ بکار می رود .

ج ) پاسخ مناسب را علامت بزنید . ( ص - غ  )

1

گیاهان همه مواد لازم برای غذاسازی را از زمین می گیرند .   الف) ص o  ب) غo  

2

سنگ های آذرین لایه لایه هستند . الف) ص o  ب) غo  

3

سر پیچ جاده ها از آینه برآمده استفاده می شود . الف) ص o  ب) غo  

5

تلسکوپ برای دیدن سیاره ها بکار می رود . الف) ص o  ب) غo  

6

همه مخلوط ها محلول هستند . الف) ص o  ب) غo  

7    

تخم مرغ یک سلول بزرگ است . الف) ص o  ب) غo  

د )به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 1

اندام های تنفسی را نام ببرید ؟ ( 4 مورد )

 

2

گرم و سرد ترین سیاره منظومه شمسی را نام ببرید ؟

3

حلال را تعریف کنید ؟

3

بازتابش نور چیست ؟

4

چگونه می توان قدرت آهن ربای الکتریکی را زیاد کرد ؟ ( 2 مورد )

5

چرا هنرمندان سنگ را برای کار خود انتخاب می کنند ؟

6

منظومه شمسی چیست ؟

7

سرخرگ ها و سیاهرگ ها در کجای بدن قرار دارند ؟

8

اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می کنند خوردن دارو چخ فایده ای دارد ؟

9

قسمت های مختلف خون را نام ببرید ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم مهر 1389 توسط 

الف : پاسخ صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید.

سلول های بدن از چه راهی زیاد می شوند؟

الف: جوانه زدن ()                  ب: تقسیم شدن ()              ج: خرد شدن ()           د: بزرگ شدن ()

محل غذاسازی همه ی گیاهان در کدام قسمت است؟

الف : میوه()                 ب : ساقه ()                  ج : برگ()                  د : ریشه ()

کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

گردش یک بار کره ی ماه به دور زمین چند هفته طول می کشد؟

الف : 4 هفته ()                   ب: 3 هفته ()                     ج : 2 هفته ()                د : 5 هفته ()

مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

وظیفه ی دفاع از بدن در برابر میکروب ها به عهده ی کدام قسمت خون است؟

الف: پلاسما()                   ب: سیتوپلاسم()                   ج: گلبول های سفید()                   د : گلبول های قرمز()

ب : در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

قسمت مایع مانند و غلیظی که تمام سلول را پر می کند...........................نام دارد.

کشاورزی یعنی..........................................................................................................

فراوان ترین گروه بندپایان ............................هستند.

هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها گاز .................. است.

در محلول شکر در آب به شکر ماده ی ......................وبه آب ماده ی ........................می گویند.

لوله های حمل کننده ی خون ....................... هستند.

بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی ........................ است.

قرمزی رنگ خون مربوط به وجود ............................. است.

به سنگ هایی که بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آیند سنگ های ................. می گویند.

ج : به سوالات زیر پاسخ دهید:

گیاهان برای غذاسازی به چه موادی نیاز دارند؟

کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید با ذکر مثال؟

در هر یک از مکان ها و وسایل زیر از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟

کوره ی آفتابی (                     )                            آرایشگاه (                                )

سر پیچ جاده (                         )                          زیبابین (                                )

رسانا و نا رسانا را تعریف کنید با ذکر مثال.

رسانا :..........................................................................................................................................

نارسانا: .......................................................................................................................................

سنگ های دگرگون چگونه تشکیل می شوند؟

وظیفه ی گلبول قرمز چیست؟

چرا هنگام فعالیت ، تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

چهار استفاده ی سنگ ها و کانی ها را بنویسید.

آیا همه ی مخلوط ها محلول اند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

کار هر سلول چیست:

سلول عصب :................................................................................................................................

ماهیچه : .......................................................................................................................................

قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیز هایی بستگی دارد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم مهر 1389 توسط 

1 هشت بسته ی ده هزار تایی چند می شود ؟ باعلامت ×نشان دهید0

الف)800000    (  )                         ب)18000   (  )

ج)80000         (  )                           د)81000      (‌‌  )

2 کوچک ترین عدد بین اعداد زیر کدام است؟باعلامت×نشان دهید0

الف)100101( )              ب)101000( )               ج)101010( )            د)100110 ( )

3 برای رسم یک خط کافیست چند نقطه از آن را داشته باشیم؟

الف)یک نقطه( )                ب)دو نقطه( )                  ج)سه نقطه( )                   د)چهارنقطه( )

4 یک پاره خط چند نقطه ی وسط دارد ؟

 الف )5 تا( )               ب)6 تا( )                    ج)3 تا()                 د)1

5 به خطی که ازدوطرف باز باشد000000000000000000می گویند0

 الف)نیم خط( )            ب)پاره خط( )           ج)خط راست( )                د)خط شکسته( )

6 زاویه ای  که از زاویه ی راست کوچک تر باشد چه نامیده می شود؟

الف)تند( )               ب)راست( )                   ج)قائمه( )                    د)زاویه ی باز( )

7 ‍‍‍در کدام عدد ارزش مکانی 3 بیشبر است؟

الف)93256 ( )           ب)99083 ( )                    ج)99399( )                   د)911939 ( )

8  کدام یک از ضرب های زیر رابه کمک جمع نمی توان انجام داد؟

الف)1×8 ( )             ب)0 ×6 ( )                       ج)7 ×1 ( )                      د) 2×7 ( )

9 از یک نقطه ی خارج یک خط ،چند عمود می توان بر آن رسم کرد؟

الف)5 خط( )                   ب)2خط ( )                           ج)1خط ( )                          د)خط های زیاد ( )

10 در کدام یک از خط های زیر عمود منصف رامی توان رسم کرد؟

الف)خط( )                   ب)پاره خط( )                  ج)نیم خط( )                 د)خط راست ( )

11 چهار ضلعی که دو ضلع موازی داشته باشدچه می گویند؟

الف)مربع( )                     ب)ذوزنقه( )                ج)لوزی( )                          د) مستطیل ( )

12 ضلع روبه روی زاویه ی راست در مثلث قائم الزاویه چه نام دارد؟

الف)راس( )                       ب)نیم خط( )                  ج)قطر( )                     د)وتر

13 کدام یک از اعداد زیر نمی تواندباقی مانده ی تقسیم عددی بر 5 باشد؟

الف)0 ( )                  ب)3 ( )                             ج)4 ( )‌                            د)6 ( )

14 به جواب تقسیم چه گفته می شود؟

الف) خارج قسمت( )                 ب)باقی مانده( )                      ج)مقسوم( )                  د)مقسوم علیه( )

15 واحد اندازه گیری گازوئیل کدام یک از موارد زیر است؟

الف)سانتی متر( )                     ب)لیتر( )                           ج)کیلوگرم( )                  د)متر مربع( )

16 کدام یک از اعداد زیرهم بر4 وهم بر3 بخش پذیر است؟

 الف)460 ( )                  ب)192 ( )                     ج)35 ( )                     د)220 ( )


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم مهر 1389 توسط 

درس سوم

1_دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند کدام است؟

الف)مدرسه              ب)خانواده              ج)مسجد              د)کشور

2_چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه کار مدرسه را تنظیم می کند؟

الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

3_تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست؟

الف)مدیر              ب)ناظم                ج)دفتر دار          د)مربی پرورشی

4_بهترین راهنمای ما در مدرسه چه کسی است؟

 الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

درس چهارم

1_هنگام نماز جماعت پیش نماز یا امام جماعت در کجا قرار می گیرد؟

 الف)در صف های منظم                                 ب)جلو تر از همه در محراب       

 ج)پشت سر مردم                                         د)در صف اول نماز جماعت

2_مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است؟

الف)شهری               ب)روستایی             ج)اسلامی            د)ایلی

3_مردم در مسجد چه می کنند؟

الف) خداراعبادت می کنند                                ب )کلاس سواداموزی تشکیل می دهند         

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                         د) همه ی موارد صحیح است

