مطلب کلاس چهارم
 

در جمله های زیر منادا را مشخص کنید یا رب مرا کمک کن ( ) سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز ( )

مخالف هر کلمه را داخل کمانک بنویس کوتاه ( ) زشت ( ) کهنه ( ) طلوع ( )

با اضافه کردن ستان به هر کلمه یک کلمه مناسب در داخل کمانک بنویس گل ( ) بهار ( )

جمع هر کلمه را بنویس مدرسه ( ) ولی ( ) خانه ( ) کتاب ( )

کدام کلمه با بقیه کلمات متفاوت است تاریک - آبی - سفید - بنفش ( ) شعر بیت قافیه داستان ( )

کلمات را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن ( اعلام -مشعل -صلوات- مهلت- حریف ) ( )

جملات را کامل کن خواب دیدم در مسابقات المپیک ................... ورزش مورد علاقه من .....................

یک جمله پرسشی بنویس

شکل گفتاری کلمات را بنویس حمام ( ) آسان ( ) میهمان ( ) آمدم ( )

این شعر یعنی چه ؟ بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

به نام خدا

 

نام : .....................................            بنویسیم چهارم                                                           

نام خانوادگي : ......................                              

          

برای کلمه های زیر یک هم خانواده بنویس .

علم (              )             قصد  (              )      فکر   (          )             درس (                   )

برای کلمه های زیر دو صفت مناسب بنویس

دانش آموز (                  ) (                     )      بهار (               ) (                      )                     

جمله های زیر را با یک فعل گذشته کامل کن .

حسن و علی به مدرسه .......................................

کبوترها در آسمان پرواز .....................................

 

مخالف کلمه های زیر را بنویس .

زشت (                     )   نو  (                )  

 رفتم   (                    )      طلوع  (                   )

 

در جمله ي زيرفاعل ، قيد و فعل را مشخص كنيد .

  زهرا هر روز درس هايش را مي خواند .

  فاعل (      )    قید (         )  فعل (                 )

 

 براي هر قسمت جمله مناسب بنويسيد .

الف) بالين : ............................................................................

ب ) ( نهال - دهقان - باغ ) : ......................................................

 

اصل كلمات زير را بنويس .

 نگه (                   )          

 روبه (                  ) 

  فتاد (               )

 

معنی اصطلاحات زیر را بنویسید .

         مو به مو (                              )             شانه به شانه (                  )

 

کدام کلمه با بقیه فرق دارد . در داخل کمانک بنویس .

( قاشق ، بشقاب ، چنگال ، میز )  (         ) 

 ( سعدی، حافظ ، جبار باغچه بان ، مولوی ) (        )

احمد ، محمود ، حامد ، اصغر )    (      ) 

( خواهد رفت ، دیده بودم  ، نوشته بود ، رفته است ) (      )

 

درباره ی  تصویر ساعت هنر دانش آموزانکلاس خود دو سطر بنویس

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

متن زیر را خوانده و به سئوالات پاسخ دهید .

خدایا ای یکتای بی همتا از تو می خواهم که در این ماه آخر تحصیلی مرا

 در تحصیل علم و دانش موفق گردانی تا بتوانم با کسب نمرات خوب و عالی

 از زحمات پدر و مادر و آموزگارم تشکر و قدردانی نمایم .

منادا در جمله ی بالا کدام کلمه است ؟ (        ) 

 در جمله ی بالا یک حرف ربط نام ببرید . (         )

 

در بیت زیر قافیه را مشخص کنید .

 علم چندان که بیشتر خوانی   چون عمل در تو نیست نادانی    قافیه (          )

 

در جمله ها ی زیر به جای کلمات داخل کمانک ، کلمه ی دیگری بنویسید .

در پارک ( اقوام ) ........ را دیدم . او با لا خره به (  هدف ) ................. خود رسید .

نباید در مصرف بنزین (اسراف ) ..................... کرد.

در شعب ابی طالب (مصیبت ) .............................. زیادی بر پیامبر وارد شد .

 

جمع کلمات زیر را بنویس .

        درس (                    )         فکر (                           )

 

جمله ی روبرو  را در دو سطر ادامه بده . من ماه فروردین را خیلی دوست دارم زیرا ...........................................................

................................................................................

.....................................................................................

............................................................................................................................................................................................

از بین موضوعات زیر یک موضوع را انتخاب کرده و در باره ی آن 8 سطرخوش خط بنویس .

* نامه ای به پدر و مادر خود بنویس و از زحمات ایشان در این سال تحصیلی تشکر کن   .

* فصل بهار را توصیف کن .

   موضوع ............................................

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 
هدف های کلی برنامه ی اموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتدایی

حیطه شناختی    1-اشنا یی  مختصربا زبان فارسی معیار2-گستر ش حوزه ی نمادها  و معا نی3-اشنا یی با گفتار ونوشتار و درک تفاوت ان  ها4-اشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان5-اشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی.سیاسی.ملی علمی و هنری در قالب زبان

حیطه ی عاطفی     الف) ایجاد پرورش وتقویت علا قه ونگرش مثبت نسبت به:- مبانی اعتقادی.فرهنگی وملی کشور

-بیان احساسا ت .وعواطف وافکار در قالب گفتا ر ونوشتار-جنبه های زیبایی سخن وتحسین ان-مطا لعه

ب)تلطیف احساسات وعواطف

بحث : روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی

معلم باید روش های تدریس خود را به شیوه ای طراحی کند که در آن موقعیت های فراوانی برای ارتباط دروس با زندگی پیش بینی شود.

1- یادگیری از طریق همیاری

معلمان بایدبه دانش آموزان فرصت دهند  تا به صورت گروهی و از طریق همیاری به یادگیری اقدام کنند .یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.

هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم کار موفق شوند.  سینر گوژی برای آموزش یادگیری از طریق همیاری چهار روش را ارائه می دهد :

 الف ) طرح کارایی گروه ب) طرح تدریس اعضای گروه ج)طرح قضاوت عملکرد ث)طرح روشن سازی طرز تلقی 

۲-الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی

یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان وهدایت آنها به بیان خلاق وگسترش انگاره های جدید عقلی از طریق توجه به بعد عاطفی وغیر معقول می شود. الگوی بدیعه پردازی است در این الگو ،به وسیله ی فعالیت استعاری به جریان آگاهانه تبدیل می شود . ازاین الگو اکثرا برای تدریس انشاء استفاده می شود .زیرا بیشتر از هر درس دیگری نیاز به پرورش تصورات ذهنی برای خلق چیزی جدیددارد . هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل مسائل می باشد. این روش به منظور کمک به افراد برای شکستن زمینه های ذهنی قبلی و پیداکردن راهی مناسب برای اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد. شش گام درتدریس این الگو عبارت است از :گام اول توصیف وضعیت جدید ،گام دوم "قیاس مستقیم ،گام سوم قیاس شخصی، گام چهارم تعارض فشرده ،گام پنجم قیاس مستقیم وگام ششم بررسی مجدد وظیفه اولیه

