مطلب کلاس چهارم
 

نمونه سئوالات درس تاریخ و مدنی چهارم

-         مهمترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

-         کشف آتش چه اثری در زندگی انسان های نخستین داشت ؟

 

-         واکنش انسان های نخستین در مقابل آتش چه بود ؟

 

-         دو نعمت بزرگی که خداوند در مفایسه با دیگر جانداران به انسان عطا نموده چیست ؟

 

-         اولین ابزارهای انسان نخستین چه بود ؟

 

-         انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه بدست می آوردند ؟

 

-         چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند ؟

 

-         انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

-         اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

-         اهلی کردن حیوانات چه تاثیری در زندگی انسانها داشت ؟

 

-         انسان ها چگونه به فن کشاورزی پی بردند ؟

 

-         اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟

 

-         چرا انسانها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند ؟

 

-         استفاده از فن کشاورزی چه تاثیری در زندگی انسان ها داشت ؟

 

-         چگونگی تقسیم کار در بین انسانهای نخستین را توضیح دهید ؟

 

-         نقاشی های روی دیواره ی غارها نشان دهنده ی چیست ؟

 

-         مبادله ی کالا با کالا را توضیح دهید ؟

 

-         مشکلات مبادله ی کالا با کالا را بنویسید ؟

 

-         براي حل مشکلات مبادله ي کالا به کالا چه وسايلي اختراع شد؟

 

-         اولین شهرها چگونه به وجود آمدند ؟

 

-         اداره ی امور شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟

 

-         چرا قانون به وجود آمد ؟

 

-         چه چيز باعث اختراع خط شد؟

 

-         حمورابی که بود و چه کرد ؟

 

-         اولین  حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمد ؟

 

-         فرمانداران شهرها برای اداره ی امور شهرهای خود چه کردند ؟

 

-         اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

-         انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

-         خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

-         چه عاملی باعث ایجاد شور و نشاط در خانواده می شود ؟

 

-         خانواده چه وظایفی در مقابل فرزندان دارند؟

 

-         مشکلات یک خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

-         پدر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

-         مادر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

-         فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند ؟

 

-         چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی می دهد ؟

 

-         چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

-         معنی نظم چیست ؟

 

-         روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

سر خوبم پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کن .

- مهمترین مشکل انسان های نخستین در ابتدا چه بود  ؟

الف) شکار حیوانات £        ب) پیداکردن وتهیه غذا £         ج ) تهیه مسکن £                د)تهیه پوشاک £

- اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر از جنس .......................... بودند .

الف) سنگ £                  ب) چوب £                           ج ) آهن £                                  د) مس £

- نقاشی روی دیوار غارها نشان دهنده چیست ؟

الف) وجود بچه ها £        ب) اهمیت کشاورزی £             ج ) اهمیت نقاشی £             د) اهمیت شکار £

- کدامیک جزء وظایف فرزندان در خانواده نیست ؟

الف) درس خواندن £    ب) کمک به پدرومادر £    ج ) آشنایی با اعمال دینی و رفتارنیکو £    د) بازی کردن £

==========================================================

دانش آموز خوبم جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کن .

- دین اسلام به  ............................... اهمیت زیادی می دهد چون در تربیت ما نقش مهمی دارد .

- انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

عزیزم جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص کنید .

- با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند  .(            )

- شهر ایلام در کنار رود کارون به وجود آمد  . (             )

- بر طرف کردن نیازهای خانواده پرجمعیت از کم جمعیت راحت تر است  . (            )

- وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد  . (              )

=========================================================

دانش آموز کنجکاو و پرتلاش من پرسش ها را با دقت بخوان و به آن ها پاسخ کامل بده .

کشف آتش در زندگی انسان های نخستین چه اهمیتی داشت ؟

در زمان قدیم اداره شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟........................................... آنان برای برقراری نظم و اداره شهرها چه چیزی را به وجود آوردند ؟ ..................................................................... .

=========================================================

گزینه ی صحیح را با علامت × مشخص کنید .

اولین ابزار انسان نخستین از چه جنسی بود .                             

الف : چوبی        ب : سنگی          ج : آهنی              د : استخوان حیوانات

خداوند برای هدایت انسان ها ...................... فرستاد .                                     

الف : ثروتمندان                ب : فرمانروایان        ج : پیامبران         د : امامان

چه چیز باعث اختراع خط شد ؟

 الف : مبادله ی کالا با کالا ب : رواج داد و ستد بین مردم   ج : به وجود آمدن قانون   د : رسیدگی به کار مالیات

مهمترین مشکل انسان های نخستین در ابتدا چه بود  ؟

الف) شکار حیوانات         ب) پیداکردن وتهیه غذا          ج ) تهیه مسکن         د)تهیه پوشاک

- اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر از جنس .......................... بودند .