4_ مردم درمسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

الف)با یک دیگر نماز می خوانند                           ب)با یک دیگر دعا می کنند            

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                            د)با یک دیگر در مراسم خاص شرکت می کنند

درس پنجم

1_بیشتر روستاییان به چه کاری مشغول هستند؟

الف)دام پروری     ب)کشاورزی و باغ داری        ج)کارهای دستی         د) کارهای صنعتی

2_کدام نهاد پس ار پیروزی انقلاب اسلامی در بیشتر روستاها مدرسه و حمام و مسجد ساخته است؟

الف)وزارت آموزش و پرورش      ب)وزارت بهداشت       ج)جهاد سازندگی         د)وزارت مسکن

3_جهاد سازندگی در روستا ها کدام یک از وظایف زیر را بر عهده ندارد؟

الف)ساختن مسجد                                            ب)ساختن حمام     

ج)درس دادن به بچه ها                                     د)فراهم ساختن آب آشامیدنی سالم

درس ششم

1_کدام یک از فعالیت های زیر در شهرها وجود ندارد؟

الف)کار در کارخانه ها     ب)کار کشاورزی     ج)کار در فروشگاه ها       د)کار در بیمازستان ها

 

_معمولا اطراف شهر،محل چه جاهایی است؟

الف)اداره ها                ب)فروشگاه ها         ج)کارگاه ها               د)بیمارستان ها

3_اداره ی هر شهر بر عهده ی کدام سازمان است؟

الف)راهنمایی و رانندگی        ب)وزارت راه       ج)شهرداری         د)پلیس

4_معمولا محل اداره های مهم و فروشگاه ها و بیمارستان ها در شهرها کجاست؟

الف)ابتدای ورود به شهر        ب)بیرون شهر            ج)اطزاف شهر          د)مرکز شهر

5_در شهرها دود اتومبیل ها و کارخانه ها چه مشکلی را به وجود می آورد؟

الف)آرامش شهر را بر هم می زنند                       ب)پاکیزگی شهر را دشوار می سازد

ج)ترافیک در شهر ایجاد می کنند                          د)هوای شهر را آلوده می کنند

درس هفتم

1_نام خانواده ی بزرگ ایران چیست؟

الف)کشور ایران            ب)ملت ایران                ج)امت ایران              د)مردم ایران

2_زبان و خط رسمی ایراان کدام است؟

الف)عربی                   ب)فارسی                   ج)کردی                       د)ترکی

3_سال ایرانی از چه روزی آغاز می شود؟

الف)آخر اسفند             ب)اول مهر               ج)اول فروردین                د)آخر فروردین

4_ملت ایران در کدام مورد با هم مشترک نیستند؟

الف)قانون اساسی                  ب)پرچم                   ج)سرود                 د)آداب و رسوم

5_رنگ پرچم ایران چه رنگی است؟

الف)سبز                           ب) قرمز                     ج)سفید                    د)هر سه رنگ

درس هشتم

1_همه ی مسلمانان جهان در کشورهای مختلف کدام خانواده ی بزرگ را تشکیل می دهند؟

الف)ملت                    ب)خانواده                  ج)امت اسلامی                     د) شهری

2_مسلمانان جهان چند نفر هستند؟

الف)ده میلیون نفر      ب)صد میلیون نفر        ج)بیش از یک میلیارد نفر         د)یک میلیون نفر

3_همه مسلمانان جهان در کدام یک از موارد زیر با هم مشترک هستند؟

الف)پرچم                ب)سرود ملی              ج)کتاب آسمانی                       د)تقویم

4_چه کسانی اعضای امت اسلامی هستند؟

الف)همه ی مردم ایران                                 ب)همه ی مسلمانان ایران  

ج)همه ی مردم جهان                                   د)همه ی مسلمانان جهان

5_پیامبر همه ی مسلمانان جهان کیست؟

الف)حضرت موسی(ع)                                ب)حضرت عیسی(ع)     

 ج)حضرت محمد(ص)                                د)حضرت نوح(ع)

6_ جملهی زیر از کیست؟

"هرگاه مسلمانی فریاد عدالت خواهی مظلومی را بشنود و به او کمک نکند مسلمان نیست."