۳- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )

در این شیوه دو یا چند دانش آموز موضوعی را به صورت نمایشنامه اجرا می کنند .این شیوه ی تدریس ،نیاز به مهارت های خاص بازیگری ندارد؛ بلکه معلم می تواند بنا به محتوای آموزشی مورد نظر، به ضرورت از آن استفاده کند .از ویژ گی های مهم شیوه ی ایفای نقش این است که زبان آموزان با نمایش وبازیگران آن ،ارتباط عاطفی برقرارمی کنند وبا هیجان، مراحل نمایش را مشاهده می کنند .به این طریق، دقت ،تمرکز حواس وتوجه به مطالب افزایش می یابد ویادگیری بهتر وموثرتر انجام می گیرد .هم چنین این شیوه برای مقابله با کم رویی وخجالتی بودن برخی زبان آموزان که در کار زبان آموزی مشارکت کم تری دارند، بسیار مفید است .

۴-شیوه ی بحث گروهی

این شیوه  که اساسا یک شیوه ی تدریس شاگرد محور است ، برای سطوح بالاتر از سطح پایه کاربرد دارد وبرای شاگردان دوره ی ابتدایی چندان مناسب نیست .مثلا برای جلسه های گفت وشنود در سطح متوسط پیشرفته ، فواید بسیار دارد .دراین شیوه معلم در کنار صحنه می ماند واجازه می دهد زبان آموزان با هم صحبت کنند وفقط گاهی به سوال های آنان پاسخ می دهند اجرای این روش از هر روش دیگر دشوارتر است ؛ چون معلم بایدکاملا به روش مسلط باشد وزبان آموزان نیز با آمادگی قبلی وارد کلاس شوند .اداره کردن کلاس گفت وشنود به نحوی که همه ی زبان آموزان در گفت وگو شرکت کنند ودر باره ی اطلاعاتی که رد وبدل می شود ،علاقه نشان دهند،کاری مشکل است .در این زمینه روش مشاوره ای می تواند به موفقیت برنامه یآموزش زبان فارسی کمک زیادی کند .

5 - الگوی تفکر استقرائی

بر این اساس این الگو معلم به دانش آموزان مجموعه ای از اطلاعات در قلمرو خاصی مثل فرهنگ کشورها ارائه می دهد .وظیفه اصلی معلم درک آمادگی دانش آموزان برای کسب تجربه، فعالیتهای شناختی جدید ومورد استفاده قرار دادن  تجارب در موقعیت جدید است دانش آموزان اطلاعات را در مغز خود سازمان دهی می کنند نکات ومطالب مستتر در آنرا به یکدیگر ارتباط می دهند وسپس آموخته های خود را در موقعیت جدیدبه کار گرفته وتعمیم می دهند


وبدین وسیله به پیش گویی، فرضیه سازی وتوضیح پدیده های نا آشنا یی می پردازد . الگوی تفکر استقرائی موجب می شود که دانش آموزان اطلاعات را گرد آورند به دقت بررسی کنند به شکل مفاهیم در آورند ودست ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند . دانش آموزان با استفاده منظم از این شیوه توانایی کارآمدتری را در تکوین مفاهیم می یابند وبر چشم اندازهای خود در نگرش به اطلاعات می افزایند . الگوی تفکر استقرائی برای تدریس تکوین مفهوم وهمزمان آموزش مفاهیم به دانش آموزان تدوین شده وتوجه به منطق، زبان ومعانی کلمات، وماهیت دانش را پرورش می دهد.سه شیوه ی تدریس در این الگووجود دارد .نخستین آن تکوین مفهوم دومی تفسیرمطالب وسومی کاربرد اصول است . هر شیوه دارای سه گام می باشد .مرحله اول: ا- فهرست گیری 2- گروه بندی 3- عنوان دهی               مرحله دوم :1- تعیین جنبه های شاخص 2-کشف روابط 3- استنباط مرحله سوم: 1-پیشگویی نتایج 2- توضیح پیشگوییها 3-تصدیق پیشگویی


6- روش یورش مغزی در تدریس انشاء
تفکر ، عالی ترین مراتب عبادت است .امام محمد باقر( ع)

در رویکردهای نوین آموزش ، قصد این است که آموزش و پرورش دانش آموزان را برای نزدیکی در فضای اجتماعی آینده ، آماده سازد . هدف تعلیم وتربیت نوین ، بروفق آرای پیشگامان آموزش وپرورش پیشرو ، ارتقای سطح توانایی همه یادگیرندگان برای حل مسأله است.
یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا و ویژگیهایی منحصر به فرد است. آموزش دادن دانش آموزان با روش بارش مغزی حل مساله را به نحو خلاقانه ای در آنان بالا می برد . «روش بارش مغزی می تواند به عنوان وسیله ای برای یادآوری مفاهیم و اصول مورد نیاز برای حل مسئله به یادگیرندگان کمک می کند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ششم اسفند 1389 توسط 

1ـ نوشته های ناتمام زیر را کامل کنید.

الف) اگر دیگران نبودند ..........................................................................

ب) من ورزش را دوست دارم چون ................................................................
 
 


2ـ معنی کلمات زیر را بنویس.

 همدم ...............       ذبح ................      هدف ...............      شیوه ...................


 
3ـ برای هر کلمه یک صفت بنویس.

 اسب ..............       دریای ...............                    شب ......................5/1

 
4ـ مخالف کلمات زیر را بنویس.

  درون ...............         نــزدیک ...................         ضعیـف ....................2

 
5 ـ با واژه های زیر جمله بساز.

 عجیب و باور نکردنی ...........................................................................

 نمنــاک ...........................................................................................


 
6 ـ به اول کلمه های : زیر ، « پیش - پس - باز - قابل - خلاف » اضافه کن.

 ........... مانده      ........... فروش       ........... قبول          ......... انداز7 ـ اگر در مصرف آب یا مواد سوختنی صرفه جویی نکنیم ، چه می شود؟ ( یک سطر بنویس).

  ......................................................................................................................................

 


 
8 ـ یک کلمه مناسب اضافه کن.

 لغت ............           نم ............... چمن ..............          خوش .................9 ـ از سه موضوع زیر ، یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن انشاء بنویس

الف) درباره ی ماه محرّم و امام حسین (ع).

ب) فصل زمستان.

