مطلب کلاس چهارم
 

سوالات چهار گزینه ای تاریخ

درس یک

1_مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساخت خانه         ب)فراهم کردن غذا        ج)نداشتن ابزار       د)بی سوادی

2_خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت داده یکی عقل و دیگری.........است

الف)پاهای نیرومند       ب)چشم بینا              ج)گوش شنوا           د)دست توانا

3_اولین ابزارهای ساخته شده توسط انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف)سنگ              ب)آهن                     ج)چوب                   د)چرم

درس دوم

1_اولین حیوانی که انسان توانست اهلی کند کدام حیوان بود؟

الف)گاو              ب)سگ                  ج)گوسفند                  د)اسب

2_انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

الف)دام پروری       ب)خانه سازی        ج)کشاورزی             د) ساختن ابزار

درس سوم

1_در زمان های قدیم انسان ها نیاز های خود را از چه راهی برطرف می کردند؟

الف)از راه خریدن کالا      ب)از راه مبادله ی کالا با کالا  ج)از راه به زور تصاحب کردن    د) از کالاهای دیگر استفاده نمی کردند

2_اولین شهرها در کنار کدام یک از رودهای زیر در ایران به وجود آمد؟

الف)دجله                ب)فرات                   ج)کارون                د)نیل

3_وقتی یک فرمانرو بر چند شهر و روستا چیره می شد به این ترتیب...............به وجود می آمد.

الف)شهرها            ب)روستاها               ج)کشورها                 د)دهکده ها

درس چهارم

1_حضرت نوح (ع) در کجا زندگی می کرد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

2_خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد که خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

3_حضزت ابراهیم (ع) در کدام شهر به دنیا آمد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

4_حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف)بابل-نمرود      ب)مصر-فرعون       ج)بین النهرین-هیرود     د)فلسطین-فرعون

5_به فرمان خداوند آتش برای کدام پیامبر سرد شد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

درس پنجم

1_آریایی ها از کدام جهت به سرزمین ما آمدند و در آنجا ساکن شدند؟

الف)جنوب خلیج فارس       ب)شمال دجله و فرات     ج)شمال دریای خزر      د)شمال غربی

2_کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف)مادها                ب)پارس ها               ج)پارت ها                      د)آشوری ها

3_مادها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

الف)ایلام                 ب)شوش                  ج)هگمتانه                     د)بابل 

4_هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف)پارت              ب)پارس                    ج)ماد                      د)آشور

5_پارس ها به رهبری چه کسی دولت ماد را از بین بردند؟

الف)کوروش           ب)داریوش               ج)اسکندر مقدونی         د)داریوش سوم

6_مادها بیشتر وقتهابا چه کسانی در حال جنگ بودند؟

الف)آشوری ها               ب)پارس ها               ج)پارت ها          د)مصری ها

درس ششم

1_کدام پادشاه ایرانی لیدی و بابل را شکست داد و سرزمین آنها را تصرف کرد؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)اشک

2_چه کسی حکومت هخامنشیان را تاسیس کرد؟

الف)داریوش            ب)اسکندر                     ج)کوروش            د)اردشیر

3_نخستین بار در زمان کدام پادشاه از طلا سکه زدند؟

الف)داریوش              ب)کوروش                  ج)مهرداد دوم        د)انوشیروان

4_پایتخت معروف هخامنشیان چه نام داشت؟

الف)هگمتانه             ب)نینوا                      ج)ایلام                  د)تخت جمشید

5_کدام پادشاه یونانی‘ تخت جمشید پایثخت هخامنشیان را آتش زد؟

الف)داریوش              ب)کوروش               ج)اسکندر مقدونی        د)اشک

6_اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان ایران قرار دارد؟

الف)فارس                  ب)اصفهان             ج)یزد                  د)کرمان

7_هخامنشیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)400 سال            ب)225 سال            ج)200 سال           د)500 سال

درس هفتم

1_حکومت سلوکیان به دست چه کسانی از بین رفت؟

الف)هخامنشیان          ب)پارت ها              ج)پارس ها             د)مادها

2_حکومتی که پارت ها به وجود آوردند چه نام داشت؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