الف)امام علی (ع)                                       ب)امام حسن(ع)

 ج) حضرت محمد(ص)                                د)امام حسین(ع)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 توسط 

سوالات چهار گزینه ای تاریخ

درس یک

1_مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساخت خانه         ب)فراهم کردن غذا        ج)نداشتن ابزار       د)بی سوادی

2_خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت داده یکی عقل و دیگری.........است

الف)پاهای نیرومند       ب)چشم بینا              ج)گوش شنوا           د)دست توانا

3_اولین ابزارهای ساخته شده توسط انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف)سنگ              ب)آهن                     ج)چوب                   د)چرم

درس دوم

1_اولین حیوانی که انسان توانست اهلی کند کدام حیوان بود؟

الف)گاو              ب)سگ                  ج)گوسفند                  د)اسب

2_انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

الف)دام پروری       ب)خانه سازی        ج)کشاورزی             د) ساختن ابزار

درس سوم

1_در زمان های قدیم انسان ها نیاز های خود را از چه راهی برطرف می کردند؟

الف)از راه خریدن کالا      ب)از راه مبادله ی کالا با کالا  ج)از راه به زور تصاحب کردن    د) از کالاهای دیگر استفاده نمی کردند

2_اولین شهرها در کنار کدام یک از رودهای زیر در ایران به وجود آمد؟

الف)دجله                ب)فرات                   ج)کارون                د)نیل

3_وقتی یک فرمانرو بر چند شهر و روستا چیره می شد به این ترتیب...............به وجود می آمد.

الف)شهرها            ب)روستاها               ج)کشورها                 د)دهکده ها

درس چهارم

1_حضرت نوح (ع) در کجا زندگی می کرد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

2_خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد که خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

3_حضزت ابراهیم (ع) در کدام شهر به دنیا آمد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

4_حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف)بابل-نمرود      ب)مصر-فرعون       ج)بین النهرین-هیرود     د)فلسطین-فرعون

5_به فرمان خداوند آتش برای کدام پیامبر سرد شد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

درس پنجم

1_آریایی ها از کدام جهت به سرزمین ما آمدند و در آنجا ساکن شدند؟

الف)جنوب خلیج فارس       ب)شمال دجله و فرات     ج)شمال دریای خزر      د)شمال غربی

2_کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف)مادها                ب)پارس ها               ج)پارت ها                      د)آشوری ها

3_مادها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

الف)ایلام                 ب)شوش                  ج)هگمتانه                     د)بابل 

4_هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف)پارت              ب)پارس                    ج)ماد                      د)آشور

5_پارس ها به رهبری چه کسی دولت ماد را از بین بردند؟

الف)کوروش           ب)داریوش               ج)اسکندر مقدونی         د)داریوش سوم

6_مادها بیشتر وقتهابا چه کسانی در حال جنگ بودند؟

الف)آشوری ها               ب)پارس ها               ج)پارت ها          د)مصری ها

درس ششم

1_کدام پادشاه ایرانی لیدی و بابل را شکست داد و سرزمین آنها را تصرف کرد؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)اشک

2_چه کسی حکومت هخامنشیان را تاسیس کرد؟

الف)داریوش            ب)اسکندر                     ج)کوروش            د)اردشیر

3_نخستین بار در زمان کدام پادشاه از طلا سکه زدند؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)انوشیروان

4_پایتخت معروف هخامنشیان چه نام داشت؟

الف)هگمتانه             ب)نینوا                      ج)ایلام                  د)تخت جمشید

5_کدام پادشاه یونانی‘ تخت جمشید پایثخت هخامنشیان را آتش زد؟

الف)داریوش              ب)کوروش               ج)اسکندر مقدونی        د)اشک

6_اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان ایران قرار دارد؟

الف)فارس                  ب)اصفهان             ج)یزد                  د)کرمان

7_هخامنشیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)400 سال            ب)225 سال            ج)200 سال           د)500 سال