ج) اگر روزی همه وسایل ارتباطی نابود شوند ، چه اتفاقی می افتد؟

 اینجا بنویس


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

سئوال بنويسيم نوبت اول

1

در جمله ي(يارب نظرتو بر نگردد)منادا كدام كلمه است؟

 

الف) يارب           ب) نظرت              ج) برنگردد                  د) موارد الف وب

 

5/0

2

فعل جمله ي زيركدام گزينه است؟   (همه ي مردم ايران طرف دار صلح هستند.)

 

الف) مردم               ب) ايران                      ج) هستند                              د) صلح

5/0

3

با اضافه كردن (ستان) به كدام دسته از كلمات زير مي توان كلمه ها ي مناسب ساخت؟

 

الف) بيمار –درخت – بهار                                   ب) گل- زيبا-  سيب

 

ج) جنگل- بُو- كُرد                                                د) بهار- بيمار-گل

1

 

4

مخالف كلمات زير را بنويسيد. 

 

  درون (..............................)                        قطع(.........................................)

5/0

5

جمع كلمات زير را بنويسيد.

   

  گل(...................................)                      عضو(..........................................)

5/0

6

كلمات هم معني را به هم وصل كنيد.  

   آغوش  *                           *مونس                                

                                               

   همدم *                           * گذشت

 

   ايثار   *                              *بغل

 

     وضع*                             * حال

1

7

براي كلمه ي (فكر) دو صفت بنويسيد؟

 

                      (....................................)**(...........................................)

 

1

8

موارد زير را بخوانيد وكلمه اي را كه با بقيه فرق دارد مشخص كنيد.

 

الف) حافظ  -سعدي- ابن سينا- فردوسي  {..................................}

 

ب)جنگ- زلزله – گردباد-سيل{........................................}

 

 

 

1

9

جزء دوّم كلمات زير را بنويسيد.

 

   راست و.........

 

    تند و........

 

   تب و................

 

    زد و..................

1

10

با اضافه كردن پسوندهاي (گر، زار ،گاه)به آخر كلمات داده شده ي زير كلمه هاي جديد بسازيد.

 

آزمايش (..........................) 

 

 چمن(.............................)

 

 

  مس(.......................)     

 

 ايست(............................)

1

 

11

جدول زير را كامل كنيد.

 

كلمه

معني

جمله

معالجه

 

 

مصيبت

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

12

 

يك جمله بنويسيد و فعل آن را مشخص كنيد.

 

*.............................................................................................................................

 

*............................................................................................................................

 

 

 

1

13

يكي از موضوعات زير راانتخاب كنيد ودر موردآن انشا بنويسيد.

 

*چگونه زحمات پدر ومادررا جبران كنيم. 

                                                                        

*اگر بال داشتي چه كار مي كردي؟

 

*ده مثل معروف زبان فارسي را كه مي دانيد بنويسيد.

 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

درس آزاد                                                                 درس دهم

شب یلدا

یکی از بزرگ ترین جشن های ما ایرانیان که هزار سال است با شکوه هر چه تمام آن را برگزار می کنیم شب یلدا است. این شب که طولانی ترین شب سال است به شب چله نیز معروف است .طول این شب نزدیک به 14 ساعت است. ایرانیان قدیم  این شب را به علت این که تولد خورشید و مهر شکست ناپذیر است  جشن گرفته و می گیرند .

یلدا به معنای ولادت است. در این شب افراد خانواده ها در خانه ی بزرگ ترهای فامیل  مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ ها  جمع می شوند  و از داستان ها و قصه های  قدیمی می گویند و می شنوند و لذت می برند . جشن می گیرند با خوردن آجیل  و میوه های فصل  مانند انار و هندوانه  آن را گرامی می دارند . فال حافظ می گیرند و شاهنامه  هم می خوانند .در بعضی  نقاط  ایران این  جشن را تا دیر وقت –صبح - نیز  ادامه  می دهند.

به مناسبت فرا رسیدن این شب کهن خانواده ها برای هم سوغاتی نیز می برند تا این شب را بهتر گرامی بدارند. البته برگزاری  این جشن در نقاط مختلف  ایران متفاوت است .

 به عنوان  مثال :در تبریز رسم است یک خوراکی مخصوص از آرد و شیر درست می کنند و می خورند.

در لرستان نیز رسم است مردم گندم شیر می خورند و همراه آن از گردو، بادام ، نخودچی و کشمش و انواع میوه هاي اين فصل صرف می کنند .از كدوی پخته  هم استفاده  می کنند .یک شعر مخصوص محلی بسیار زیبا  هم  در  این  شب  در  این  استان  می خوانند.

شیرازی ها این شب را  به خانه ی دوستان و آشنایان می روند .سفره می گسترانند و غذاهای مختلف و خوشمزه صرف  می کنند .در سر سفره شمع روشن می کنند. آیینه و قاب عکس حضرت علی (ع) می گذارند .اسپند هم روی آتش می ریزند تا بوی خوش  آن اتاق را پر کند و از چشم زخم و بلايا هم به دور باشند.  

البته مشابه این چنین مراسمی در کشورهای همسایه ایران  مانند روسیه- افغانستان- پاکستان- هند-تاجیکستان- آذربایجان نیز مانند کشور ما برگزار می گردد.

به هر حال وظیفه ی ما ایرانیان است که این قبیل رسم ها را  بهتر و بیشتر بشناسیم و به آن ها نیز عمل کنیم  و به دیگران هم بگوییم و یاد آوری کنیم  تا برای نسل های آینده درس زندگی باشد.

 

 

 

 

درک و دریافت :

1-بلندترین و طولانی ترین شب سال کدام است ؟

2-چرا ایرانیان شب یلدا را جشن می گیرند ؟

3-در شب یلدا خانواده ها چه می کنند ؟

۴-...................................................

 

 واژه آموزی:

به این واژه ها دقت کن.

الف – كامپيوتر

ب – هليكوپتر

پ –  موبايل

از این واژه ها چه چیزی می فهمی؟...........

معادل فارسي اين واژه ها چيست؟

چند نمونه هم شما  بگو.......

 

نکته ها :

ایرانیان از گذشته های بسیار دور شب یلدا را جشن.............................و در خانه های بزرگ تر ها جمع.........................و این مراسم را سال هاست که ادامه ..............................

به فعل هایی مانند (می گرفتند-می شدند-می دهندو............) که شما در این جاهای خالی ها می نویسید فعل های ماضی استمراری می گویند.

حالا شما یک جمله  که ماضی استمراری داشته باشد بگویید و در زیر بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 فعالیت های ویژه :

1-اگر دوست یا یکی از اقوام شما در یکی از استان های دیگر کشور پهناور ایران زندگی میکند با آن ها تماس بگیرید و از چگونگی  برگزاری شب یلدا در آن جا بپرسید سپس یافته های خود را به کلاس گزارش دهید.

