مطلب کلاس چهارم
 

                                                         

 قرآن و هدیه های آسمانی

 

1-    معنی کلمه قرآنی بصیر در آیه (( و الله بصیر بما تعملون )) چیست ؟

                      1) توانا                        2) شنوا                        3) بینا                       4) دانا

 

2-    هرکس کار خوبی انجام دهد خدا به او ده برابر پاداش می دهد مربوط به کدام سوره است ؟    

                      1) اخلاص                    2) انعام                        3) بقره                      4) یاسین

 

3-    معنی آیه والاخرۃ خیر کدام گزینه است ؟

                 1) و دنیا بهتر است       2) و خوبی بهتر است      3) این دنیا و آخرت بهتر است  4) و آخرت بهتر است

 

4-    برای تیمم چه چیزی نیاز داریم ؟

                     1) خاک پاک                 2) زمین نمناک                3) آب باران                 4) زمین آبرفتی

 

5-    نماز گزاران در نماز جماعت به ............................. اقتدا می کنند ؟

                     1) امام جمعه                 2) شخص نیکوکار           3) امام جماعت             4) شخص شایسته

 

6-    نام مادر امام موسی کاظم (ع) چه کسی بود ؟

                     1) فاطمه                     2) حمیده                         3) آسیه                       4) خدیجه

 

7-    یکی از مهم ترین عبادتهای اسلامی چیست ؟

           1)خمس                      2) زکات                         3) روزه مستحب           4) نماز جماعت

 

8-    آرامگاه امام موسی کاظم (ع) کدام شهر است ؟

             1) کاظمین                   2) بصره                         3) کربلا                      4) مشهد

 

9-    امام رضا (ع) در زمان کدام خلیفه عباسی زندگی می کرد ؟

                     1) نمرود                    2) فرعون                        3) مامون                     4) داریوش

 

    10-هنگام وضو بعد از شستن دستها تا مچ کدام قسمت بدن را می شوییم ؟

        1) دستها                     2) صورت                       3) مسح پای راست        4 ) مسح سر

 

بنویسیم

 

                                           

11- شکل کامل کلمه ((سپه)) کدام است ؟

                   1) صاحب                    2) ستاره                         3) سپاه                       4) سپهر

 

12- مترادف کلمه ((ذبح)) کدام است ؟

                   1) گاو و گوسفند            2) قربانی                        3) انتظار                    4) سربریدن

 

13- در مصراع زیر چند جمله وجود دارد ؟ ((برو کار می کن مگو چیست کار))

                   1) 4                          2) 5                              3) 3                          4) 1

 

14-کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

                  1) گریه                      2) اشک                          3) شعف                      4) غم 

 

 

15- مخالف کلمه ی ترسو را بنویسید .

           1) ضعیف                   2) با هوش                         3) محبت                     4) شجاع

 

16- ((راس)) واحد شماره چیست ؟

           1) انسان                    2) جوراب                          3) گاو و گوسفند            4) زنبور

 

17- املای کدام کلمه غلط است ؟

           1) غم                       2) مظحر                           3) مرتب                      4) کامل

 

18- هم خانواده کلمه ((علوم)) کدام است ؟

           1) علم                      2) عامل                            3) علت                        4) معطل

 

19- هیجان انگیزترین بخش داستان ................ داستان می باشد.

           1)شروع                   2) متن                              3) اوج                         4) پایان

 

20- شعر ((گنج و رنج)) سروده  ی چه کسی است ؟

1) فردوسی               2) سعدی                           3) عباس شهری             4) محمد تقی بهار

 

 

 

 

جغرافیا

 

 

21- پهناورترین جلگه ایران چه نام دارد ؟

           1) جلگه کنار دریا ی خزر  2) جلگه گرگان               3) جلگه خلیج فارس         4) جلگه گرگان

 

 22- خاک کدام یک حاصل خیز نمی باشد  ؟

           1) جلگه خوزستان       2) جلگه گرگان                3) دشت لوت و کویر         4) جلگه گیلان

 

23- کدام جلگه در کنار دریا خزر واقع شده است ؟

           1) مازندران               2) خوزستان                    3) کنار دریاچه ارومیه      4) جلگه مغان

 

24- از به هم پیوستن جویبارها ................... تشکیل می شود.

           1) رشته کوه              2) جلگه                         3) رود                           4) آبرفت

 

25- در کدام قسمت جمعیت زیادی وجود دارد ؟

           1)  رشته کوه             2)زمین های پایین کوه       3) قله                            4) ناهمواری

 

26- کدام یک از استان های زیر با مرکز آن هم نام است ؟

           1)سیستان و بلوچستان  2)مازندران                     3) لرستان                       4) کرمان

 

27- به شن وماسه و گل و لایی که رود ها با خود می آورند چه می گویند ؟

           1) آ برفت                2) جلگه                          3) رود                           4) جویبار

 

تاریخ و مدنی

 28- پارت ها از کدام قسمت وارد ایران شدند ؟

           1) جنوب                 2) جنوب شرقی                3) شمال شرقی                4) مغرب

 

29- حضرت موسی در کدام سرزمین به دنیا آمد ؟

           1) بین النهرین          2) مصر                          3) بابل                          4) هیچ کدام

 

30- فرمان روایان برای بر قراری و اداره ی بهتر شهر چه چیزی را بوجود آورند ؟

           1) چاپارخانه                  2) پول                     3) فرمانروا                     4) قانون

 

31- مادها با کدام قوم همسایه بودند ؟

          1) پارس ها                    2) آریایی ها              3) آشوری ها                   4) پارت ها

32- شغل آریا یی ها چه بود ؟

    1) کشاورزی                   2) خانه سازی            3) ساختن ابزار               4) دامداری و کشاورزی

 

33- دومین جامه ای که در آن زندگی می کنیم چه نام دارد ؟

         1) مدرسه                       2) خانه                    3) خانواده                      4) خیابان

 

34- بهترین راهنمای ما در مدرسه کیست ؟

         1) مدیر                         2) معلم                    3) ناظم                          4) مربی بهداشت

 

35- مسجد نمونه کوچکی از جامعه اسلامی است که در آن خدا پرستی و.........و هم دلی ونظم و آموزش وجود دارد.