درس هفتم

1_حکومت سلوکیان به دست چه کسانی از بین رفت؟

الف)هخامنشیان          ب)پارت ها              ج)پارس ها             د)مادها

2_حکومتی که پارت ها به وجود آوردند چه نام داشت؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

3_کدام پادشاه اشکانی ایران را به کشوری بزرگ و قدرتمند تبدیل کرد؟

الف)داریوش           ب)کوروش                 ج)اردشیر             د)مهرداد دوم

4_کدام پادشاه حکومت هخامنشیان را شکست داد؟

الف)داریوش           ب)کوروش               ج)اسکندر               د)مهرداد دوم

5_پس از اسکندر چه حکومتی در ایران به وجود آمد؟

الف)سلوکیان            ب)هخامنشی            ج)اشکانی               د)ساسانی

6_آخرین پایتخت اشکانیان کدام شهر بود؟

الف)تیسفون            ب)صد دروازه          ج)هگمتانه              د)تخت جمشید

7_جنگ بین ایران و روم بر س چه سرزمینی بود؟

الف)بابل                ب)تخت جمشید         ج)ارمنستان           د)لیدی

8_سردار شجاع ایرانی که موفق شد رومی ها را شکست دهد چه نام داشت؟

الف)کورش            ب)داریوش             ج)سورنا               د)کراسوس

درس هشتم

1_چه کسی دولت ساسانیان را به وجود آورد؟

الف)کوروش            ب)داریوش              ج)اردشیر          د)ساسانیان

2_در زمان ساسانیان چه کسی دین زردشت را دین رسمی کشور اعلام کرد؟

الف)انوشیروان        ب)اردشیر             ج)یزدگرد            د)خسروپرویز

3_پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟

الف)تخت جمشید       ب)صد دروازه        ج)تیسفون           د)هگمتانه

4_طاق کسرا در زمان کدام پادشاه ساسانی ساخته شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)یزدگرد

5_طاق کسرا در کدام شهر بنا شده است؟

الف)صد دروازه       ب)تیسفون              ج)بابل               د)فارس

6_دانشگاه جندی شاپور در زمان کدام پادشاهان تاسیس شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)داریوش

7_در زمان کدام حکومت معماری و سنگ تراشی پیشرفت بسیار کرد؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

8_کدام یک از موارد زیر در طبقه ی بزرگان هستند؟

الف)کارگران        ب) پیشه وران             ج)کشاورزان          د)روحانیون زردشتی

9_در دوره ی ساسانیان کدام یک جزء طبقه ی مردمی معمولی بودند؟

الف)جنگاوران       ب)کشاورزان             ج)روحانیون          د)اشراف

10_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه مالیات می پرداختند؟

الف)اشراف          ب)روحانیون            ج)کارگران         د)جنگاوران

11_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه در موقع جنگ سپاه پیاده را تشکیل می دادند؟

الف)جنگاوران        ب)پیشه وران        ج)اشراف             د)روحانیون

12_در زمان ساسانیان شغل های مهم کشور در دست کدام طبقه بود؟

الف)اشراف          ب)کشاورزان        ج)پیشه وران          د)کارگران

درس نهم

1_بعد از انوشیروان چه کسی به پادشاهی رسید؟

الف)داریوش          ب)ساسان          ج)اردشیر              د)خسرو پرویز

2_آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت؟

 الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان      د)اسکندر

3_کدام پادشاه ساسانی نامه ی حضرت محمد (ص) را پاره کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

4_پیامبر بزرگ اسلام به کدام یک از پادشاهان ساسانی نامه نوشت و او را به دین اسلام دعوت کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

5_ساسانیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)600 سال         ب)225 سال          ج)400 سال          د)500سال

سوالات چهار گزینه ای مدنی

درس اول

1_خانواده چگونه تشکیل میشود؟

الف)با ازدواج زن و مرد         ب)با تولد فرزندان   ج)با زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ

د)با ساختن خانه و خریدن وسایل

2_کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است؟

الف)هزینه های بیشتر     ب)سر و صدای زیادتر       ج)عدم استراحت پدر و مادر     د)هر سه مورد