 

 

2- از مادر یا مادر بزرگ خود در باره آماده ساختن ""گندم شیر" و  خواص آن را بپرسید و به کلاس گزارش دهید .

 

 

3- شعر محلی را که در این شب در استان ما خوانده می شود را در این قسمت بنویسید.

 

***این جشن کهن بر همه ی ایرانیان خجسته باد ***


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 
نام و نام خانوادگی:

باسمه تعالی

نام آزمون: انشاء فارسی


 ردیفسوالاتبارم1با کلمات زیر جمله بسازید:


پزشک:   


ورزشکار:     


عرض:                                      1/52شعر روبرو را توضیح دهید:


علم چندان که بیشتر خوانی                چون علم در تو نیست نادانی13در جمله روبرو منادا را معلوم کنید:           


 سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز14دو کلمه بنویسید که شکل گفتاری و نوشتاری آن تفاوت دارد. 


1:                        


2:15کلمه های درهم ریخته را مرتب نمایید:


 (مردم- هرچند- به سراغ- دقیقه- شیرهای آب- می رفتند)16مخالف کلمه های زیر را بنویسید:


غم(      ) سیراب(       ) کوتاه(    ) قطع(    )17برای کلمات زیر هم معنی بنویسید:


 کاشف(     ) اسراف(        ) مرتب(   ) ارض(   )18زیر کلمه ای که با دیگران ارتباط ندارد خط بکشید:


(شعر- بیت- داستان- قافیه)0/59برای کلمه های زیر دو صفت بنویسید:


قانون(      ) شب(        ) فکر(        ) گل(     )210از دو موضوع زیر یکی راانتخاب کرده و در ده خط توضیح دهید:


الف) یکی از داستان های ابوعلی سینا را به طور خلاصه بنویسید.


ب) راه درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را توضیح دهید.


 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم آذر 1389 توسط 

مخالف کلمات  زیر را داخل کمانک بنویسید      کوتاه (        )      زشت (            )   تند (           )  سیراب   (         )                کهنه   (        )         جدا شدند   (          )

در جملات زیر منادا را در داخل کمانک  بنویسید          

   یا رب مرا کمک کن      (                )     سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز      (                         )                                     

یک ضرب المثل بنویس و در باره آن توضیح بدهید  

به کلمه های زیر یک کلمه مناسب اضافه کن و با آن جمله بساز ......+ کار=............................ خوش +.....=............................ برای کلمه های زیر یک صفت مناسب بنویس خورشید ( ) کوه ( ) خرگوش ( ) پرنده ( ) کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید فعال گوشه کنج پر کار شیوه روش جمع هر یک از کلمات داده شده را داخل کمانک بنویس طفل ( ) مدرسه ( ) ولی ( ) فکر ( ) جملات را با استفاده از کلمات داخل کمانک کامل کن آن ها ... ....یک دیگر کمک می کنند ( از- با - به ) علی .......مدرسه بر می گردد ( از -به - تا ) معلم .......دانش آموزان درس می دهد ( به – از – با ) دانش آموزان ...... معلم خود یاد می گیرند ( به – در – از ) با هریک از کلمه های زیر یک جمله پرسشی بنویسد و پاسخ آن را داخل کمانک بنویسید آیا ...............................؟ ( ) چرا ................................؟ ( ) چهار کلمه بنویس که شکل گفتاری و نوشتار ی آ ن ها با هم تفاوت داشته باشد

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم آبان 1389 توسط 

پهلوان محمود قتالی خوارزمی

پهلوان محمود قتالی خوارزمی مشهور به پوربای ولی یا پوریای ولی، از عارفان و جوانمردان اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. در ریاض العارفین درباره پهلوان محمود قتالی خوارزمی چنین آمده است:

«اسم شریفش پهلوان محمود مشهور به پوریا ولی (پوریای ولی) بین الخواص و العوام مشهور و معروف و بفضائل صوری و معنوی موصوف، احوال فرخنده مثالش در کتب تواریخ و تذکره شعرا و عرفا مذکور. گویند کسی در قوت و قدرت با وی برابری نکرده، بعضی او را پسر پوریای ولی دانسته و برخی این لقب را بر خود آنجناب بسته (بهر حال) عارفی کامل و کاملی واصل بوده، حقایق و معارفی بسیار از وی بروز و ظهور نموده، مثنوی کنزالحقایق از منظومات آن جناب است. بعضی از اشعار آن کتاب و گلشن (راز) بهم آمیخته، غالباً از کنزالحقایق بوده باشد، زیرا که کتاب کنزالحقایق در سال 703 صورت اتمام یافته و شیخ شبستری هفده سال بعد از آن گلشن را منظوم نموده. وفاتش در سنه 722 هجری در خیوق خوارزم است.

پوریای ولی پهلوان نامداری بوده که درماندگان را همواره یاری میکرده است. بهمین جهت ورزشکاران ایران نام او را همیشه بر زبان می رانند و اشعارش را در زورخانها می خوانند و کشتی گیران وی را هنوز از پیشروان خود میدانند.

غلامرضا تختی

غلامرضا تختی در روز پنجم شهریور ماه ۱۳۰۹ در خانواده‌ای متوسط در محله‌ی خانی آباد تهران به دنیا آمد. " رجب خان" - پدر تختی - غیر از وی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه‌ی آنها از غلامرضا بزرگتر بودند. " حاج قلی"، پدر بزرگ غلامرضا، فروشنده‌ی خوار و بار و بنشن بود. از قول رجب خان، تعریف می‌کنند که حاج قلی در دکانش بر روی تخت بلندی می‌نشست و به همین سبب در میان اهالی خانی آباد به حاج قلی تختی شهرت یافته بود. همین نام بعدها به خانواده‌های رجب خان منتقل شد و به " نام خانوادگی" تبدیل شد. 
رجب خان با پولی که از ماترک پدرش به دست آورده بود، در محل سابق انبار راه‌آهن زمینی خریده و یک یخچال طبیعی احداث کرده بود واز همین راه مخارج زندگی خانواده‌ی پرجمعیت خود را تامین می‌کرد.
نخستین واقعه‌ای که در کودکی غلامرضا روی داد و ضربه‌ای بزرگ و فراموش نشدنی بر روح او وارد کرد، آن بود که مرحوم پدرش برای تامین معاش خانواده‌ی ناچارشد خانه‌ی مسکونی خود را گرو بگذارد.
شادروان تختی به لحاظ مشکلات خانوادگی فقط ۹ سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانی آباد درس خواند و در سال ۱۳۲۹ به سبب علاقه به کشتی و ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت.
 