3_کدام پادشاه اشکانی ایران را به کشوری بزرگ و قدرتمند تبدیل کرد؟

الف)داریوش           ب)کوروش                 ج)اردشیر             د)مهرداد دوم

4_کدام پادشاه حکومت هخامنشیان را شکست داد؟

الف)داریوش           ب)کوروش               ج)اسکندر               د)مهرداد دوم

5_پس از اسکندر چه حکومتی در ایران به وجود آمد؟

الف)سلوکیان            ب)هخامنشی            ج)اشکانی               د)ساسانی

6_آخرین پایتخت اشکانیان کدام شهر بود؟

الف)تیسفون            ب)صد دروازه          ج)هگمتانه              د)تخت جمشید

7_جنگ بین ایران و روم بر س چه سرزمینی بود؟

الف)بابل                ب)تخت جمشید         ج)ارمنستان           د)لیدی

8_سردار شجاع ایرانی که موفق شد رومی ها را شکست دهد چه نام داشت؟

الف)کورش            ب)داریوش             ج)سورنا               د)کراسوس

درس هشتم

1_چه کسی دولت ساسانیان را به وجود آورد؟

الف)کوروش            ب)داریوش              ج)اردشیر          د)ساسانیان

2_در زمان ساسانیان چه کسی دین زردشت را دین رسمی کشور اعلام کرد؟

الف)انوشیروان        ب)اردشیر             ج)یزدگرد            د)خسروپرویز

3_پایتخت ساسانیان کدام شهر بود؟

الف)تخت جمشید       ب)صد دروازه        ج)تیسفون           د)هگمتانه

4_طاق کسرا در زمان کدام پادشاه ساسانی ساخته شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)یزدگرد

5_طاق کسرا در کدام شهر بنا شده است؟

الف)صد دروازه       ب)تیسفون              ج)بابل               د)فارس

6_دانشگاه جندی شاپور در زمان کدام پادشاهان تاسیس شد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان       د)داریوش

7_در زمان کدام حکومت معماری و سنگ تراشی پیشرفت بسیار کرد؟

الف)ساسانیان           ب)هخامنشیان             ج)اشکانیان            د)سلوکیان

8_کدام یک از موارد زیر در طبقه ی بزرگان هستند؟

الف)کارگران        ب) پیشه وران             ج)کشاورزان          د)روحانیون زردشتی

9_در دوره ی ساسانیان کدام یک جزء طبقه ی مردمی معمولی بودند؟

الف)جنگاوران       ب)کشاورزان             ج)روحانیون          د)اشراف

10_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه مالیات می پرداختند؟

الف)اشراف          ب)روحانیون            ج)کارگران         د)جنگاوران

11_در دوره ی ساسانیان کدام طبقه در موقع جنگ سپاه پیاده را تشکیل می دادند؟

الف)جنگاوران        ب)پیشه وران        ج)اشراف             د)روحانیون

12_در زمان ساسانیان شغل های مهم کشور در دست کدام طبقه بود؟

الف)اشراف          ب)کشاورزان        ج)پیشه وران          د)کارگران

درس نهم

1_بعد از انوشیروان چه کسی به پادشاهی رسید؟

الف)داریوش          ب)ساسان          ج)اردشیر              د)خسرو پرویز

2_آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت؟

 الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان      د)اسکندر

3_کدام پادشاه ساسانی نامه ی حضرت محمد (ص) را پاره کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

4_پیامبر بزرگ اسلام به کدام یک از پادشاهان ساسانی نامه نوشت و او را به دین اسلام دعوت کرد؟

الف)اردشیر            ب)خسروپرویز        ج)انوشیروان        د)کراسوس

5_ساسانیان چند سال در ایران حکومت کردند؟

الف)600 سال         ب)225 سال          ج)400 سال          د)500سال

سوالات چهار گزینه ای مدنی

درس اول

1_خانواده چگونه تشکیل میشود؟

الف)با ازدواج زن و مرد         ب)با تولد فرزندان   ج)با زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ

د)با ساختن خانه و خریدن وسایل

2_کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است؟

الف)هزینه های بیشتر     ب)سر و صدای زیادتر       ج)عدم استراحت پدر و مادر     د)هر سه مورد

درس دوم

1_کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص جمعه است؟

الف)دیدن اقوام           ب)گردش            ج)نماز جمعه               د)نظافت

2_اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی چیست؟

الف)احترام به والدین      ب)داشتن نظم      ج)عادت            د)کمک کردن

3_ ما باید در زندگی خود نظم داشته باشیم یعنی چه؟

الف) به وظیفه ی خود عمل کنیم                ب) هر چیزی را در جای معینی بگذاریم  

ج)هر کار را وقت مخصوص آن انجام دهیم               د)هر سه مورد را با هم انجام دهیم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