الف) سنگ                   ب) چوب          ج ) آهن              د) مس

- نقاشی روی دیوار غارها نشان دهنده چیست ؟

الف) وجود بچه ها         ب) اهمیت کشاورزی    ج ) اهمیت نقاشی     د) اهمیت شکار

- کدامیک جزء وظایف فرزندان در خانواده نیست ؟

الف) درس خواندن     ب) کمک به پدرومادر     ج ) آشنایی با اعمال دینی و رفتارنیکو     د) بازی کردن

اولین ابزاری که توسط انسان ساخته شد از چه جنسی بود ؟

الف : فلز     ب : چوب      ج : سنگ      د : پلاستیک

با رواج کشاورزی ، مردم در کنار ............... و ............... برای خود خانه های دائمی ساختند .

الف : رود ها و چشمه ها   ب : رودها و دریاها   ج : کوهها و دشت ها   د : کوهها و دریاها

انسان های نخستین در جست و جوی خانه به ........................ پناه بردند .

الف : دشت ها            ب : کوه ها     ج : جنگل ها       د : غارها

نقاشی روی دیواره ی  غارها نشان دهنده ی چیست ؟

الف : وجود بچه ها   ب : اهمیت کشاورزی    ج : اهمیت نقاشی    د : اهمیت دوره ی شکار

 انسان های نخستین از آتش برای کدام مورد استفاده نمی کردند ؟

الف : پختن غذا        ب : علامت دادن      ج : گرما   د : روشنایی

اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

الف : گاو            ب : اسب    ج : سگ      د : بز

حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمد ؟

الف : مصر     ب : بین النهرین          ج : بابل       د : بیت المقدس

تهیه ی خوراک و پوشاک در خانواده به عهده ی چه کسی است ؟

الف : مادر       ب : پدربزرگ و مادربزرگ      ج : فرزندان     د : پدر

مدرسه محل ...................................... است .

الف : بازی و ورزش   ب : تعلیم و تربیت    ج : تحصیل و بازی    د : بازی و نشاط

وظیفه ی تنظیم کارهای  مدرسه به عهده ی ................................ است .

الف : معاون      ب : معلم         ج : مدیر       د : ناظم

به فرمانروايان مصر چه مي گفتند ؟

الف : پيشوا          ب : نمرود         ج : فرماندار       د : فرعون

در جاهای خالی کلمه هاي مناسب بنويسيد . 

به فرمانروايان ........................ فرعون مي گفتند .

مدرسه محل ....................... و ....................... است .  

حضرت موسی (ع) در  .......................... بدنیا آمد .

انسان ها با رواج  ..................................... برای خود خانه های دائمی ساختند  .

بهترین راهنمای ما در مدرسه ----------------- است .

انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند   .

 

- دی نوح (ع) و پیروانش به دستور خدا ................................... بزرگی ساختند .

پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم (ع) ................................ نام داشت .

پیروان حضرت نوح ( ع ) بیشتر از مردم ..................................... بودند .

دین اسلام به .......................... اهمیت زیادی می دهد چون در تربیت ما نقش مهمی دارد .

- انسان ها از .......................... و .......................... برای خانه سازی استفاده می کردند .

در زمان قدیم اداره شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟........................................... آنان برای برقراری نظم و اداره شهرها چه چیزی را به وجود آوردند ؟ ..................................................................... .

مهمترين مشكل انسان هاي نخستين  ........................... بود .

مسجد نمونه ي كوچكي از يك جامعه ي اسلامي است كه در آن ...................... و ......... وجود دارد

به محل قرار گرفتن امام جماعت در مسجد  ......................... مي گويند  .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عزیزم جملات صحیح را با علامت (ص) و جملات غلط را با علامت (غ) مشخص کنید .