تختی در دوران زندگی ورزشی اش رکورد دار شرکت در المپیک ها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود. درچهار دوره المپیک حضور داشت و حاصل آن یک طلا، دو نقره و یک عنوان چهارم بود که در کشی ایران این امر اتفاق نادری است. جهان پهلوان علاوه بر قهرمانی، به لحاظ منش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نوع دوستی شهره خاص و عام بوده است.
 
او زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود، چنان که سه بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتی گیران نامداری را مغلوب کرد.
وی چهار ماه پس از بازگشت از آخرین سفر خود(تولیدو،۱۹۶۶) در آبان ماه سال ۱۳۴۵ زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد؛ که حاصل آن تولد بابک در سال ۱۳۴۶ بود و سرانجام پس از گذشت چهار ماه از تولد فرزندش خبر درگذشت جهان پهلوان همه را در اندوهی عظیم و بهتی شگفت انگیز فرو برد.

زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ، اهل رشت، در سال 1259 شمسی، دیده به جهان گشود. سال های نخست عمر را در مدرسه ی حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ی جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم دینی سپری کرد.

در سال 1286 شمسی، در گیلان به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای سرکوبی محمدعلی شاه روانه ی تهران شد.

هم زمان با اوج گیری نهضت مشروطه در تهران، شماری از آزادی خواهان رشت کانونی به نام «مجلس اتّحاد» تشکیل دادند و افرادی به عنوان فدایی گرد آوردند. میرزا کوچک خان که در آن دوران یک طلبه بود و افکار آزادی خواهانه داشت به مجلس اتحاد پیوست. در سال 1289 شمسی، در نبرد با نیروی طرفدار محمد علی شاه در ترکمن صحرا شرکت داشت و در این نبرد زخمی و چندی در بادکوبه در یک بیمارستان بستری گردید. در سال 1294 شمسی، به جای «مجلس اتّحاد» «هیأت اتّحاد اسلام» از یک گروه هفده نفری در رشت تشکیل گردید. بیشتر افراد این گروه روحانی بودند میرزا کوچک خان عضو مؤثّر آن بود. این هیأت هدف خود  را خدمت به اسلام و ایران اعلام کرد و به زودی میرزا کوچک خان رهبری هیأت را بر عهده گرفت. پس از اشغال نواحی شمالی ایران از سوی روسیه ی تزاری، هیأت اتّحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و یک گروه مسلح به عنوان فدایی تشکیل داد و روستای کسما را در ناحیه ی فومن مرکز کار خود قرار داد و در آن جا سازمان اداری و نظامی به وجود آورد. هیأت اتّحاد اسلام، پس از چندی به کمیته ی اتّحاد اسلام تبدیل شد و اعضای آن به 27 نفر افزایش یافت و رهبری کمیته را میرزا به عهده گرفت و تا پایان سال 1296 شمسی، بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، طارم، آستارا، طالش، کجور و تنکابن زیر نفوذ کمیته درآمد. این کمیته «نهضت جنگل» و «حزب جنگل» نیز نامیده شده است.

آریوبرزن

آریوبَرزَن (در زبان یونانی Aριoβαρζάνης) نام سردار ایرانی بود که در کوههای پارس در برابر سپاه اسکندر مقدونی ایستادگی کرد و خود و سربازانش تا واپسین تن کشته شدند.نام آریوبرزن در پارسی کنونی به گونه آریابرزین هم گفته و نوشته می‌شود که به معنی ایرانی باشکوه است.

جای و چگونگی نبرد

نبردگاه آریوبرزن و اسکندر را در چند جای گوناگون حدس زده اند،به نظر می‌آید نبردگاه جایی در استان کهگیلویه و بویراحمد کنونی یا غرب استان فارس و یا بنا بر برخی روایت ها اطراف شهر ارجان یا آریاگان (بهبهان کنونی) باشد. به هر روی ناآشنایی اسکندر با منطقه به سود پارسیان بود ولی یک چوپان که تاریخنگاران نامش را لی‌بانی نوشته‌اند راه گذر از کوهستان را به مقدونیان نشان می‌دهد و اسکندر می‌تواند آریوبرزن و یارانش را به دام اندازد. (گفته می‌شود اسکندر پس از پایان جنگ آن اسیر را به خاطر خیانت می‌کشد). آریوبرزن با ۴۰ سوار و ۵۰۰۰ پیاده خود را بی‌پروا به سپاه مقدونی زد و شمار بسیاری از یونانیان را کشت و خود نیز تلفات بسیاری داد، ولی موفّق گردید از محاصرهٔ سپاه مقدونی بگریزد.

چون از محاصره بیرون آمد خواست تا به کمک پایتخت بشتابد و آن را پیش از رسیدن سپاه مقدونی اشغال کند. اما لشگر اسکندر که از راه جلگه به پارس رفته بودند، مانع او شدند. در این هنگام وی به مخاطرهٔ سختی افتاد، ولی راضی نشد تسلیم گردد. گفته می‌شود ایستادگی آریوبرزن یکی از چند ایستادگی انگشت شمار در برابر سپاه اسکندر بوده است.

بر پایه یادداشتهای روزانه کالیستنس مورخ رسمی اسکندر، ۱۲ اوت سال ۳۳۰ پیش از میلاد، نیروهای اسکندر مقدونی در پیشروی به سوی پرسپولیس پایتخت آن زمان ایران، در یک منطقه کوهستانی صعب العبور (دربند پارس، تکاب در کهگیلویه) با یک هنگ ارتش ایران (۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر) به فرماندهی آریو برزن رو به رو شد و از پیشروی باز ایستاد. این هنگ چندین روز مانع ادامه پیشروی ارتش ده‌ها هزار نفری اسکندر شده بود که مصر، بابل و شوش را پیشتر گرفته بود و در سه جنگ، داریوش سوم را شکست و فراری داده بود. سرانجام این هنگ با محاصره کوهها و حمله به افراد آن از ارتفاعات بالاتر از پای درآمد و فرمانده سرسخت آن نیز برخاک افتاد.

مورخ دربار اسکندر نوشته است که اگر چنین مقاومتی در نبرد گوگمل در (کردستان کنونی عراق) در برابر ما صورت گرفته بود، شکست مان قطعی بود. در گوگمل با خروج غیر منتظره داریوش سوم از صحنه، واحدهای ارتش ایران نیز که در حال پیروز شدن بر ما بودند؛ در پی او دست به عقب نشینی زدند و ما پیروز شدیم. داریوش سوم در جهت شمال شرقی ایران فرار کرده بود و آریو برزن در ارتفاعات جنوب ایران و در مسیر پرسپولیس به ایستادگی ادامه می‌داد.