درس دوم

1_کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص جمعه است؟

الف)دیدن اقوام           ب)گردش            ج)نماز جمعه               د)نظافت

2_اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی چیست؟

الف)احترام به والدین      ب)داشتن نظم      ج)عادت            د)کمک کردن

3_ ما باید در زندگی خود نظم داشته باشیم یعنی چه؟

الف) به وظیفه ی خود عمل کنیم                ب) هر چیزی را در جای معینی بگذاریم  

ج)هر کار را وقت مخصوص آن انجام دهیم               د)هر سه مورد را با هم انجام دهیم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 توسط 

جهت فرعی جنوب شرقی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال و شرق        ب)جنوب و مغرب      ج)جنوب و شرق      د)شمال و مغرب

5_اگر طوری بایستیم که رو به روی ما مغرب باشد پشت سرمان چه جهتی قرار می گیرد؟

الف)جنوب              ب)مشرق              ج)شمال                 د)مغرب

6_بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)جنوب              ب)مشرق              ج)شمال                 د)مغرب

7_بین دو جهت فرعی شمال غربی و جنوب غربی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال              ب)جنوب              ج)مشرق                د)غرب

درس پنجم

بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد؟

الف)دنا                ب)زرد کوه           ج)دماوند               د)سهند

2_در نقشه معمولا کوه ها به چه رنگی نشان دهده می شوند؟

الف)قهوه ای        ب)سبز                 ج)آبی                  د)زرد

3_زمین های پایین کوه چه نامیده می شوند؟

الف)دامنه ی کوه     ب)قله               ج)رشته کوه          د)کوهپایه

4_رشته کوهی که در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد چه نامیده می شود؟

الف)البرز             ب)زاگرس          ج)سهند              د)سبلان

5_قله ی سبلان در کدام طرف ایران قرار دارد؟

الف)شمال            ب)شمال شرقی       ج)شمال غربی      د)مغرب

6_در نقشه ی ایران شهر تهران در کدام جهت رشته کوه البرز قرار گرفته است؟

الف)دردامنه های شمالی     ب)در غرب    ج)در دامنه های جنوبی   د)در شرق

7_به بالاترین نقطه ی کوه چه می گویند؟

الف)قله               ب)کوهپایه             ج)دامنه               د)رشته کوه

درس ششم

1_خاک کدام یک از مناطق زیر برای کشاورزی مناسب نیست؟

الف)جلگه ی خوزستان    ب)جلگه ی مازندران     ج)دشت کویر     د)جلگه ی مغان

2_جلگه ی بسیار حاصلخیز و پهناور ایران چه نام دارد؟

الف) جلگه ی خوزستان    ب)جلگه ی گیلان        ج)جلگه ی مغان   د)جلگه ی مازندران

3_شن و ماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود؟

الف)رود              ب)آبرفت                  ج)جلگه                  د)جویبار

4_از ته نشین شدن آبرفت ها روی هم پس از سالهای زیاد چه چیز هایی به وجود می آید؟

الف)رود              ب)جلگه                ج)جویبار                 د)دشت

درس هفتم

1_در چه موقع روز دماسنج دمای بیشتری را نشان می دهد؟

الف)صبح             ب)ظهر                ج)عصر                 د)شب

2_آب و هوای شهر یزد چگونه آب و هوایی است؟

الف)بارانی           ب)سرد                ج)گرم و خشک         د)معتدل

درس هشتم

1_در کدام یک از شهرهای زیر در تمام سال باران می بارد؟

الف)شهر کرد       ب)بندر انزلی        ج)یزد                 د)اصفهان

2_کدام یک از شهر های زیر تعداد ماه های خشک آن بیشتر است؟

الف)بندر انزلی       ب)شهر کرد        ج)یزد               د)گیلان

3_در کدام ناحیه باران فراوان می بارد و گرما و سرمای شدیدی وجود ندارد؟

الف)ناحیه ی خزری     ب)ناحیه ی کوهستانی    ج)ناحیه ی گرم و خشک