- با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند  .(            )

- شهر ایلام در کنار رود کارون به وجود آمد  . (             )

- بر طرف کردن نیازهای خانواده پرجمعیت از کم جمعیت راحت تر است  . (            )

- وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد  . (              )

به فرمان خداوند حضرت نوح (ع) و پيروانش كشتي بزرگي ساختند .  (       )

زندگی انسان های نخستین به زندگی انسان امروز شبیه نبود . (            )

مهمترین مشکل انسان های نخستین حمله حیوانات وحشی بود . (             )

وجود فرزندان به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد . (                )

برطرف کردن نیازهای خانواده پر جمعیت از کم جمعیت راحت تر است . (            )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

                

چه كسي با همكاري كاركنان برنامه ي كار مدرسه را تنظيم مي كند ؟

 

انسان هاي نخستين چگونه با فن كشاورزي آشنا شدند ؟

 

مهم ترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

حضرت ابراهیم (ع) از طرف خداوند مامور چه کاری شد ؟

 

در زمان های گذشته انسان ها نیازهای خود را از چه راهی برطرف می کردند ؟

 

پیروان حضرت نوح (ع) چه کسانی بودند ؟

 

انسان ها چگونه فن کشاورزی را آموختند ؟

 

دو مشکل از مشکلات خانواده های پر جمعیت را بنویسید .

 

نظم یعنی چه ؟ ( 3 مورد )

 

نخستین روستا ها چگونه به وجود آمدند ؟

 

 فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند ؟

 

داد و ستد به صورت مبادله ی کالا با کالا چه مشکلاتی را به وجود آورد ؟ ( 2 مورد )

 

اولین شهرها در کنار کدام رودخانه ها به وجود آمدند ؟

 

اولین حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟ آن ها چگونه مردمی بودند ؟

 

کدام پیامبر مامور شد تا خانه کعبه را بسازد ؟با کمک چه کسی این کار را انجام داد؟

   نام پیامبر ........................................             با کمک ......................................

 

عاقبت فرعون و سپاهیانش چه شد ؟

 

خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

معمولاً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی را انجام می دهند ؟

 

دو نمونه از مشکلات خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

مهمترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

 

کشف آتش چه اثری در زندگی انسان های نخستین داشت ؟

 

واکنش انسان های نخستین در مقابل آتش چه بود ؟

 

دو نعمت بزرگی که خداوند در مفایسه با دیگر جانداران به انسان عطا نموده چیست ؟

 

اولین ابزارهای انسان نخستین چه بود ؟

 

انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه بدست می آوردند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند ؟

 

انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

اولین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟

 

اهلی کردن حیوانات چه تاثیری در زندگی انسانها داشت ؟

 

انسان ها چگونه به فن کشاورزی پی بردند ؟

 

اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟

 

چرا انسانها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند ؟

 

استفاده از فن کشاورزی چه تاثیری در زندگی انسان ها داشت ؟

 

چگونگی تقسیم کار در بین انسانهای نخستین را توضیح دهید ؟

 

نقاشی های روی دیواره ی غارها نشان دهنده ی چیست ؟

 

مبادله ی کالا با کالا را توضیح دهید ؟

 

مشکلات مبادله ی کالا با کالا را بنویسید ؟

 

براي حل مشکلات مبادله ي کالا به کالا چه وسايلي اختراع شد؟

 

اولین شهرها چگونه به وجود آمدند ؟

 

اداره ی امور شهرها به عهده ی چه کسانی بود ؟

 

چرا قانون به وجود آمد ؟

 

چه چيز باعث اختراع خط شد؟

 

حمورابی که بود و چه کرد ؟

 

اولین  حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمد ؟

 

فرمانداران شهرها برای اداره ی امور شهرهای خود چه کردند ؟

 

اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 

چه عاملی باعث ایجاد شور و نشاط در خانواده می شود ؟

 

خانواده چه وظایفی در مقابل فرزندان دارند؟

 

مشکلات یک خانواده پرجمعیت را بنویسید ؟

 

پدر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

مادر در خانواده چه وظایفی دارد ؟

 

فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند ؟

 

چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادیمی دهد ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

کشف آتش در زندگی انسان های نخستین چه اهمیتی داشت ؟

 

نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند ؟

 

داد و ستد به صورت مبادله ی کالا با کالا چه مشکلاتی را به وجود آورد ؟

 

اولین حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند ؟

 

چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

انسان های نخستین چگونه فن کشاورزی را یاد گرفتند  ؟

 

لین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

انسان های نخستین ابزارهای خود را از چه چیزهایی می ساختند ؟

 

زندگی خانوادگی چگونه آغاز می شود ؟

 

روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

معمولا ً پدر و مادر در خانواده چه کارهایی انجام می دهند ؟

 

دو نمونه از مشکلاتی را که یک خانواده پر جمعیت با آن روبرو می شوند را بنویسید ؟

 

چه کودکانی در آینده افرادی مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 

خط چرا اختراع شد ؟

 

در زمان هاي نخستين انسانها نيازهاي خود را از چه راهي برطرف مي كردند؟

 

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است ؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