نبرد سپاه آریوبرزن شگفت آور بود. آریوبرزن با شمار اندکی سوار و پیاده خود را به سپاه عظیم دشمن زد. گروهی بسیار از آنان را به خاک افکند و با اینکه بسیاری از سربازان خود را از دست داد، توانست حلقهٔ سپاه دشمن را بشکافد. او می خواست زودتر از یونانیان خود را به تخت جمشید برساند تا بتواند از آن دفاع کند. در این هنگام آن قسمت از سپاه اسکندر که در جلگه مانده بود، راه را بر او گرفت. لازم به یادآوری است که یوتاب (به معنی درخشنده و بیمانند) خواهر آریوبرزن نیز فرماندهی بخشی از سپاهیان برادر را برعهده داشت و در کوه‌ها راه را بر اسکندر بست . یوتاب همراه برادر به مقابله با سپاه اسکندر رفتند و به خاطر نبود نیروی کافی همگی به دست سپاه اسکندر کشته شدند. در کتاب اتیلا نوشتهٔ لویزدول امده که در آخرین نبرد او اسکندر که از شجاعت او خوشش آمده بود به او پیشنهاد داده بودکه تسلیم شود تا مجبور به کشتن او نشود ولی آریوبرزن گفته بود:(( شاهنشاه ایران مرا به اینجا فرستاده تا از این مکان دفاع کنم و من تا جان در بدن دارم از این مکان دفاع خواهم کرد.)) اسکندر نیز در جواب او گفته بود:((شاه تو فرار کرده .تو نیز تسلیم شو تا به پاس شجاعتت تو را فرمانروای ایران کنم.)) ولی آریو برزن جواب داده بود:((پس حالا که شاهنشاه رفته من نیز در این مکان می مانم و آنقدر مبارزه میکنم تا بمیرم))واسکندر که پایداری او را دیده بود دستور داد تا او را از راه دور و با نیزه و تیر بزنند.و آنها آنقدر با تیر و نیزه او را زدند که یک نقطهٔ سالم در بدن او باقی نماند.پس از مرگ او را درهمان محل به خاک سپردند و روی قبر او نوشتند "به یاد لئونیداس"

مقایسهٔ آریوبرزن با همتای یونانی

نبرد آریوبرزن درست ۹۰ سال پس از ایستادگی لئونیداس یکم در برابر ارتش خشایارشا در جنگ ترموپیل رخ داد که آن هم در ماه اوت بود و از این نظر این دو واقعهٔ تاریخی بسیار همانند یکدیگرند. اما تفاوت میان مقاومت لئونیداس و ایستادگی آریوبرزن در این است؛ که یونانیان در ترموپیل، در محل بر زمین افتادن لئونیداس، یک پارک و بنای یاد بود ساخته و مجسمه او را برپا داشته اند و واپسین سخنانش را بر سنگ حک کرده اند تا از او سپاسگزاری شده باشد، ولی از آریوبرزن جز چند سطر ترجمه از منابع دیگران اثری در دست نیست.از شباهت های مرگ لئو نیداس با آریوبرزن این است که هر دو در راه محافظت از یک معبر مردند و لئونیداس نیز مانند آریوبرزن حاضر به تسلیم نشدو خشایار شا دستور داده بود او را آن قدر با تیر و نیزه زدند تا از پا در آمد.و به دلیل همین شباهت در از خودگذشتگی او و آریوبرزن بود که اسکندر دستور داده بود روی قبر آریوبرزن بنویسند به "یاد لئو نیداس".

زندگی نامه ستار خان و باقر خان

ستارخان سردار ملی (1284-1332ق) فرزند حاج حسن قراجه داغی در منطقه قراجه داغ (ارسباران) در 32 کیلومتری مهاباد به دنیا آمد. سوابق زندگی او در دوران کودکی و نوجوانی تا درگیریهای جنبش مشروطه‌ چندان معلوم نیست. از اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از وی به دست آمده، درمی‌یابیم که او با پدر خود در روستاهای اطراف ارسباران به شغل پارچه‌فروشی مشغول بوده است.ستارخان پس از قتل برادرش اسماعیل به دست نیروهای دولتی به همراه خانواده خود به تبریز مهاجرت کرد و در محله امیرخیز اقامت گزید و از داش‌ها و لوطیهای آن محله شد.وی مدتی جزء سواران حاکم خراسان بود، از آنجا به عتبات عالیات سفر کرد، پس از چندی به تبریز بازگشت و به مباشری املاک محمدتقی صراف در سلمان مشغول گردید. سپس به توصیه رضاقلی خان سرتیپ وارد خدمت قراسوران (ژاندارمری) شد و حفاظت راه مرند و خوی به او محول گردید. چندی بعد مورد توجه مظفرالدین میرزا (ولیعهد) قرار گرفت، ضمن دریافت لقب خانی، از تفنگداران ولیعهد در تبریز محسوب گردید. ستارخان بنابر عادت لوطی‌گری در یکی از درگیریهای خود با مأمورین محمدعلی میرزا (ولیعهد) در تبریز، مورد تعقیب قرار گرفت، از شهر گریخت و مدتی به راهزنی پرداخت. سپس با وساطت بزرگان و معتمدین محل به شهر بازگشت و دلالی اسب را پیشه خود کرد.در سال 1325ق انجمن ایالتی آذربایجان به واسطه رشادتهای ستارخان و باقرخان به آنان لقب سردار ملی و سالار ملی اعطاء نمود.

با شروع انقلاب مشروطه در تهران و گسترش آن در سراسر کشور، مجاهدین و آزادیخواهان آذربایجانی و قفقازی به فرماندهی ستارخان و باقرخان به حمایت از مشروطیت قیام نمودند و در مقابل قوای 35 تا 40 هزار نفری اعزامی از مرکز و خوانین محلی به فرماندهی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله که برای سرکوبی قیام تبریز اعزام شده بودند به شدت مقاومت کردند و از تسلط آنها به شهر ممانعت نمودند. تبریز به مدت 11 ماه توسط قشون دولتی محاصره شد و از ورود آذوقه به شهر جلوگیری به عمل آمد. زندگی بر مردم بسیار سخت و طاقت‌ فرسا گردید. نهایتاً با وساطت قسنولهای روس و انگلیس و موافقت دولتهای طرفین عده‌ای از قوای روسیه به تبریز وارد شدند و راه جلفا را برای ورود آذوقه باز کردند. در نتیجه محاصره شهر به پایان رسید و سربازان دولتی و خوانین محلی مخالف مشروطیت از اطراف تبریز دور شدند. بدین ترتیب نقشی که ستارخان و باقرخان در دفاع از مشروطه و تبریز داشتند به پایان رسید.