        1) نظم                        2) همدلی                 3) نماز                        4) همکاری

 

علوم تجربی

                                                       

36- کدام یک مخلوط جامد در گاز می باشد؟

        1) شن و آب                           2) آب وقند               3) دوده                         4) نوشابه

 

37) در پشت چراغ قوه چه آینه ای به کار رفته است؟

        1) معمولی                   2) تخت                    3) فرو رفته                    4) برآمده

 

38) در پریسکوپ آینه ها به چه صورت قرار می گیرند ؟

        1) موازی                    2) متوالی                   3)عمود                        4) قائمه

 

39) کدام یک از شرایط زیر برای دیدن اجسام لازم است ؟

   1) جسم                        2) چشم سالم               3) نور                    4) همه ی موارد

 

40- اگر دو لیتر الکل را با یک لیتر آب مخلوط کنیم کدام یک حلال می باشند ؟

         1) آب                        2) الکل                3) آب و الکل هر دو حلال اند         4) هیچکدام

 

41- کدام یک جز خرچنگ های خوراکی می باشند؟

         1) میگو                     2) هزار پا                  3) صدف                       4) خاویار

 

42- کدام یک انگل نمی باشد ؟

         1) کرم کدو                            2) آسکاریس               3) کرم خاکی                  4) کرمک

 

 

43- کدام یک نور را بهتر بازتابش می کنند ؟

          1) مقوا                        2) شیشه                   3) آب                          4) آینه

 

44- کدام یک از حشرات زیر مفید نمی باشند؟

          1) ملخ                         2) زنبور                 3) کفشدوزک                  4) عنکبوت

 

45- به مخلوط یکنواخت چه می گویند ؟

        1) حل شونده                   2) محلول                 3) حلال                         4) مخلوط

 

 

      ریاضی

 46- حاصل عبارت زیر کدام است ؟                                                         ؟=  27) - 200 ×175 (

        1) 31783                     2) 31572               3) 31373                      4) 31400

 

47- مریم 500 تومان پول دارد پول مریم100 تومان کمتر از پول مینا است پول مینا چقدر است ؟

         1) 500                         2) 300                            3) 400                         4) 600

 

48- نیم ساز هر زاویه ............ است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند .

         1) پاره خط                              2) نیم خط                3) خط راستی                   4) ضلعی

 

49- مجموع سن مریم و زهرا روی هم 24 سال است.   4 سال دیگر مجموع سن آنها چقدر است ؟

         1) 26                           2) 25                       3) 27                              4) 28

 

50- عبارت مربوط به شکل رو به رو کدام است ؟                                                                          ∆ΟΟΟ

         1)   (1+5)×2                2)(3-2)×1                3)(1+3)×2                     4)(1-3)×2        ∆ΟΟΟ

51- هرچهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ................ گویند .

         1)مربع                         2) ذوزنقه                 3) مثلث                         4) مستطیل

 

52- کامیونی 75 کیسه ی 50 کیلو گرمی گچ و 84 کیسه ی 32 گرمی سیمان حمل می کند وزن وزن این کامیون

چند کیلو گرم است ؟

        1) 3652                       2) 2688                 3) 6438                        4) 3750

 

53- از یک نقطه خارج خط می توان .............. خط عمود کرد.

        1) 14 تا                          2) دو تا                 3) بی نهایت                   4) یک

54- پاره خط به طول 10 سانتی متر چند عمود  منصف دارد؟

        1) دوتا                          2) یکی                             3) بی نهایت                  4) ندارد

 

55- کدام پاره خط اندازه نقطه (س) راتا خط (د م) نشان می دهد؟                           س

                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                   م       ب     ل           ق         ه     ج  د 

       1) (س  ق)                        2) (س   ب)               3) ( س    ه)                 4) (ب   ل)

 

56- در جای خالی کدام عدد قرار می گیرد ؟                 2×12+30×12+100×12=×12

      1) 1002                         2) 1×12                3) 132                     4) 100

 

 

57- دو خط  که فاصله ی آنها در تمام نقاط به یک اندازه باشد چه نامیده می شود ؟

      1) وتر                             2) عمود منصف        3) عمود                            4) موازی

 

58- سینا 12 سال دارد سن پدر او چهار برابر سن او 3 سال کمتر است سن پدر سینا را بدست آورید.

 

      1) 59                                       2) 45                     3) 53                     4) 48

59- قیمت یک مداد تراش 270 تومان است برای خرید 123 عدد مداد تراش ازهمان نوع چند ريال باید بپردازد ؟

      1) 3340                         2) 32310               3) 33210               4) 33510

 

60- در شکل زیر چند وتر وجود دارد ؟

  

                                                                                  

       1) ندارد                          2) دو تا                   3) یکی                   4) 5 تا


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