با حضور سربازان روسی در تبریز موقعیت برای ستارخان و باقرخان سخت و خطرناک گردید. آنها به اتفاق جمعی دیگر از سران آزادیخواه به قنسولگری عثمانی پناهنده شدند. سپس تحت فشار روسها و بنابر دعوت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی به همراه جمعی از مجاهدین در روز هشتم ربیع‌الاول 1328ق به تهران مهاجرت کردند. در تهران استقبال شایانی از آنان به عمل آمد و از طرف مجلس شورای ملی مورد تجلیل قرار گرفتند و دو لوح نقره‌ای طلاکوب به ستارخان و باقرخان اهدا گردید و برای هر کدام ماهیانه مبلغ هزار تومان مقرری از طرف مجلس تعیین شد و در پارک اتابک (محل فعلی سفارت شوروی) اسکان یافتند.وی چهار سال پس از این واقعه در تاریخ 28 ذی الحجه 1332 درگذشت و در باغ طوطی در جوار حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

سهراب پسر رستم

سهراب در شاهنامه فرزند رستم و از بطن تهمینه دختر شاه سمنگان است. وی در سمنگان که بخشی از توران محسوب می‌شود به دنیا می‌آید.رستم پس از بدنیا آمدن سهراب مهره‌ای بر بازوی وی می‌بندد تا شناسه‌ای باشد برای فرزندش وتوران را ترک می‌کند. سهراب پس از شناختن اصلیت خود و دریافتن اینکه فرزند رستم است تصمیم می‌گیرد که ابتدا ایران و سپس توران را فتح کرده و پدر خود را بر تخت شاهی هر دو کشور بنشاند. افراسیاب پادشاه توران پس از دریافتن تصمیم سهراب از فرصت استفاده کرده و سپاهی را به همراه او به سوی ایران روانه می‌کند. کیکاووس شاه ایران پس از باخبر شدن از لشکرکشی تورانیان رستم را برای مقابله با آنان می‌فرستد.

در ادامه همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا اینکه پدر و پسر رودرروی یکدیگر قرار بگیرند.سهراب با دیدن رستم مهرش را در دل می‌گیرد واز او می خواهد که خود را معرفی کند وبگوید که رستم است یا خیر اما رستم هربار انکار می‌کند وخود را معرفی نمی‌کند و در آخر پس از سه روز مبارزه سهراب به دست پدر خود رستم کشته می‌شود.رستم پس از فرو کردن خنجر در قلب سهراب خفتانش را می گشاید ومهره را بر بازوی فرزند می بینید وهماندم آه فغان می‌کند که چرا خنجر بر سینه پسر فرو کرده است.در حال پیکی بسوی کیکاووس می فرستد تا برایش نوشدارو را ارسال کن.کیکاووس که از زنده ماندن سهراب بیم دارد انقدر در فرستادن نوشدارو سستی می‌کند تا سهراب جان می‌دهد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389 توسط 

1 – مترادف کلمه های زیر را بنویسید.1

سپهر                                                     مصیبت

2- مخالف کلمه های زیر را بنویسید.1

آخرین                                                    آهسته

3- هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.1

شاعر                                                    جمع

4- برای کلمه های زیر صفت مناسب بنویسید.1

شب                                                      قانون

5- جزئ دوم کلمه های زیر را بنویسید.1

غم                                                      خوش

6- درباره ی شعر یک خط بنویس1

علم چندان که بیشتر خوانی                                چون عمل در تو نیست نادانی

.....................................................................................................................

7- با کلمه های زیر جمله ی پرسشی بسازید.1

مهربان :

بالین :

8- اگر دیگران نبودند .....................................................................................................................1

9- ادامه ی جمله را به صورت خنده دار کامل کن.1

آن قدر تند دوید که ........................................................................................................................

10- کلمه های گفتاری زیر را به شکل نوشتاری بنویس.1

هس                                                    می گم

11- برای اصطلاحات زیر جمله بسازید.2

دست بالای دست : ..........................................................................................................................

پا به پا : ......................................................................................................

12- از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و در مورد آن انشایی بنویسید.8

1-      یکی از بازی های محلی خودتان را بنویسید و در مورد قانون ها و نحوه ی بازی توضیح دهید.

2-      یک معلم خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهارم شهریور 1389 توسط 

بسم الله الرحمن الرحیم             

نام :                                    پايه تحصيلي : چهارم دبستان                  

 نام خانوادگي:             مدت پاسخگويي : 60 دقيقه     امتحان: انشاء و آيين نگارش

نوبت : اول                       دبستان :                تاريخ امتحان :       /    /    8

رديف

سوال

بارم

1

براي اسمهاي زير دو صفت مناسب بنويسيد .

                                                                      

1

2

كلمه هاي مركب زير را بسازيد و با هر يك جمله بنويسيد .

....................... + رود = ................               ..............................................................

خوش + .................. = ................                ................................................................

1

3

جدول زير را كامل كنيد .

كلمه                          جمله              معنا                                        

ذبح

معالجه

1

4

جدول زير را كامل كنيد .

كلمه                                     هم معني                           مخالف                                          

اسراف :

قدرت :

1

5

جمله هاي زير را كامل كنيد .

الف) من ورزش را براي آن دوست دارم كه ............................................................ .

ب) براي سلامت و شادابي ورزش و هواي پاك........................................................... است.

1

6

جمع كلمات زير را بنويسيد .

طفل =                        مدرسه =                                    فكر =                                ولي=

1

7

اصل كلمه هاي زير را بنويسيد .

نگه :                           همره:                  سپه:                         بوعلي :

1

8

در جلمه ي زير به جاي جمله داخل كمانك جمله هاي ديگر بگذار . كه همان معني را بدهد.

الف) نازنين آنچه را خوانده بود در برابر جمع ( به فراموشي سپرد.)

ب) مادر از بيماري او ( اطلاع حاصل كرد.)

1ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه دوم مرداد 1389 توسط 

ما ایرانیان هرساله و درهرجای دنیا که باشیم  و درآخرین روزهای اسفند ماه به استقبال بزرگ ترین ومهم ترین عید باستانی خود یعنی عید نوروزمی رویم . مادران خانه تکانی می کنند اسباب واثاثيه ی کهنه را دورمی ریزند. سبزه ی عید می کارند وبرای بچه ها لباس نو می خرند. به روزهای پایانی سال هم که نزدیک می شویم ٬ مراسم دیگری مانند چهارشنبه سوری وپنج  شنبه ی آخر سال را برگزار می کنیم .

در کتاب های كهن و تاریخی کشورمان آمده است که برای اولین بار یکی از پادشاهان ایرانی  به نام جمشید در هفت هزار سال پیش روز اول فروردین را نوروز (یعنی روز نو) اعلام کرد و از همه ی مردم خواست این روز بزرگ را جشن بگیرند .

از امام صادق (ع) نیز نقل است که : خداوند  در روز اول فروردین کره ی زمین را آفرید و حضرت آدم را خلق کرد ٬ آفتاب نیز برای اولین باردر اين روز به زمین تابید و به آن نور و انرژی بخشید و  خداوند به گیاهان هم دستور رویش داد . عید غدیرخم نیز در این روز بوده و ظهور امام زمان (عج) نیز در این روز مبارک و خجسته خواهد بود .

 با نزدیک شدن به واپسین دقایق سال و لحظه ی آغاز تحویل سال نو همه ی اهل منزل دور سفره ی هفت سین – هفت چیزرا که اول آنها با ((سین)) شروع می شود – می نشیننم و دعای  مخصوص تحویل سال نو را می خوانیم . با تحویل  شدن سال نو ٬ افراد خانواده فرا رسیدن این عید بزرگ و باستانی را به یکدیگر تبریک می گوییم و به خانه ی همسایگان و افراد بزرگ تر مانند پدر بزرگ ها یا مادر بزرگ ها می رویم و  به آن ها نیز آغاز رویش دوباره زمین و نو شدن سال را تبریک می گوینم . بزرگ تر ها نیز برای به یاد ماندن و شیرین تر شدن این روز های بزرگ و کهن به بچه ها ((عیدی)) می دهند و این جشن و سرور را تا سیزدهم نوروز ادامه می دهیم .

 در سیزدهمین روز از این عید بزرگ هم همه ی خانواده های ایرانی در هر جای کره ی زمین که باشند به دامان طبیعت می رویم و ارزانی نعمت خدا را در رویش دوباره گیاهان و سرسبزی طبیعت گرامی می داریم .

 البته این جشن کهن نیز در بیشتر کشورها ي همسایه ایران (که در زمان های گذشته قسمتی از ایران بوده اند) نیز به همین شکل بر گزار می گردد . بسیاری از شاعران و دانشمندان ایرانی مانند ابوریحان بیرونی و فردوسی و سعدی و... از مهم و کهن بودن این عید بزرگ در دیوان شعرها و کتاب های علمی خود نام برده اند ٬ لذا وظیفه ی ما به عنوان یک ایرانی حفظ و انجام این مراسم ها می باشد ٬ تا مبادا این سنت چندین هزار ساله کهن و مبارک به دست فراموشی سپرده شود .

 ساقیا آمدن عید مبارک بادت   *  وان مواعید که کردی نرود از یادت   ( حافظ )

ü   درك و دريافت:

 

1-سفره ي هفت سين شامل چه چيز هايي مي شود؟

2-چه كسي براي اولين بار روز اول فروردين را عيد نوروزاعلام كرد؟

3- شعر نام گذاري سال ها را كه ايرانيان سروده اند را از حفظ بگوييد؟

4- دعاي تحويل سال نو را بگوييد؟

5-.....................................................................................................................

ü  واژه آموزي:

به اين كلمه ها توجه كنيد:

-         خواست ، خاست

-         خوار، خار

-         حياط ، حيات

اين كلمه ها از نظر گفتاري و تلفظ  در هر ستون يك جور گفته مي شوند ،اما از نظر معني فرق دارند. مي توانيد معني هر كلمه را بگوييد.

ü  نكته ها:

متن درس را يك بار ديگر به دقت بخوانيد. كلمه هايي از درس را كه نياز به گذاشتن (تشديد) دارند را شما تشديد بگذاريد.

ü  گفت و شنود:

1-     در روز اول فروردين خداوند چه چيز هايي را خلق كرده است؟

2-     تاريخ برگزاري عيد نوروز در كشورمان به چند سال پيش باز مي گردد؟

3-     سال 138۸ چه سالي بود؟ (نام باستاني)

4-     سال 138۹ چه سالي است؟( نام باستاني)

 

ü  فعاليتهاي ويژه:

متن درس را يك بار ديگر به دقت بخوانيد. به كارهايي كه مادرتان  قبل از تحويل سال نو و در هفته هاي پاياني اسفند ماه در خانه ي شما انجام مي دهد دقت كنيد .ببينيد با متن درس مطابقت دارد يا خير؟

اگر خانواده ي شما كارهاي ديگري به غير از مواردي كه در درس آمده انجام مي دهد بنويسيد و به كلاس گزارش دهيد.

ü    يك نكته ي جديد با یک شعر زیبا:

ايرانيان قديم و نیاکان ما براي شمارش سال ها به ترتیب از نام 12 حيوان استفاده مي كرده اند كه اين شعر كهن و قديمي چنين است:

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار  ***                     زين چار چو بگذري نهنگ آيد و مار

آن گه به اسب و گوسفند است حساب *                    حمدونه و مرغ و سگ و خوك آخركار

       چار=چهار                       حمدونه= ميمون

 

هفت سین و نشانه های آن

 

گفته اند که هفت سین دارای چندین نشانه از برتری اهورا مزدا(خوبی ونیکی ها)  براهریمن (شیطان)است.

ü   سیب : نشانه ی دوستی و علاقمندی به هم دیگر است.

ü   سرکه : نشانه صبر و شکیبايی است.

ü   سیر : نشانه ی تن درستی و سلامتی است.

ü   سبزه : نشانه ی شکر گذاری از خدا در رویش دوباره طبیعت است.

ü   سماق : نشانه ی آغاز دوباره زندگی است.

ü   سمنو : نشانه ی سلامتی است.

ü   آب : آب سمبل و نشانه ی روشنی و پیروز دلی و آرزوی داشتن قلبی و دلی به زلالی آب می باشد.

ü   آیینه : نشانه ی روشنایی در سال جدید است.

ü   قرآن : نشانه ی برکت سفره ها و روزی خواستن از خداست.

ü   ماهی : نشانه ی تازگی شادابی و تکاپو است.

ü   شمع : نشانه ی فروغ و روشنایی است.

ü   سکه : نشان ثروت و دارندگی برای سال جدید است.

ü   اسپند : به معنای مقدس و پاک و نشانه ای برای دور کردن چشم بد است.

ü   شکر و شیرینی : آروز برای شیرین کامی همیشگی افراد خانواده است.

ü   نارنج : نارنج شناور در میان آب نشانه ی زمین بر روی آب است که به معنای دوری از رنج و سختی در سال جدید است.

ü   تخم مرغ : نشانه ی آفرینش و یادآوری قدرت خداوند می باشد.

ü   نان : نشانه ی برکت و رونق روزی است.

همه ی این لوازم و چیزها بر سفره ای پارچه ای سفید رنگ در بالای منزل پهن می کنند و همه ی افراد خانواده در هنگام تحویل سال نو دور آن جمع می شوند و با خواندن دعای تحویل سال نو، خوبی، سلامتی، برکت، طول عمر و ... از خداوند می خواهند. این سفره تا سیزده روز در منازل پهن و گسترده می ماند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